Baùc Só Jack Kevorkian bò ñöa ra toaø
vì toäi trôï giuùp töï töû

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baùc Só Jack Kevorkian saép vaøo tuø vì toäi trôï giuùp töï töû.

Tin New York (RG 27/03/99): Trong 10 naêm qua, Baùc Só Jack Kevorkian, noåi tieáng beân Hoa Kyø nhö laø "baùc só cuûa töû thaàn", ñaõ trôï giuùp töï töû cho 130 ngöôøi. OÂng ñaõ boán laàn bò ñöa ra toøa, nhöng ñeàu ñöôïc traéng aùn. Tuy nhieân, laàn cuoái cuøng, hoâm thöù Saùu vöøa qua, ngaøy 26 thaùng 3/1999, Toøa AÙn taïi PONTAK, tieåu bang MICHIGAN, Hoa Kyø, ñaõ buoäc toäi baùc Só Jack, trong laàn trôï giuùp töï töû ñaõ xaûy ra ngaøy 17 thaùng 9 naêm 1998. Luùc ñoù, khoâng nhöõng baùc só Jack ñaõ trôï giuùp töï töû, nhöng coøn quay phim troïn caû bieán coá, roài gôûi cho ñaøi truyeàn hình CBS. Ñaøi truyeàn hình naày ñaõ trình chieáu cuoán phim.

Hieän baûn aùn coøn chôø ñöôïc vò Chaùnh AÙn xaùc nhaän. Trong thôøi gian töø nay cho ñeán ngaøy 14 thaùng 4/1999 tôùi, neáu baûn aùn ñöôïc xaùc nhaän, thì Baùc Só Jack Kevorkian seõ phaûi ngoài tuø töø 10 ñeán 25 naêm, vì toäi gieát ngöôøi ôû caáp ñoä hai.


Back to Radio Veritas Asia Home Page