Tæ leä ngöôøi töï töû
taïi Pakistan gia taêng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tæ leä ngöôøi töï töû taïi Pakistan gia taêng.

(UCAN PA2918.1033 22/06/99) - Pakistan (Faisalabad) - Giaùo hoäi Coâng Giaùo Pakistan cuõng nhö nhieàu toå chöùc khaùc, ñaõ baøy toû söï quan taâm veà soá ngöôøi töï töû taïi Pakistan moãi ngaøy moät nhieàu hôn.

Moät baûn baùo caùo cuûa uûy ban nhaân quyeàn Pakistan ghi nhaän laø trong naêm 1998, toång coäng coù 700 vuï töû töû taïi nöôùc naøy. Theo lôøi moät phaùt ngoân vieân cuûa uûy ban, con soá naøy coù theå cao hôn nöõa vì lyù do laø coù nhöõng vuï töï töû khoâng ñöôïc baùo caùo nhö vaäy. Baùo chí ñòa phöông ñöa ra hai nguyeân nhaân daãn tôùi nhöõng vuï töï töû, ñoù laø naïn ngheøo ñoùi vaø thaát nghieäp. Ngaân Haøng Theá Giôùi cuõng ñaëc bieät löu yù chính phuû Pakistan veà tình traïng naøy. Qua cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN, Ñöùc Cha Joseph Coutts, Giaùm Muïc Faisalabad, ñaõ phaùt bieåu nhö sau: "Thaät laø ñaùng buoàn khi coù nhieàu ngöôøi bò rôi vaøo tình traïng tuyeät voïng taïi quoác gia naøy. Chuùng ta caàn phaûi cho ngöôøi daân nhieàu hy voïng hôn vaø lyù do ñeå tieáp tuïc soáng. Caàn phaûi gia taêng nhöõng noã löïc phaân phoái cuûa caûi trong nöôùc ñoàng ñeàu hôn, ñeå khoâng moät ai mang buïng ñoùi ñi nguû".

Hieän töôïng töï töû taïi Pakistan ñaõ ñöôïc ñeà caäp tôùi trong moät khoùa hoäi thaûo, nhaân kyû nieäm ñaàu tieân caùi cheát cuûa Ñöùc Cha John Joseph, vò tieàn nhieäm cuûa Ñöùc Cha Joseph Coutts vaø laø ngöôøi ñaõ duøng suùng töï töû ñeå phaûn ñoái tình caûnh khoù khaên cuûa caùc nhoùm toân giaùo thieåu soá taïi Pakistan. Vuï töï töû naøy xaûy ra ngaøy muøng 6 thaùng 5, 1998. Trong khoùa hoäi thaûo, Linh Muïc Bonnie Mendes, cuõng thuoäc giaùo phaän Faisalabad, ñaõ ví phaùt suùng gaây neân caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Joseph laø lôùn hôn caû tieáng noå cuûa moät quaû bom nguyeân töû, ñaëc bieät trong boái caûnh ñôøi soáng cuûa vò Giaùm Muïc naøy, ñaõ heát loøng tranh ñaáu cho quyeàn lôïi cuûa tín höõu thuoäc caùc toân giaùo thieåu soá taïi Pakistan. Giaùo sö Mehdi Hasan, thuoäc tröôøng Ñaïi Hoïc Punjab, ñaët caâu hoûi: "Ñöùc Cha Joseph laø moät nhaân vaät yeâu chuoäng hoøa bình, theá thì taïi sao ngaøi laïi choïn caùi cheát nhö theá? Caâu traû lôøi ôû ñaây coù leõ vì ngaøi muoán tieáp tuïc cuoäc ñaáu tranh cho chính nghóa cuûa mình, duø laø phaûi cheát. Theo töôøng thuaät cuûa cha Mendes, trong moät baøi dieãn vaên cuoái cuøng cuûa mình, Ñöùc coá Giaùm Muïc Joseph ñaõ phaùt bieåu nhö sau: "Toâi seõ laø moät ngöôøi may maén, neáu Thieân Chuùa chaáp nhaän maùu hy sinh cuûa toâi cho caùc con chieân cuûa Ngaøi". Cuõng theo Linh Muïc Mendes, thì caùi cheát cuûa Ñöùc Cha Joseph ñaõ ñaët ra cho caùc nhaø thaàn hoïc luaân lyù moät vaán ñeà veà söï phaân bieät giöõa caùi cheát trong söï phaûn ñoái vaø caùi cheát vì tuyeät voïng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page