ÑTC tieáp 1,500 vò
tham döï Ñaïi Hoäi quoác teá
veà ung thö

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC tieáp 1,500 vò tham döï Ñaïi Hoäi quoác teá veà ung thö.

Vatican - 30.09.99 - Saùng thöù Naêm 30/09/1999, trong Ñeàn Vatican, ÑTC tieáp 1,500 nhaø chuyeân moân, ñang tham döï Hoäi Nghò quoác teá veà chöùng ung thö-saûn phuï, dieãn ra taïi Roma trong nhöõng ngaøy naøy. Trong dieãn vaên ñoïc cho caùc vò tham döï Hoäi Nghò, ÑTC nhaéc laïi Thoâng Ñieäp "Tin Möøng cuûa söï soáng" nhö sau: "Vieäc laøm cho cheát eâm dòu laø moät vi phaïm naëng neà Leà Luaät Thieân Chuùa, vì ñaây laø moät vuï gieát ngöôøi chuû yù, xeùt veà phöông dieän luaân lyù khoâng theå chaáp nhaän ñöôïc."

Ñöùc Gioan Phaoloâ II nhaán maïnh: "Caùc y só laø nhöõng ngöôøi baûo veä vaø phuïc vuï söï soáng con ngöôøi". ÑTC caûm ôn veà coâng vieäc sôû tröôøng cuûa caùc vò ñaõ laøm, caùch rieâng ñoái vôùi caùc ngöôøi phuï nöõ maéc chöùng ung thö. Ngaøi môøi goïi suy tö veà yù nghóa söï soáng vaø söï cheát, veà nhöõng tieán boä môùi ñaây cuûa Y Khoa, veà daán thaân ñeå ñeà phoøng vaø söu taàm trong vieäc choáng laïi chöùng ung thö, veà vieäc caàn thieát cung caáp taøi chaùnh töông xöùng, veà phía nhaø caàm quyeàn coù traùch nhieäm, cho coâng vieäc nghieân cöùu khoa hoïc. ÑTC quaû quyeát: "Ñöùc tin vaø lyù trí caû hai ñoøi khöôùc töø caùm doã keát thuùc cuoäc soáng cuûa beänh nhaân, baèng moät haønh ñoäng chuû yù boû rôi hoaëc baèng vieäc can thieäp tích cöïc". Veà caùi goïi laø "töï saùt ñöôïc giuùp ñôõ", ÑTC nhaéc laïi raèng: khoâng moät caùi gì, keå caû lôøi yeâu caàu cuûa beänh nhaân - (lôøi yeâu caàu naøy nhieàu luùc chæ laø moät tieáng keâu cöùu)- coù theå bieän minh vieäc huûy boû moät söï soáng con ngöôøi, vì söï soáng raát quí giaù tröôùc maét Thieân Chuùa vaø coù theå laø moät ôn lôùn lao cuûa tình yeâu cho gia ñình, caû trong luùc ñau khoå cuûa nhöõng ngaøy coøn laïi".

Veà vieäc chaïy chöõa chöùng ung thö, ÑTC nhaéc laïi tieâu chuaån veà aùp duïng "caùc phöông tieän thoâng thöôøng, qua nhöõng hình thöùc hieäu nghieäm vaø coù theå ñöôïc ñaït tôùi trong vieäc ñieàu trò, cuõng nhö nhöõng hình thöùc nhaèm laøm giaûm bôùt söï ñau dôùn, baèng caùch traùnh vieäc ñieàu trò "doàn daäp", qua nhöõng phöông phaùp ñieàu trò khoâng hieäu nghieäm, khoâng quen duøng vaø khaùc thöôøng. Söï giuùp ñôõ cuûa con nguôøi ñoái vôùi caùc nguôøi haáp hoái laø ñieàu caên baûn. Ñoái vôùi tình traïng bi thaûm cuûa nhöõng phuï nöõ bò cöôõng eùp phaù thai ñeå cöùu söï soáng rieâng cuûa mình, ÑTC nhaéc laïi raèng: moät söï soáng saép heát ñi khoâng keùm quí giaù baèng moät söï soáng saép baét ñaàu. Ngoaøi ra, ngaøi coøn nhaéc laïi cho caùc y só "ñöøng ngaàn ngaïi chuùt naøo trong vieäc quaû quyeát roõ raøng raèng: chöùng ung thö coù theå laø thaønh quaû cuûa nhöõng caùch ôû cuûa con ngöôøi, keå caû nhöõng caùch xöû söï veà duïc tính, cuõng nhö thaønh quaû cuûa oâ nhieãm môi sinh vaø cuûa nhöõng coâng hieäu moâi sinh treân theå xaùc con ngöôøi.


Back to Radio Veritas Asia Home Page