Tường Thuật chuyến thăm Nigeria
của ÐTC Gioan Phaolô II
(21-23/03/98)

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Ngày 25/03/98:

Ngày 24/03/98:

Ngày 23/03/98:

Ngày 22/03/98:

Ngày 21/03/98:

Trước ngày 21/03/98:

Những chuẩn bị cho chuyến thăm của ÐTC tại Nigeria:

Back to Radio Veritas Asia Home