Tin Tc lieân quan ñeán vieäc taán coâng Irak

cuûa Lien Quan Hoa Kyø vaø Anh Quoác

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Back to Radio Veritas Asia Home Page