Kinh Thánh Cựu Ước

Zacarya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 13 -

 

1 Ngày ấy sẽ có suối mở ra cho Nhà Ðavit và dân cư Yêrusalem để (tẩy rửa) tội lụy và uế nhơ. 2 Sẽ xảy ra là - Sấm của Yavê các cơ binh - ngày ấy Ta sẽ diệt phăng khỏi xứ danh hiệu các tà thần. Người ta sẽ không còn nhắc nhở đến chúng. Và cả các tiên tri và thần khí uế nhơ, Ta cũng sẽ làm cho bạt xứ. 3 Sẽ xảy ra là kẻ nào còn nói tiên tri, thì cha mẹ nó, những kẻ đã sinh ra nó, sẽ bảo nó: "Mày không được sống! Vì mày nói láo nhân Danh Yavê". Và cha mẹ nó những kẻ đã sinh ra nó sẽ đâm nó, ngay khi nó đang tuyên sấm. 4 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, các tiên tri sẽ lấy làm xấu hổ, mỗi người, về thị kiến của mình. Nếu có tuyên sấm, chúng sẽ không khoác áo lông thú để lường gạt. 5 Mỗi người sẽ nói: "Tôi không phải là tiên tri. Tôi vốn làm ruộng, quả từ hồi còn bé, của cải tôi vẫn là thửa đất". 6 Người ta mới hỏi y: "Thế thì là gì kia những thương tích giữa hai tay anh kìa?" Y sẽ nói: "Ấy tôi đã bị đánh trong nhà những ngươì thân yêu của tôi!"

 

Số sót sẽ vào Giao ước chung cuộc

7 Gươm hỡi! Dậy đánh mục tử của Ta!

Chống lại người thân thuộc của Ta, - Sấm của Yavê các cơ binh -

Hãy đánh mục tử! Và chiên hãy tan tác.

Trên (những con) bé bỏng. Ta sẽ trở tay.

8 Sẽ xảy ra là trên toàn xứ - Sấm của Yavê -

hai phần ba sẽ bị chặt phăng (toi mạng),

và một phần ba sẽ được chừa lại.

9 Ta sẽ đem một phần ba ấy vào lửa,

Ta sẽ luyện chúng như người ta luyện bạc,

Ta sẽ thử chúng như người ta thử vàng.

Phần nó, nó sẽ kêu khấn Danh Ta,

Và Ta, Ta sẽ nhậm lời nó.

Ta đã nói: "Nó là dân của Ta!"

Còn nó, nó sẽ nói: "Yavê Thiên Chúa của tôi!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page