Kinh Thánh Cựu Ước

Zacarya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 06 -

 

Thị kiến VIII: Xa mã

1 Tôi lại ngước mắt nhìn. Và này: Bốn cỗ xe xuất hiện giữa hai quả núi. Những quả núi ấy là những quả núi đồng. 2 Xe thứ nhất thắng ngựa hung hung đỏ. Xe thứ hai thắng ngựa đen. 3 Xe thứ ba thắng ngựa trắng. Xe thứ tư thắng ngựa đốm hùng dũng. 4 Tôi cất tiếng hỏi Thần sứ nói với tôi: "Thế là gì, thưa Ngài?" 5 Thần sứ trả lời và nói với tôi: "Các con vật ấy ra đi theo bốn luồng gió của trời sau khi đã ra đứng trước Chúa tể của toàn cõi đất. 6 Xe thắng ngựa đen sẽ ra đi về đất phương Bắc. Ngựa trắng ra đi về phía Tây. Ngựa đốm ra đi về đất phương Nam". 7 Hùng dũng, chúng ra đi. Chúng nong nả xin đi rảo cùng cõi đất. Và Ngài nói: "Ði đi! Hãy rảo cùng cõi đất!" Và chúng đã rảo cùng cõi đất. 8 Ngài kêu tôi lại và bảo tôi rằng: "Hãy nhìn theo những con ra đi về phương Bắc. Chúng triệu thần khí Ta đặt nơi đất phương Bắc".

 

Triều thiên

9 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: "10 Hãy lĩnh lấy nơi những người lưu đày, nơi Khelđai, Tôbya, Yơđaya... Ngươi sẽ vào - ngay ngày hôm nay - ngươi sẽ vào nhà Yôsbiya, con của Xơphanya - họ mới từ Babylon về. 11 Ngươi sẽ lĩnh lấy bạc vàng mà làm triều thiên và đội lên đầu Yôsua con của Yôxađaq, đại tư tế. 12 Ngươi sẽ nói với nó: Yavê các cơ binh phán thế này: Này có một người, hiệu là "Chồi lộc". Nơi nó ở, nó sẽ đâm chồi nẩy lộc. Nó sẽ xây cất Ðền của Yavê. 13 Chính nó sẽ xây cất Ðền của Yavê. Nó sẽ mang lấy tôn uy. Nó sẽ ngự trị trên ngai. Và sẽ có tư tế trên ngai của mình. Và giữa đôi bên, chung mưu hòa hảo. 14 Còn triều thiên sẽ thuộc Khelem, Tôbya, Yơđaya và Khen, con của Xơphanya, để làm dấu kỷ niệm trong Ðền Yavê. 15 Những kẻ ở xa sẽ đến, chúng sẽ xây cất Ðền của Yavê. Và các người sẽ biết: Chính Yavê các cơ binh đã sai tôi đến với các người, sự sẽ xảy ra, nếu các người thật tình vâng nghe tiếng của Yavê Thiên Chúa của các người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page