Kinh Thánh Cựu Ước

Zacarya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 09 -

 

Phần Hai

Ðất mới

1 Tuyên ngôn: Lời Yavê nơi đất Khađrak, ở Ðama, trạm Người dừng lại.

Vì thuộc Yavê miêu duệ Aram, cũng như toàn thể các chi tộc Israel.

2 (Lời Yavê) cũng ở tại Khamat, giáp giới với (Israel) (cũng như) ở Tyrô và Siđôn.

Phải, bởi tài khôn rất mực,

3 Tyrô đã xây pháo đài!

Nó đã chất bạc (nhiều) như bụi đất,

với vàng ròng như bùn toe phố phường.

4 Này Ðức Chúa sẽ chiếm lấy cả!

Người đập tan trong biển tiền thành của nó.

Nó sẽ làm mồi lửa thiêu.

5 Asqalon thấy thì lấy làm sợ, cũng như Gaza,

và nó quằn quại ê hề,

cả Êqron cũng não nề thất vọng.

Vua sẽ tiệt khỏi Gaza và Asqalon sẽ không người ở.

6 Asđođ có người ở, một đứa lai căng.

Ta sẽ hủy diệt lòng kiêu mạn của Philitin,

7 Ta sẽ cất huyết khỏi miệng nó và đồ nhờm tởm khỏi hàm răng.

Ngay cả nó cũng sẽ có số sót chừa lại cho Thiên Chúa chúng ta thờ.

Nó sẽ như tộc trưởng trong Yuđa,

và Êqron sẽ như người Yêbus.

8 Ta sẽ hạ trại như đội canh bên Nhà Ta,

phòng mọi kẻ qua người lại.

Bạo chúa sẽ không còn ngang qua nơi chúng.

Vì bấy giờ Ta đã để mắt trông nom.

 

Con Ðavit lâm trào

9 Hãy nhiệt liệt nhảy mừng, nữ tử Sion!

Reo hò lên, nữ tử Yêrusalem!

Này vua ngươi đến với ngươi.

Ngài, người tiết nghĩa và được độ sinh, khó hèn và cưỡi mình lừa,

trên một lừa con, con của lừa mẹ.

10 Xe trận, Ta sẽ cất phăng đi khỏi Ephraim và ngựa khỏi Yêrusalem.

Cung nỏ chiến tranh sẽ bị chặt phăng.

Và Ngài sẽ nói lên thái bình cho chư quốc.

Quyền ngài thống trị sẽ từ biển này đến biển nọ,

từ Sông Cả đến mút cùng cõi đất.

 

Tái thiết Israel

11 Phần ngươi, vì máu Giao ước của ngươi,

Ta đã thả về những người cấm cố của ngươi nơi lòng hố,

(hố) không nước.

12 Hãy trở về đồn kiên cố, hỡi những tù cấm cố còn ôm hy vọng.

Ngay ngày hôm nay, Ta tuyên bố Ta sẽ hoàn trả cho ngươi lưỡng bội.

13 Vì Ta đã trương nỏ Yuđa.

Trên cung bắn, Ta nạp mũi tên Ephraim.

Con cái ngươi, hỡi Sion. Ta sẽ vung lên

- chống lại con cái ngươi, hỡi Yavan! -

Ta sẽ dùng ngươi làm thanh kiếm của tay anh hùng.

14 Yavê sẽ hiện ra trên chúng.

Mũi tên của Người bắn ra như chớp.

Ðức Chúa Yavê sẽ rúc tù và. Người sẽ đi trong vũ bão Tênam.

15 Yavê các cơ binh sẽ phù hộ chúng.

Ðá ná bắn ra tha hồ làm cỏ và chà nát (địch thù).

Như thể chếnh choáng men rượu, chúng uống, chúng oang oang,

đầy ứ như chén rượu cúng, như tứ giác bàn thờ.

16 Yavê Thiên Chúa của chúng sẽ cứu chúng, trong ngày ấy,

(chúng) như đàn chiên, (như) dân của Người.

Bởi chưng trên thửa đất của Người sẽ sáng ngời ngọc vương miện.

17 Ôi nó có phúc biết bao và xinh đẹp dường nào!

Lúa miến (làm mọc sởn sơ) đám thanh niên.

Và rượu mới làm dậy lên hàng trinh nữ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page