Kinh Thánh Cựu Ước

Zacarya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 04 -

 

Thị kiến V: Chân đèn

1 Thần sứ nói với tôi đã trở lại. Ngài đánh thức tôi dường như người ngủ dậy. 2 Ngài nói với tôi: "Ngươi thấy gì?" và tôi nói: "Tôi thấy: À này, một chân đèn toàn bằng vàng. Trên đầu có đĩa dầu. Trên chân đèn ấy có bảy ngọn đèn. Và bảy ngọn đèn trên đầu chân đèn ấy (lóe tự) bảy bọng tim đèn. 3 Bên cạnh chân đèn, có hai cây dầu, một bên hữu và một bên tả". 4 Tôi lên tiếng hỏi Thần sứ nói với tôi, mà rằng: "Thưa ngài, thế là gì?" 5 Thần sứ nói với tôi mới trả lời: "Ngươi lại không biết thế là gì sao?" Tôi nói: "Thưa ngài, không!" 6 Ngài trả lời và nói với tôi rằng: "Này lời Yavê trên Zơrubbabel, (lời) rằng: Không phải dựa vào thế lực hay sức mạnh! Song chỉ nhờ vào Thần khí của Ta. Yavê các cơ binh đã phán. 7 Ngươi là ai, hỡi núi lớn kia? Trước mặt Zơrubbabel, ngươi sẽ thành đồng bằng. Nó sẽ kéo ra viên đá chóp, giữa những hoan hô: "Tuyệt! Tuyệt lắm!" 8 Xảy có lời Yavê đến với tôi rằng: "9 Tay Zơrubbabel đã đặt móng Nhà này! tay nó sẽ khánh thành! Và ngươi sẽ biết chính Yavê các cơ binh đã sai tôi đến với các người. 10 Vậy ai khinh thường ngày những bước đầu ti tiện? Người ta sẽ vui mừng và sẽ thấy viên đá "Tách rời" nơi tay Zơrubbabel.

Bảy cái (đèn) ấy chỉ mắt Yavê, mắt đang rảo khắp cõi đất.

11 Tôi cất tiếng hỏi ngài: "Là gì vậy, hai cây dầu ấy ở (hai) bên tả hữu chân đèn?" 12 Tôi lại cất tiếng lần nữa và hỏi ngài: "Là gì vậy, hai chùm quả cây dầu bên cạnh hai ống thông dầu bằng vàng và tuôn đổ xuống dầu vàng óng. 13 Ngài nói với tôi rằng: "Ngươi lại không biết thế là gì sao?" Tôi nói: "Thưa ngài, không!" 14 Ngài nói: "Ðó là hai Vị được xức dầu đứng hầu bên Chúa tể toàn cõi đất".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page