Kinh Thánh Cựu Ước

Zacarya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 01 -

 

Phần Một

Lời Cảnh Cáo

1 Tháng tám, năm thứ hai đời Ðarius, xảy ra có lời Yavê đến với tiên tri Zacarya, con của Bêrêkya, con của Iđđô, mà rằng: 2 Yavê đã nổi lôi đình nghĩa nộ trên cha ông các ngươi! 3 Ngươi sẽ nói với chúng: Yavê các cơ binh phán thế này: Hãy trở lại với Ta - sấm của Yavê các cơ binh - và Ta sẽ quay lại với các ngươi, Yavê các cơ binh đã phán. 4 Ðừng ở như cha ông các ngươi, những kẻ đã được các tiên tri xưa hiệu triệu mà rằng: Yavê các cơ binh phán thế này: "Hãy trở lại, bỏ đường dữ của các ngươi và các việc dữ của các ngươi". Nhưng chúng đã không màng để ý đến Ta, - Sấm của Yavê.

5 Cha ông các ngươi, chúng đâu rồi? Và các tiên tri, phải chăng chúng sẽ sống được mãi? 6 Nhưng các lời của Ta, các quyết định của Ta, những điều Ta đã truyền cho các tôi tớ của Ta là các tiên tri, há lại đã không giáng xuống trên cha ông các ngươi sao? Bấy giờ họ đã trở lại và nói: "Yavê các cơ binh đã quyết xử với chúng tôi làm sao chiếu theo đường lối và công việc của chúng tôi thì Người đã thi hành như vậy".

 

Thị kiến I: Kị mã đi tuần

7 Ngày hai mươi bốn tháng mười một, tức là tháng Sơbat, năm thứ hai đời Ðarius, xảy có lời Yavê đến với tiên tri Zacarya, con của Bêrêkya, con của Iđđô, mà rằng: 8 Ðêm ấy tôi đã được thị kiến và này: Một người cỡi con ngựa hung đỏ. Người ấy đứng giữa những cây sim trong một khoảng trũng. Ðằng sau người ấy có những con ngựa hung đỏ, hồng và trắng. 9 Tôi mới nói: "Gì vậy, thưa Ngài?" Và Thần sứ, vị nói với tôi, bảo tôi: "Ta sẽ cho ngươi thấy các điều ấy là gì". 10 Vị đứng giữa những cây sim trả lời và nói: "Ðó là những vị, Yavê phái đi tuần trên đất". 11 Bấy giờ họ trả lời với Thần sứ của Yavê đứng giữa những cây sim và nói: "Chúng tôi đã đi tuần trên đất, và này toàn cõi đất đều ở yên bất động". 12 Và Thần sứ Yavê cất tiếng nói: "Thân lạy Yavê các cơ binh, cho đến bao giờ nữa, Người vẫn chẳng thương đoái đến Yêrsalem, và các thành Yuđa, Người đã thịnh nộ nay đã 70 năm?" 13 Yavê đã trả lời cho Thần sứ nói với tôi, những lời nhân từ, những lời an ủi.

14 Thần sứ nói với tôi mới bảo tôi: "Hãy hô lên rằng: Yavê các cơ binh phán thế này: Ta đã phát ghen, cái ghen cả thể cho Yêrusalem và cho Sion. 15 Ta đã nổi lôi đình nghĩa nộ lớn trên chư quốc an thịnh, bởi chưng trong khi Ta nổi lôi đình một chút, thì chúng đã giúp tay giáng họa. 16 Cho nên Yavê phán thế này: Ta trở lại Yêrusalem với dạ chạnh thương. Nhà Ta phải được xây lại ở đó - Sấm của Yavê các cơ binh. Trên Yêrusalem, giây đo lại sẽ được chăng ra. 17 Hãy hô thêm nữa rằng: Yavê các cơ binh phán thế này: Các thành của Ta còn man mác sự lành. Và Yavê sẽ còn an ủi Sion. Người sẽ còn tuyển lựa Yêrusalem".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page