Kinh Thánh Cựu Ước

Zacarya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 03 -

 

Thị kiến IV: Mặc áo cho thượng tế

1 Người cho tôi thấy Yôsua, đại tư tế. đứng trước mặt Thần sứ Yavê, và vị Satan đứng bên hữu ông để cáo tội ông. 2 Và Thần sứ Yavê bảo vị Satan: "Xin Yavê phi bác ngươi, hỡi Satan! Xin Yavê phi bác ngươi, Người là Ðấng tuyển lựa Yêrusalem! Người này không phải là thanh củi rút khỏi lửa đó sao?"

3 Còn Yôsua, thì mình mặc áo lem luốc trong khi ông đứng trước mặt Thần sứ (Yavê). 4 (Thần sứ) lên tiếng vào bảo những người đứng trước mặt mình rằng: "Hãy cởi áo lem luốc của nó đi!" Ðoạn ngài nói với ông: "Coi! Ta đã khử tội khỏi ngươi, mà mặc cho ngươi áo trắng tinh!" 5 Ngài lại nói: "Hãy đội mão tinh sạch lên đầu nó!" Và họ đã đội mão tinh sạch lên đầu ông. Họ đã mặc áo cho ông, trong khi Thần sứ Yavê đứng yên.

6 Ðoạn Thần sứ Yavê ban lời huấn dụ Yôsua mà rằng: "7 Yavê các cơ binh phán thế này: Nếu ngươi đi trên đường lối của Ta, nếu ngươi giữ lễ nghĩa Ta dạy phải giữ và chủ trì Nhà Ta, cũng như canh giữ các tiền đình của Ta, thì Ta sẽ ban cho ngươi được có những người đi lại giữa quần thần đứng đây.

8 Hãy nghe đây, hỡi Yôsua, đại tư tế, ngươi và thân bằng của ngươi ngồi trước mặt ngươi, - quả chúng là những người mang điềm báo - : Này Ta sẽ đem đến "chồi lộc" tôi tớ của Ta. 9 Này, viên đá mà Ta đặt trước mặt Yôsua - trên viên đá độc nhất này, có bảy mắt - Này Ta khắc, khắc tự của nó, - sấm của Yavê các cơ binh. Và Ta sẽ cất tội của xứ này cũng trong một ngày. 10 Trong ngày ấy, - Sấm của Yavê các cơ binh, - các ngươi sẽ mời mọc lẫn nhau dưới cây nho và dưới cây vả".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page