Kinh Thánh Cựu Ước

Zacarya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 07 -

 

Phỏng vấn về chay tháng năm

1 Sự đã xảy ra năm thứ tư đời hoàng đế Ðarius. Xảy có lời Yavê đến với Zacarya, mồng bốn tháng chín, tháng Kislêu. 2 Bêthel sai Sarêxer và Regem Melek, (mỗi người) với thuộc hạ của mình, đến xoa dịu nhan Yavê, 3 và thưa với các tư tế nơi Nhà Yavê các cơ binh, cùng với các tiên tri rằng: "Tôi có phải khóc lóc giữ chay tháng năm, như tôi đã làm từ bao nhiêu năm trời rồi không?" 4 Xảy có lời Yavê các cơ binh đến với tôi rằng: "5 Hãy nói với toàn dân trong xứ cùng các tư tế rằng: Các ngươi đã giữ chay và để tang tháng năm, và tháng bảy - và nay đã bảy mươi năm rồi! Phải chăng các ngươi đã giữ chay cho Ta, chính mình Ta? 6 Và khi các ngươi đi ăn, hay khi các ngươi uống, thì lại không phải là chính các ngươi ăn, các ngươi uống sao?

 

Khuyến dụ kéo tự bài học lịch sử

7 Ðó lại không phải những lời Yavê đã hô lên nhờ trung gian là các tiên tri thuở đầu đó sao? Thời Yêrusalem còn được an cư và các thành xung quanh cũng như vùng Namsa hay Hạ-bạn đều có người ở? 8 Xảy có lời Yavê đến với Zacarya rằng: 9 Yavê các cơ binh phán như thế này: Hãy xử án theo lẽ thật. Hãy theo tình nhân ái, chạnh thương mà xử lý, mỗi người với anh em mình. 10 Góa bụa, mồ côi, khách ngụ và người cùng khó, các ngươi chớ áp bức. Ðừng mưu hiểm ác trong lòng hại nhau. 11 Nhưng chúng đã không chịu để ý. Chúng đã quay lưng thoán nghịch. Chúng đã ra nặng tai, điếc không muốn nghe. 12 Chúng để lòng (chai đá như) kim cương, không nghe thánh chỉ và lời lẽ Yavê các cơ binh đã sai đến nhờ Thần khí của Người, nhờ trung gian các tiên tri thuở đầu. Nên thịnh nộ lớn đã từ Yavê các cơ binh xảy đến. 13 Vậy đã xảy ra là, cũng như Người đã kêu song chúng chẳng nghe đâu, thì cũng vậy: Chúng có kêu, Ta sẽ chẳng nghe. Yavê các cơ binh đã phán. 14 Ta đã lốc cuốn chúng đi tản mác trong mọi quốc gia mà chúng không biết, để lại đằng sau một xứ hoang tàn không kẻ qua người lại. Chúng đã biến một xứ diễm lệ thành chốn hoang tàn".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page