Kinh Thánh Cựu Ước

Zacarya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 08 -

 

Những lời báo phục vụ lai

1 Xảy có lời Yavê các cơ binh rằng:

2 Yavê các cơ binh phán thế này:

Ta phát ghen, ghen cả thể cho Sion.

Ta phát giận, giận cả thể cho nó!

3 Yavê phán thế này:

Ta đã trở lại Sion. Ta sẽ cư ngụ giữa Yêrusalem.

Yêrusalem sẽ được gọi là "Thành Tín Nghĩa"

và núi của Yavê các cơ binh là "Núi Thánh".

4 Yavê các cơ binh phán thế này:

Sẽ còn có ông già bà lão ngồi nơi phố xá Yêrusalem,

mỗi người với cây gậy nơi tay vì thọ cao niên.

5 Các phố xá trong thành sẽ dẫy đầy đồng nam đồng nữ

đùa chơi nơi phố xá.

6 Yavê các cơ binh phán thế này:

Cho dẫu trước mắt số sót dân này - vào những ngày ấy -

sự ấy thật quá phi thường thì phải chăng,

nó cũng quá phi thường nơi mắt Ta?

Sấm của Yavê các cơ binh.

7 Yavê các cơ binh phán thế này:

Này Ta sẽ cứu dân Ta thoát đất phương mặt trời mọc,

cũng như đất phương mặt trời lặn.

8 Ta sẽ đem chúng trở về và chúng sẽ cư ngụ giữa Yêrusalem.

Và chúng sẽ làm thành dân của Ta

và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng trong tín trung tiết nghĩa.

9 Yavê các cơ binh phán thế này: Các ngươi, tay hãy kiện cường, hỡi những ai trong những ngày này, được nghe các lời nói đây tự miệng các tiên tri vào ngày đặt móng Nhà của Yavê các cơ binh, để xây Ðền thờ. 10 Bởi chưng trước những ngày ấy: Công không có cho người, mà công cũng chẳng có cho vật. Vì thù địch, kẻ ra người vào chẳng được an ninh. Bởi Ta đã thả mặc người người hại nhau. 11 Nhưng bây giờ Ta không như những ngày thuở trước, đối với số sót của dân này - Sấm của Yavê các cơ binh. 12 Bởi chưng giống má gặp thời. Nho sinh quả. Ðất sinh màu. Trời sinh sương nước. Ta cho số sót dân này thừa hưởng mọi sự ấy. 13 Sẽ xảy ra là: Cũng như các ngươi đã nên lời rủa độc giữa chư quốc, hỡi nhà Yuđa, hỡi nhà Israel, cũng vậy: Ta sẽ cứu các ngươi! Và các ngươi sẽ nên lời chúc phúc. Ðừng sợ! Các ngươi tay hãy kiện cường.

14 Vì Yavê các cơ binh phán thế này: Cũng như Ta đã quyết giá họa cho các ngươi, bởi cha ông các ngươi đã khiêu khích Ta nổi giận - Yavê các cơ binh phán - và Ta đã chẳng hối hận. 15 Cũng vậy, đảo lại, những ngày này, Ta đã quyết tác phúc cho Yêrusalem, cho Nhà Yuđa - Ðừng sợ!

16 Ðây là những điều các ngươi sẽ thi hành: Hãy nói thật với nhau! Nơi công môn, hãy xử án theo tình ngay lẽ phải trong ôn hòa.

17 Ðối với đồng loại, mỗi người đừng mưu hiểm ác trong lòng, thề gian thề dối đừng yêu chuộng. Vì hết thảy đó là những diều Ta ghét - Sấm của Yavê.

 

Trả lời vấn đề giữ chay

18 Xảy có lời Yavê các cơ binh đến với tôi, rằng:

"19 Yavê các cơ binh phán thế này: Chay tháng tư, chay tháng năm, chay tháng bảy, chay tháng mười sẽ thành liên hoan, vui mừng, khánh hạ cho Nhà Yuđa. Hãy yêu chuộng tín nghĩa, hòa bình".

 

Viễn tượng giải thoát Cánh chung

20 Yavê các cơ binh phán thế này: Chúng sẽ còn đến, các dân thiên hạ, dân cư những thành đông đảo. 21 Dân cư thành này sẽ đến thành khác, mà rằng: "Nào! Ta hãy đi xoa dịu nhan Yavê, và tìm kiếm Yavê các cơ binh!" - "Tôi đi đây, cả tôi nữa!" 22 Các dân đông đảo, chư quốc hùng hậu sẽ đến tìm kiếm Yavê các cơ binh ở Yêrusalem và xoa dịu nhan Yavê.

23 Yavê các cơ binh phán thế này: Trong những ngày ấy, mười người thuộc mọi tiếng nói trong các quốc gia sẽ níu lấy tà áo một người Dothái mà phân phô: "Chúng tôi muốn đi với các người vì chúng tôi đã nghe biết Thiên Chúa ở với các người".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page