Kinh Thánh Cựu Ước

Zacarya

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 02 -

 

Thị kiến II: Sừng và thợ rèn

1 Tôi ngước mắt lên nhìn, thì này có bốn cái sừng. 2 Tôi mới thưa với Thần sứ nói với tôi: "Gì vậy?" - Và ngài bảo tôi: "Ðó là những sừng đã làm tan tác Yuđa, (Israel) và Yêrusalem". 3 Ðoạn Yavê lại cho tôi thấy bốn người thợ rèn. 4 Tôi mới thưa: "Những người này đến làm gì vậy?" Và Ngài nói rằng: "Những sừng kia, những sừng đã làm Yuđa tan tác, đến đỗi không ai ngẫng đầu lên nổi. Những người này đến khủng bố chúng, hạ sừng chư quốc, những quân giương sừng trên đất Yuđa làm nó tan tác".

 

Thi kiến III: Yêrusalem, thành bỏ ngỏ

5 Tôi ngước mắt lên nhìn, thì này có một người tay có thừng đo. 6 Tôi mới hỏi: "Ngài đi đâu?" Ngài nói: "(Ði) đo Yêrusalem, xem nó rộng bao nhiêu và dài bao nhiêu". 7 Và này Thần sứ nói với tôi xuất hiện, và một Thần sứ khác xuất hiện đến gặp Ngài. 8 Ngài nói với vị ấy: "Chạy đi nói với thanh niên đằng kia rằng: người và thú vật bên trong thành. 9 Chính Ta - Sấm của Yavê - Ta sẽ là đường lửa bao quanh. Và ở giữa nó, Ta là vinh quang".

 

Lời kêu gọi dân

10 Ấy kìa! Ấy kìa! Lo trốn khỏi đất phương Bắc - Sấm của Yavê.

Vì như gió bốn phương trời, Ta đã phân tán các ngươi. Sấm của Yavê.

11 Ấy kìa! Hãy lo trốn thoát về Sion, hỡi kẻ cư ngụ ở tại Babel.

12 Vì Yavê các cơ binh phán thế này:

- sau khi Vinh Quang Người đã sai tôi -

về chư quốc đã bóc lột các ngươi:

"Ai đụng đến các ngươi là đụng đến con ngươi mắt Người".

13 Vì này Ta vung tay trên chúng,

và chúng sẽ làm mồi cướp cho những kẻ làm tôi chúng.

Và các ngươi sẽ biết là Yavê các cơ binh đã sai tôi!

14 Hãy reo lên! Hãy vui mừng, nữ tử Sion!

Này Ta đến lưu trú ở giữa ngươi, - Sấm của Yavê.

15 Ngày ấy lắm quốc gia sẽ quyến luyến Yavê

và chúng sẽ là dân của Ta,

và Ta sẽ lưu trú ở giữa ngươi.

Và người sẽ biết là Yavê cac cơ binh đã sai tôi đến với ngươi.

16 Và Yavê sẽ chọn lấy Yuđa làm cơ nghiệp,

lãnh địa của Người nơi đất thánh,

và Người sẽ còn tuyển lựa Yêrusalem.

17 Mọi xác phàm, hãy im đi trước nhan Yavê.

Vì Người bừng tỉnh dậy trong điện thánh của Người.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page