Kinh Thánh Cựu Ước

Hôsê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 14 -

 

1 Samari mắc tội, bởi đã phản ngụy với Thiên Chúa của nó.

Chúng sẽ ngã gục gươm đâm. Con thơ bị tan xác.

Vợ chửa bị phanh thây.

 

III. Trở Lại Và Ơn Huệ Của Yavê

 

Israel thành thực trở lại

2 Hãy trở lại, hỡi Israel, với Yavê Thiên Chúa của ngươi!

Vì chính bởi tội ngươi mà ngươi đã nhào.

3 Hãy lấy lời đem với các ngươi mà trở lại cùng Yavê.

Hãy thưa với Người: Mọi tội xin Người thứ tha.

Xin Người khấng chịu lấy lời.

Chúng tôi xin lấy môi miếng thay lễ tế bò tơ.

4 Không phải Assur sẽ cứu chúng tôi.

Ngựa, chúng tôi sẽ không cưỡi.

Với công việc do tay chúng tôi,

chúng tôi sẽ không nói: "Thiên Chúa của chúng tôi".

Bởi chưng nơi Người, mồ côi sẽ được xót thương".

5 Sự phản phúc của chúng, Ta sẽ chữa lành.

Ta sẽ hết lòng yêu thương nó.

Quả trên nó, cơn giận của Ta đã hối lại.

6 Ta sẽ là sương móc cho Israel. Như huệ, nó sẽ trổ hoa.

Như (rừng) Liban nó sẽ đâm rễ.

7 Chồi non của nó sẽ vươn ra huy hoàng ví tợ cây dầu.

Và hương tỏa như (rừng) Liban.

8 Chúng sẽ đến ngồi lại dưới bóng Ta.

Chúng sẽ cho lúa miến sống lại,

và làm nho lại trổ hoa thời danh như rượu đào Liban.

9 Ephraim hỡi, tà thần với Ta còn có việc gì?

Ta sẽ nhậm lời và đoái nhìn đến nó.

Chính Ta sẽ như trắc bá xanh tươi.

Do Ta, trái trăng của ngươi mới có.

 

Lời cảnh cáo cuối cùng

10 Ai khôn, hãy hiểu các điều này. Ai tinh, hãy biết lấy.

Vì đường lối Yavê đều ngay thẳng.

Những người công chính sẽ đi theo đó.

Còn phường ngụy nghịch sẽ lăn nhào.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page