Kinh Thánh Cựu Ước

Hôsê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 02 -

 

Ngày lớn lao của Izrơel

1 Con cái Israel, số sẽ đông như cát biển, không tài nào lường, không phương nào đếm;

Sẽ xảy ra là thay vì phải nói về chúng: "Các ngươi không phải dân Ta".

Người ta sẽ gọi chúng là" "Con cái Thiên Chúa sống".

2 Con cái Yuđa và con cái Israel sẽ cùng nhau xum họp.

Chúng sẽ đặt một đầu duy nhất và sẽ lướt lên trên cả xứ,

quả là lớn lao ngày Izrơel.

3 Hãy gọi anh em các ngươi là: "Dân-của-Ta",

và chị em các ngươi là "Ðược-dủ-thương".

 

Cải hóa Israel bất trung

4 Hãy cáo tội mẹ các ngươi, hãy cáo đi!

Quả thế, nó đã không còn là vợ Ta, và Ta không còn là chồng nó.

Nó hãy lo cất đồ đĩ điếm nơi trước mặt

và vết hằn ngoại tình nơi cặp vú.

5 Kẻo Ta sẽ lột trần nó, biến nó tô hô như ngày mới sinh.

Kẻo Ta cho nó biến thành sa mạc.

Cho nó nên như đất khô ran mà để mặc nó chết khát.

6 Con cái nó, Ta sẽ không thương,

quả thế, chúng là lũ con đĩ điếm.

7 Vì mẹ chúng là đĩ điếm, kẻ mang thai chúng là đứa mặt mo.

Nó nói: "Tôi muốn chạy theo các tình lang của tôi,

những khách cho tôi bánh ăn, nước uống, len vải với rượu dầu".

8 Cho nên này Ta lấy gai chận lối nó đi;

quanh nó, Ta đắp tường rào, khiến nó sẽ không tìm ra được ngõ.

9 Nó sẽ ruổi theo các gã tình lang nhưng sẽ không kịp:

Nó sẽ tìm chúng, nhưng sẽ không gặp.

Nó sẽ nói: "Thôi, nào ta về với chồng cũ của ta.

Quả thế, bấy giờ so với bây giờ ta được khá hơn".

10 Nó đã không biết là chính Ta đã ban cho nó:

Lúa miến, rượu mới, dầu tươi,

cho nó đầy đống bạc vàng, mà chúng đã tạc thành Baal!

11 Cho nên Ta sẽ lấy lại lúa miến khi đến buổi,

rượu mới khi vào mùa.

Ta sẽ giựt lấy len của Ta, vải của Ta, đồ che cái lõa lồ của nó.

12 Bấy giờ, Ta sẽ lột trần

cái đĩ già của nó trước mặt các gã tình lang,

và sẽ không đứa nào giựt nó thoát được tay Ta.

13 Ta sẽ bãi mọi cuộc truy hoan của nó,

đại lễ, ngày sóc, ngày hưu, ngày hội hết thảy.

14 Ta sẽ tàn phá nho với vả,

điều nó đã nói: Công son phấn của tôi, do các tình lang đã tặng".

Ta sẽ biến tất cả nên rừng hoang, để cho dã thú ngốn sạch.

15 Ta sẽ hỏi tội nó về những ngày của các Baal,

khi nó huân yên cho chúng và trang điểm vòng vàng hoa tai,

mà chạy theo các tình lang của nó.

Còn Ta, nó đã quên Ta, - sấm của Yavê.

16 Cho nên, này Ta dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc.

và kề lòng, Ta nói khó với nó.

17 Tự đó, Ta sẽ ban cho nó vườn nho

và trũng Vận xui là Cửa-vào-hi-vọng.

Ở đó, nó sẽ vọng lại như ngày còn thơ,

như ngày nó lê từ đất Aicập.

18 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy - sấm của Yavê - ngươi sẽ gọi:

"Chồng tôi". chứ ngươi sẽ không gọi Ta là "Baal của tôi" nữa.

19 Ta sẽ cất tên các Baal khỏi miệng nó,

khiến chúng không còn được kêu danh khấn niệm.

20 Trong ngày ấy, vì chúng, Ta sẽ kết giao ước,

với dã thú, với chim trời, và côn trùng nơi ruộng đất.

Cung kiếm, chiến tranh, Ta sẽ bẻ quăng đi khỏi xứ,

Ta sẽ cho chúng được ngủ nghỉ yên hàn.

21 ta sẽ đính hôn với ngươi mãi mãi,

Ta sẽ đính hôn với ngươi bằng công chính,

công minh, nhân nghĩa, xót thương.

22 Ta sẽ đính hôn với ngươi, bằng đức trung tín,

và ngươi sẽ biết Yavê.

23 Sẽ xảy ra là trong ngày ấy, Ta sẽ nhậm lời - sấm của Yavê -

Ta sẽ nhậm lời của trời, trời sẽ nhậm lời của đất.

24 đất sẽ nhậm lời của lúa miến, rượu mới, dầu tươi;

và chúng sẽ nhậm lời Izrơel.

Vì Ta, Ta sẽ gieo nó trong xứ. Ta sẽ đoái thương Lô-Rukhama,

Ta sẽ nói với Lô-Ammi: Ngươi-là- Dân-Ta.

Còn nó sẽ thưa: 'Lạy Thiên Chúa tôi (thờ)!

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page