Kinh Thánh Cựu Ước

Hôsê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 05 -

 

Yavê nghiêm trị dân bất khẳng

1 Hãy nghe đây, hỡi các tư tế!

Nhà Israel, hãy chú ý! Triều đình hãy lắng tai!

Vì các ngươi cầm việc lẽ phải, nhưng các ngươi đã nên tròng bẫy ở Mispa, nên dò lưới căng trên (núi) Tabore.

2 Chúng đã đào sâu hầm bẫy ở Shittim,

nên Ta, Ta sẽ nghiêm trị các ngươi,

3 Ta đã từng biết Ephraim, và Israel không khuất mắt Ta.

Bởi chính ngươi đã dạy Ephraim làm đĩ, Israel đã ra ô uế.

4 Những công việc của chúng

không cho phép chúng trở lại với Thiên Chúa chúng thờ,

bởi giữa chúng thần khí đĩ điếm tung hoành,

nên Chúng đã chẳng biết Yavê.

5 Tội kiêu ngạo của Israel đã vạch mặt nó,

vì tội của nó Israel và Ephraim sẽ lăn nhào.

Và cả Yuđa cũng đã lăn nhào với chúng.

6 Chúng lôi chiên bò đi kiếm Yavê, nhưng chúng sẽ không gặp.

Với chúng, Người đã lảng ra.

7 Chúng đã bội tín với Yavê,

bổi chúng đã sinh hạ những đứa con hoang.

Bây giờ nội một tháng, Người sẽ ngốn chúng đi,

với cả phần ruộng của chúng.

 

Huynh đệ tương tàn

8 Ở Gibơah, hãy rúc tù và! Ở Ramah (hãy thổi) loa!

Ở Bet-Aven hãy la lớn! Ðịch đằng sau ngươi, bởi Benyamin!

Ephraim sẽ thành hoang vu vào ngày sửa phạt.

Nơi các chi tộc Israel, Ta thông báo một điều chắc thực.

10 Tướng lĩnh Yuđa là bọn lấn bờ.

Trên chúng, Ta sẽ đổ, như nước chấn nộ của Ta.

11 Epharim bị áp bức, chà đạp quyền lợi.

Bởi nó hăm hở chạy theo hư ảo.

12 Còn Ta, Ta như ung nhọt cho Ephraim,

như sâu quảng cho nhà Yuđa.

 

Vô hiệu các giao thông ngoại bang

13 Khi Ephraim nhận ra cơn bệnh, và Yuđa, cái ghẻ hờm của nó,

Ephraim đã đến cùng Assur, sai sứ đi yết đại đế.

Nhưng nó đâu có thể chữa lành các ngươi,

hay điều trị các ngươi khỏi ghẻ hờm.

14 Quả thế, đối với Ephraim, Ta sẽ như sư tử,

như hùm tơ cho nhà Yuđa. Ta, Ta sẽ cấu xé rồi đi,

Ta tha đi mà không người gỡ thoát.

15 Ta sẽ trẩy đi, về lại nơi Ta, cho đến khi chúng đã đền tội

và tìm nhan Ta; lâm bĩ, chúng sẽ kiếm Ta.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page