Kinh Thánh Cựu Ước

Hôsê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 01 -

 

Ðề

1 Lời của Yavê, lời đã đến với Hôsê, con của Bơêri, vào thời các vua Yuđa: Ôzya, Yôtam, Akhaz, và vào thời vua Yơrôbôam, con của Yôas, vua Israel.

 

I. Ý Nghĩa Cuộc Hôn Nhân Của Hôsê

 

Gia đình Hôsê

2 Yavê bắt đầu dùng Hôsê để phán bảo. Yavê phán với Hôsê: "Ngươi hãy đi cưới đĩ điếm (sinh) con đĩ điếm. Quả thế, xứ đã trở thành đĩ điếm phản bội Yavê".

3 Vậy ông đã đi lấy Gômer, con của Ðiblaim. Nàng đã mang thai và sinh hạ cho ông một trai. 4 Yavê phán với ông: "Hãy gọi tên nó là Izrơel! Quả thế chỉ còn ít lâu nữa, Ta sẽ hỏi tội nhà Yêhu về máu đổ ở Izrơel và Ta sẽ cho vương triều nhà Israel khánh tận. 5 Sẽ xảy ra là vào ngày ấy, cung nỏ của Israel, Ta sẽ bẻ gãy nơi cánh đồng Izrơel".

6 Nàng lại có thai và sinh hạ một gái. Và Người phán với ông: "Hãy gọi tên nó là Lô-Rukhama! Quả Ta sẽ không còn dủ thương nhà Israel nữa. 7 Nhưng Ta sẽ dủ thương nhà Yuđa, và Ta sẽ cứu chúng nhờ Yavê Thiên Chúa của chúng. Ta sẽ không cứu chúng bằng cung, kiếm, chiến tranh hay chiến mã, kị binh".

8 Cai sữa Lô-Rukhama rồi, nàng (lại) có thai và sinh hạ một trai. 9 Người phán: "Hãy gọi tên nó là Lô-Ammi! Quả các ngươi không phải là dân của Ta, và Ta không phải Chính-là-Ta đối với các ngươi".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page