Kinh Thánh Cựu Ước

Hôsê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 11 -

 

Yavê trả thù cho tình bị phụ

1 Thuở Israel còn là trẻ bé, Ta đã mến thương,

và từ Aicập, Ta đã gọi con Ta.

2 Người ta (cũng) đã gọi chúng. Thế là chúng đã lìa Ta.

Phần chúng, chúng đã tế cho Baal,

chúng đã huân yên cúng ngẫu tượng.

3 Chính Ta, Ta đã tập đi cho Ephraim.

Ta bồng bế chúng trên cánh tay Ta.

Nhưng chúng nào có biết là chúng đã được Ta săn sóc.

4 Ta lôi kéo chúng, với dây tình người, với thừng chão yêu thương.

Với chúng, Ta ở như những người nhắc con đỏ lên tận má mình.

Và cúi xuống trên nó, Ta mớm cho nó ăn.

5 Nó sẽ trở lại đất Aicập. Nhưng chính Assur mới là vua nó.

Vì chúng khước từ trở lại,

6 gươm sẽ múa tít trong các thành của nó, và tận diệt lũ ba hoa,

cùng ngổn hết cả vì các mưu đồ của chúng.

 

Nhưng Yavê tha thứ

7 Dân Ta đèo queo lấy trò phản phúc lại Ta.

Người ta gọi chúng lên cao,

tuyệt nhiên chẳng môt người nào rướn lên.

8 Làm sao Ta nỡ bỏ ngươi, hỡi Ephraim,

hay thí hẳn ngươi đi, hỡi Israel?

Làm sao Ta nỡ bỏ ngươi như Ađma, cho ngươi hóa tợ như Xơboim?

Lòng Ta đảo lộn trong Ta, và mối chạnh thương sôi réo cả lên.

9 Không, Ta sẽ thi hành hỏa hào khí nộ.

Ta sẽ không hủy diệt Ephraim.

Vì Ta là Thiên Chúa, không phải phàm nhân.

Ở giữa ngươi, (Ta là) Ðấng Thánh. Ta sẽ không nổi tam bành.

 

Trở về từ lưu đày

10 Ðằng sau Yavê, chúng sẽ tiến bước. Như sư tử, Người sẽ rống lên.

Khi Người rống lên, con cái sẽ run en, từ phương Tây tiến lại.

11 Như đàn chim sẻ, chúng sẽ run en từ Aicập đến,

và như bầy chim câu, từ đất Assur.

Và Ta sẽ cho chúng an cư trong nhà của chúng.  - Sấm của Yavê.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page