Kinh Thánh Cựu Ước

Hôsê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 12 -

 

Sự đồi bại của Israel

1 Ephraim đã bao vây Ta bằng dối láo,

Nhà Israel bằng bịp bợm.

(Nhưng Yuđa vẫn còn dõi bước theo Thiên Chúa,

vẫn còn trung tín với Ðấng Thánh).

2 Ephraim chăn gió và đuổi theo gió Ðông suốt ngày.

Nó cứ tăng bội điêu ngoa bạo cử.

Chúng kết ước với Assur, chúng kiệu dầu đi cúng Aicập.

 

Chống lại Yacob và Ephraim

3 Yavê tranh tụng với Israel để hỏi tội Yacob,

chiếu theo đàng đi của nó. Và chiếu theo những công việc của nó.

Người sẽ hoàn trả lại cho nó.

4 Trong bụng mẹ, nó đã gạt anh.

Khi cường tráng, nó đã đấu với Thiên Chúa.

5 Nó đã đấu với Thần sứ và đã thắng.

Nó đã khóc và khẩn cầu xin Người thương.

Ở Bêthel, nó đã gặp Người. Và ở đó Người đã phán với chúng tôi.

6 Yavê Thiên Chúa các cơ binh, Yavê là tước hiệu của Người.

7 Và ngươi, ngươi sẽ trở về, bởi phép Thiên Chúa ngươi thờ.

Hãy giữ công minh, tín nghĩa,

và hãy trông vào Thiên Chúa ngươi thờ, luôn mãi.

8 Canaan cân bịp nơi tay. Nó ưa bóc lột.

9 Nhưng Ephraim nói: "Phải, tôi đã nên giàu.

Tôi đã thu vào tài sản. Mọi công khó của tôi đó,

đâu tìm ra một tội mà thực là lỗi".

10 Nhưng Ta, Yavê Thiên Chúa của ngươi từ đất Aicập.

Ta sẽ còn cho ngươi ở lều như buổi tao phùng.

11 Ta sẽ phán trên các tiên tri. Ta sẽ thêm nhiều thị kiến.

Nhờ các tiên tri, Ta sẽ tuyên ra câu ví.

12 Nếu Galaađ đã là ác quái, thì chúng cũng chỉ là gian tà.

Ở Gilgal, chúng tế bò bê. Nên cả các tế đàn của chúng

cũng thành đống đá vụn trên các luống cày đồng ruộng.

13 Yacob trốn qua cánh đồng Aram.

Israel đã làm tôi vì một người đàn bà.

Vì một người đàn bà, ông đã giữ (chiên).

14 Nhờ một tiên tri, Yavê đã đem Israel lên khỏi Aicập.

Và nhờ một tiên tri, nó được gìn giữ.

15 Ephraim đã xúc phạm làm Người xót xa.

Vạ máu của nó, Người sẽ để mặc nó phải chịu.

Chúa nó sẽ hoàn lại cho nó các nhục nó đáng chịu.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page