Kinh Thánh Cựu Ước

Hôsê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 03 -

 

Cách xử sự lòng mến nơi Yavê

1 Yavê phán với tôi: "Một lần nữa, ngươi hãy đi yêu một người vợ (đi yêu) tình nhân và sống ngoại tình. Như Yavê yêu con cái Israel cho dầu chúng quay đi với các thần khác và yêu thích mứt nho". 2 Tôi đã mua chuộc nàng giá là 15 seqel bạc và một homer và một lêthek lúa mạch. 3 Và tôi bảo nàng: "Qua nhiều ngày, mình sẽ ở vậy cho tôi, không được làm điếm, không được theo trai, và cả tôi nữa, tôi cũng tránh mình".

4 Quả thế, qua nhiều ngày, con cái Israel sẽ ở vậy không vua, không quan, không tế lễ, không bài vị, không Êphođ, không Têraphim. 5 Sau đó, con cái Israel sẽ trở lại, chúng sẽ tìm kiếm Yavê Thiên Chúa của chúng và Ðavit, vua của chúng. Chúng sẽ run sợ lại gần Yavê và phúc lành của Người vào lúc niên cùng thế tận.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page