Kinh Thánh Cựu Ước

Hôsê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 04 -

 

II. Tội Và Hình Phạt Của Israel

 

Cảnh đồi trụy

1 Hãy nghe lời Yavê, hỡi con cái Israel!

Quả Yavê tranh tụng với dân cư trong xứ.

Vì, trong xứ không có tín thành, không có nhân nghĩa,

không biết Thiên Chúa.

2 Nguyền rủa, điêu ngoa, giết người, trộm cướp,

ngoại tình tràn lan khắp xứ, hết án mạng này đến án mạng khác.

3 Bởi thế, xứ bị hạn hán, toàn thể dân cư điêu đứng,

làm một với dã thú chim trời, ngay cá biển cũng tan biến.

 

Chống các tư tế

4 Phải, đừng hễ ai cũng cáo tội, đừng hễ ai cũng sửa phạt,

nhưng chính ngươi, Ta phải hạch tội hỡi tư tế.

5 Ngươi sẽ nhào giữa ban ngày,

cả tiên tri cũng nhào với ngươi ban đêm, và mẹ ngươi chết đẫm.

6 Dân Ta chết đẫm vì thiếu trí tri,

Nhân vì ngươi đã vất bỏ trí tri,

thì Ta cũng vất bỏ ngươi không cho làm tư tế của Ta.

Và vì ngươi đã quên thánh chỉ của Thiên Chúa ngươi thờ,

thì cả Ta nữa, Ta cũng quên con cái ngươi.

7 Chúng càng nhiều bao nhiêu, chúng càng sai lỗi với Ta,

cái Vinh của chúng, Ta sẽ đổi thành Ô nhục.

8 Chúng xơi lỗi của dân Ta, chúng ngóng cổ thèm tội của nó.

9 Sẽ xảy ra cho tư tế như cho dân:

Ta sẽ hỏi tội nó về các đường đi của nó.

Những việc của nó, Ta sẽ hoàn trả lại cho nó.

10 Chúng xơi nhưng sẽ chẳng no,

chúng đĩ điếm nhưng chẳng sinh sôi,

vì chúng đã bỏ Yavê để mà đánh đĩ.

11 (Mong) rượu mới làm dân Ta mất trí.

12 Nó xin quẻ với súc gỗ và trông lời chỉ giáo nơi cây gậy.

Quả thế, thần khí đĩ điếm đã làm thác lạc,

khiến chúng rũ quyền Thiên Chúa của chúng mà đi đánh đĩ.

13 Chúng tế trên các đỉnh núi, trên các gò nỗng chúng huân yên,

dưới cây sồi, cây dương, cây sến, vì bóng cây lành mát.

Bởi thế nếu con gái các ngươi làm đĩ,

con dâu các ngươi ngoại tình.

14 Ta sẽ không hỏi tội con gái các ngươi khi chúng làm đĩ,

hay con dâu các ngươi khi chúng ngoại tình;

bởi chính những đầu xỏ kia cặp kè riêng với đàn đĩ,

và cùng dự tế với điếm tế tự. Dân ngu thì bị tru diệt!

 

Cảnh cáo Yuđa và Israel

15 Nếu ngươi đĩ điếm, hỡi Israel, thì ước gì Yuđa đừng hùa mắc tội!

Ðừng tới Gigal, đừng lên Bet-Aven, đừng thề: Yavê hằng sống! 16 Phải, như nghé cái bất kham, Israel đã ương ngạnh, họa chăng bây giờ Yavê sẽ chăn nó như con chiên trong chỗ rộng thênh thang?

17 Ephraim đã gắn bó với tình nhân. Thôi để mặc nó!

18 Cuộc rượu tân, chúng lại bê tha đĩ điếm,

chúng ưa chuộng cái ô nhục của phường mặt dày mày dạn.

19 Gió sẽ trương quyện chúng đi.

Bấy giờ chúng sẽ hỗ thẹn, vì tế đàn của chúng.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page