Kinh Thánh Cựu Ước

Hôsê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 13 -

 

Hình phạt thờ quấy

1 Thoạt Ephraim vừa nói, (người người) run sợ.

Quả nó siêu bạt trong Israel.

Nhưng vì Baal, nó đã mắc tội và phải chết.

2 Và nay chúng vẫn phạm tội: Chúng làm lấy tượng đúc,

dùng bạc dùng tài, (tạc lấy hình nhân.

Thay thảy rặt việc thủ công!

Về chúng, người ta phải nói: "Kẻ tế người lại thờ bầy bê".

3 Cho nên chúng sẽ như mây ban sáng, như màn sương sớm tan.

Như cọng rác gió cuốn khỏi sân, như khói bốc khỏi cửa tò vò.

 

Hình phạt tội vô ơn

4 Còn Ta, Thiên Chúa của ngươi từ (khi ở) đất Aicập.

Ngoài Ta ra, ngươi không biết thần linh nào khác.

Trừ Ta ra, không còn ai cứu độ.

5 Chính Ta đã chăn dắt ngươi trong sa mạc, nơi đất bỏng ran,

6 Do Ta chăn dắt, chúng được no nê.

Chúng được no nê, và lòng chúng sinh kiêu.

Bởi thế chúng đã quên Ta.

7 Nên đối với chúng, Ta đã nên như sư tử.

Ta như beo rình ở vệ đường.

8 Ta vồ lấy chúng, như gấu cái mất con.

Ta sẽ màng tim của chúng

và ở đó, chó sẽ ăn thịt chúng, dã thú sẽ phanh thây chúng.

 

Vương quyền kết thúc

9 Ta hủy diệt ngươi, hỡi Israel. Ai sẽ tiếp cứu ngươi?

10 Ðâu rồi vua của ngươi, để nó cứu ngươi?

và hết thảy quan cai của ngươi, để chúng bênh vực ngươi,

những kẻ, mà ngươi đã nói: "Hãy cho tôi, vua và những quan cai?"

11 Thịnh nộ, Ta ban cho ngươi có vua. Và chấn nộ, Ta lại cất đi.

 

Không thoát diệt vong

12 Tội của Ephraim được cuộn lại (trong đơn).

Lỗi lầm của nó được bảo toàn giữ lại.

13 Những đau cồn chuyển cữ sẽ đến cho nó.

Nhưng nó là đứa con không khôn.

Thời đến, nó chẳng sẵn sàng để bỏ tử cung.

14 Ta sẽ cứu chúng khỏi tay âm phủ?

Ta sẽ chuộc chúng thoát khỏi tử thần?

Tử thần hỡi, tử khí của ngươi đâu?

Âm phủ hỡi, nọc của ngươi đâu?

Chạnh thương khuất dạng trước mắt Ta.

15 Phải, nó đang sinh hoa kết quả giữa các anh em,

thì gió đông đến, gió của Yavê, từ sa mạc cất lên,

và mạch nước nó cạn, suối nước nó khô.

Hắn sẽ cướp lấy kho tàng là tất cả những đồ sang quí.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page