Kinh Thánh Cựu Ước

Hôsê

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | |


- Chương 08 -

 

Báo động

1 Miệng hãy gióng tù và!

Như phụng hoàng, (tai họa) lao xuống trên Nhà Yavê.

Bởi chưng chúng đã phạm đến Giao ước của Ta.

Và chống lại Thánh chỉ của Ta.

2 Về Ta, chúng những kêu la: "Thiên Chúa tôi thờ!

Chúng tôi là Israel, chúng tôi biết Người!"

3 (Song) Israel đã rẫy bỏ sự lành. Ðịch thù sẽ ruổi theo nó.

Vi phạn Giao ước về tôn giáo lẫn chính trị

4 Chúng tôn vua, nhưng không phải do Ta.

Chúng đặt tướng, song Ta không biết.

Chúng đem bạc vàng tạc lấy tượng thờ để bị chặt phăng.

5 Hãy rẫy từ con bê của ngươi, hỡi Samari!

- cơn giận của Ta nảy lửa trên chúng.

Cho đến bao giờ chúng còn không thể sạch trong? -

6 Thế mà nó thuộc về Israel!

(Bê ấy) người thợ đã làm. Nó đâu phải là thần.

Nó sẽ thành ra dăm bào, bê của Samari.

7 Phải, chúng gieo gió thì chúng gặt bão:

Lúa vươn lên không chồi, không sinh ra bột,

mà dẫu có đậu được, ngoại nhân cũng sẽ nuốt sạch.

8 Israel đã nuốt chửng.

Bây giờ chúng ở giữa các nước như đồ không ai màng tới,

9 vì phần chúng, chúng đã lên với Assur,

lửa hoang riêng mình một cõi;

còn Ephraim (như điếm) phải tặng quà.

10 Mà cho dù chúng có tặng quà nơi các dân tộc,

bây giờ Ta cũng dồn chúng lại, chẳng bao lâu nữa,

chúng sẽ quằn quại dưới gánh nặng của vua quản cai các chúa.

11 Phải, Ephraim tăng thêm số tế đàn để xá tội.

Nhưng tế đàn đã nên dịp tội cho nó.

12 Ta đã viết cho nó ngàn luật điều.

Nhưng (luật Ta) bị kể như điều xa lạ.

13 Chúng ưa tế tự và chúng đã tế. (Chúng thích) thịt và chúng đã ăn.

Yavê chẳng màng đến chúng.

Bây giờ Người sẽ nhớ đến tội của chúng.

Và lỗi lầm của chúng. Người sẽ phạt. Chúng sẽ về lại Aicập.

14  Israel đã quên Ðấng làm ra nó. Nó xây đền đài.

Yavê tăng gia thành quách. Nhưng Ta sẽ phóng hỏa

các thành của nó. Lửa sẽ thiêu hủy các lâu đài.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page