Kinh Thánh Tân Ước

Công Vụ Các Tông Ðồ

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |


- Chương 25 -

 

Phaolô kháng cáo lên Hoàng đế

1 Vậy sau khi Festô đã nhậm chức trên tỉnh hạt, thì ba ngày sau, ông bỏ Kaisaria lên Yêrusalem. 2 Các thượng tế và các kỳ hào dân Do Thái đến yết kiến ông thưa kiện Phaolô. Họ khẩn khoản với ông, 3 xin một ơn có hại cho Phaolô, là cho gửi lại Phaolô về Yêrusalem, để lập mưu hạ sát ông ta dọc đường. 4 Nhưng Festô đáp lại phải để giam Phaolô ở Kaisaria; nhưng kíp đây ông sẽ trẩy đi. 5 "Vậy, ông nói, những ai có quyền trong các ông, thì hãy xuống cùng một lượt, và nếu đương sự có làm gì phi pháp, thì cứ việc truy tố".

6 Sau khi đã lưu lại nơi họ không quá tám hay mười ngày, ông xuống Kaisaria; và hôm sau ông ngồi tòa và truyền điệu Phaolô đến. 7 Phaolô đến rồi, thì những người Do Thái từ Yêrusalem xuống vây quanh ông, mà buộc cho ông đủ thứ tội trạng, vừa nhiều vừa nặng, nhưng họ không có sức viện được chứng nào. 8 Phaolô tự biện hộ: "Tôi không có tội nào đối với Lề luật Do Thái hay Ðền thờ, hoặc là Hoàng đế". 9 Festô muốn làm mát lòng người Do Thái thì đáp lời, ông nói với Phaolô rằng: "Ông có muốn lên Yêrusalem để được xử ở đó về vụ này dưới quyền ta không?" 10 Nhưng Phaolô nói: "Tôi ra tòa của Hoàng đế, tôi phải được xử ở đó. Tôi không hề làm gì nên tội hại người Do Thái, như chính ngài cũng minh đạt lắm rồi. 11 Giả như tôi có tôi, và đã làm gì đáng chết, thì tôi không cầu xin để thoát chết. Nhưng nếu kỳ thực, mọi điều họ tố cáo tôi đây, thảy đều vô bằng cả, thì không ai có quyền thí mặc tôi cho họ. Tôi kháng cáo lên Hoàng Ðế!" 12 Bấy giờ, sau khi đã bàn với hội đồng tư vấn, Festô trả lời: "Ông đã kháng cáo lên Hoàng đế, ông sẽ ra tòa của Hoàng Ðế".

13 Ít ngày trôi qua, vua Agrippa cùng với Bêrêkinê ghé Kaisaria chào mừng Festô. 14 Bởi họ lưu lại đó nhiều ngày, Festô mới đem vụ Phaolô trình bày với nhà vua, mà rằng: "Ðây có một người, ông Fêlix còn để lại giam tù. 15 Khi tôi đến Yêrusalem, các thượng tế và hàng niên trưởng Do Thái yết kiến tôi thưa kiện y, và thỉnh cầu tôi kết án y; 16 Tôi mới trả lời cho họ rằng:

- Người Rôma không có lệ thí bổng ai, trước khi bị cáo ra đối chất với nguyên cáo, và có cơ hội thanh minh trên cáo trạng.

17 Vậy họ đã đến đây làm một với tôi. Không chút trì hoãn, ngay hôm sau, tôi đã ngồi tòa và truyền điệu đương sự đến. 18 Các nguyên cáo đứng quanh y đã chẳng nêu lên được một tội trạng nào thuộc những trọng tội tôi đã dự tưởng. 19 Ðó chỉ là ít tranh luận giữa họ và y về sùng bái, và về một Yêsu nào đó đã chết, nhưng Phaolô cố quyết là vẫn sống. 20 Phân vân không biết nghĩ sao về việc tranh luận đó, tôi đã hỏi y có muốn đi Yêrusalem để được xét xử về các điều ấy không. 21 Nhưng bởi Phaolô kháng cáo, xin được dành Ðức Khâm thượng duyệt án, tôi đã truyền giam y đợi tôi đệ nạp lên tòa Hoàng Ðế". 22 Agrippa nói cùng Festô: "Tôi cũng mong được nghe y nói". - "Thì ngày mai, Festô nói, ngài sẽ nghe y".

Festô trình diện Phaolô

23 Hôm sau, Agrippa và Bêrênikê đến một cách linh đình trọng thể, và bước vào sảnh đường làm một với các viên trưởng cơ, các bậc vị vọng trong đô thị. Theo lời Festô truyền, người ta đưa Phaolô đến. 24 Và Festô nói: "Thưa Hoàng thượng Agrippa, trình quí vị hiện diện đây với chúng tôi, các ngài trông thấy đó, con người mà tất cả cộng đồng Do Thái đã đến yết kiến với tôi ở Yêrusalem, cũng như ở đây, kêu la rằng không được cho y sống nữa. 25 Phần tôi, tôi đã nhận thấy rằng đương sự đã kháng cáo lên Ðức Khâm thượng, thì tôi đã định sẽ đệ đạt. 26 Về vụ của đương sự, tôi không có gì đích xác để sớ tâu lên chúa thượng, vì lẽ đó, tôi đã cho đương sự xuất trình trước mặt quí vị, và nhất là ngài, thưa Hoàng thượng Agrippa, ngõ hầu sau khi đã điều tra, tôi sẽ có gì mà thảo sớ. 27 Vì thiết tưởng đệ đạt tù nhân mà lại không minh thị cáo trạng thì thực là phi lý".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page