Kinh Thánh Tân Ước

Công Vụ Các Tông Ðồ

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |


- Chương 15 -

 

Tín hữu dân ngoại và Lề luật

a) Tại Antiôkia

1 Có ít người từ Yuđê xuống dạy anh em rằng: "Nếu các người không chịu cắt bì theo lệ Môsê truyền, thì vô phương được cứu rỗi". 2 Xô xát đã xảy ra và tranh luận gắt gao đã diễn ra giữa Phaolô, Barbana và các người ấy. Nên đã quyết định là Phaolô và Barbana cùng ít người khác trong họ lên gặp các Tông đồ và hàng niên trưởng ở Yêrusalem về việc tranh luận ấy. 3 Các ông được hội thánh tiễn chân, và ngang qua Phênikia và Samari, các ông trần thuật việc dân ngoại trở lại, và đã làm cho anh em hết thảy đều mừng vui khôn tả. 4 Ðến Yêrusalem, các ông được hội thánh, các Tông đồ và hàng niên trưởng tiếp đón. Các ông đã thuật lại hết các điều Thiên Chúa đã làm với các ông.

b) Tranh luận ở Yêrusalem

5 Có những người biệt phái đã tin, đứng dậy tuyên bố phải bắt người ngoại chịu cắt bì và truyền cho họ giữ luật Môsê. 6 Các Tông đồ và hàng niên trưởng đã hội lại để cứu xét vấn đề. 7 Một cuộc tranh luận kịch liệt diễn ra, thì Phêrô đã đứng dậy và nói với họ:

c) Diễn từ của Phêrô

"Này anh em, anh đã từng biết là những ngày xưa kia, ngay giữa anh em. Thiên Chúa đã khấng chọn tôi, để dân ngoại được nghe Tin Mừng, do miệng tôi, và được tin. 8 Và Thiên Chúa: Ðấng thông suốt lòng dạ, đã đoan chứng: Người đã ban Thánh Thần cho họ cũng như cho chúng ta. 9 Và Người đã không đặt một chút phân biệt nào giữa ta và họ, Người đã tẩy sạch lòng họ bằng đức tin. 10 Vậy sao nay anh em lại dám thử thách Thiên Chúa, là đi quàng lên cổ môn đồ cái ách mà cha ông chúng ta và cả chúng ta đều không có sức mang nổi. 11 Song le chính bởi ơn Chúa Yêsu mà chúng ta tin mình được cứu rỗi, cũng một thể như họ".

12 Tất cả cộng đoàn làm thinh. Và người ta nghe Barbana và Phaolô trần thuật tất cả những dấu lạ và điềm thiêng Thiên Chúa đã dùng họ làm nơi dân ngoại.

d) Diễn từ của Yacôbê

13 Sau khi các ông đã dứt lời, thì Yacôbê lên tiếng nói:

"Này anh em, xin hãy nghe tôi. 14 Simêôn đã thuật lại làm sao từ buổi đầu Thiên Chúa đã chiếu cố lấy tự giữa dân ngoại một dân thờ Danh Người. 15 Sự ấy và lời các tiên tri đều hòa một giọng, như đã viết:

16 Sau đó Ta sẽ trở lại

Ta sẽ xây lại lều Ðavít đã sụp đổ;

những gì bị tàn phá Ta sẽ xây lại,

Ta sẽ dựng lại,

17 ngõ hầu những kẻ khác trong loài người tìm kiếm Chúa,

và các dân tộc hết thảy,

trên họ, Danh Ta đã được niệm cầu,

Chúa phán, Ðấng làm ra các điều ấy,

18 những điều Người đã biết tự đời đời.

19 Bởi vậy, tôi xét là không được phiền nhiễu người ngoại quay đầu về với Thiên Chúa, 20 song chỉ biên thư dạy họ kị hẳn: đồ nhơ uế bởi tà thần, dâm bôn, thịt ngột và máu huyết. 21 Vì chưng, từ đời xưa Môsê đã có người rao giảng trong mỗi thành, được đọc mọi ngày Hưu lễ trong các hội đường".

e) Thư của các Tông đồ

22 Bấy giờ, các Tông đồ và hàng niên trưởng làm một với toàn thể hội thánh quyết định sai ít người được chọn giữa họ đi Antiôkia cùng với Phaolô và Barnaba; đó là các ông Yuđa gọi là Barsabba, và Sila, những người có uy thế giữa anh em. 23 Họ đã thảo bức thư này, nhờ tay các ông (chuyển đến):

"Các Tông đồ, hàng niên trưởng, tức là những người anh em, gửi lời chào các anh em gốc ngoại tại Antiôkia, Syri và Kilikia:

24 Nhân vì chúng tôi đã nghe tin là có ít người từ nơi chúng tôi đến gây rối nơi anh em, nói năng làm xáo trộn tâm hồn anh em, những kẻ không do chúng tôi ủy quyền, 25 nên sau khi đã được đồng tâm nhất trí, chúng tôi quyết định sai ít người được chọn đến với anh em, làm một với Barnaba và Phaolô, những anh em quí mến của chúng tôi, 26 những người đã liều mạng sống mình vì Danh Chúa chúng ta, Ðức Yêsu Kitô. 27 Vậy chúng tôi sai Yuđa và Sila đi. Các ông sẽ nói miệng lại mà tin cho anh em cũng những điều ấy. 28 Thánh Thần và chúng tôi quyết định không chất thêm gánh nặng nào cho anh em, trừ vài điều cần kíp này: 29 Kị hẳn đồ cúng, máu huyết, thịt ngột và dâm bôn. Giữ mình khỏi các điều ấy, tức là anh em làm phải. Vạn an!".

f) Phái đoàn đến Antiôkia

30 Từ tạ ra đi, các ông xuống Antiôkia; rồi triệu tập cộng đoàn lại, các ông trao thư. 31 Ðọc thư xong, họ vui mừng vì điều an ủi đó. 32 Các ông Yuđa và Sila, vì cũng là tiên tri, đã lấy nhiều lời khuyên nhủ mà khích lệ anh em. 33 Các ông ở lại ít lâu, rồi anh em tiễn chân và cầu chúc các ông trở về bình an với những người đã sai các ông. 34 [Nhưng Sila đã định ở lại đó; nên Yuđa đã ra đi một mình]. 35 Còn Phaolô và Barnaba thì lưu lại ở Antiôkia, dạy dỗ và cùng nhiều người khác, rao giảng Tin Mừng Lời Chúa.

 

II. Tin Mừng Trong Thế Giới Dân Ngoại - Phaolô

1. Hành Trình Truyền Giáo (II) Qua Hi Lạp

 

Khởi hành: Phaolô và Barnaba từ biệt nhau

36 Sau ít ngày, Phaolô nói với Barnaba: "Ta hãy trở lại thăm anh em nới các thành chúng ta đã rao truyền Lời Chúa, xem họ ra sao?" 37 Barnaba muốn đem theo cả Yoan, cũng gọi là Macrô nữa; 38 nhưng Phaolô nhất quyết là kẻ đã bỏ các ông tại Pamphylia mà tháo lui, và đã không đi theo các ông dự vào công việc, một người như thế thì đừng đem theo. 39 Ðã có bàn cãi sôi nổi, khiến các ông phải xa rời nhau. Barnaba đem Marcô đi với mình vượt biển qua Kyprô. 40 Còn Phaolô thì chọn lấy Sila và ra đi, được anh em phó thác cho ơn Chúa. 41 Ông ngang qua Syri và Kilikia, khích lệ các hội thánh.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page