Kinh Thánh Tân Ước

Công Vụ Các Tông Ðồ

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |


- Chương 06 -

2. Tá Viên Stêphanô

 

Tuyển lựa Bảy tá viên

1 Trong những ngày ấy, bởi môn đồ đã nên đông đảo, thì đã xảy ra việc các người Hi hóa kêu ca, trách các người Hipri, vì trong việc phục vụ thường nhật, những người góa bụa trong nhóm họ đã bị bỏ quên.

2 Vậy nên Mười hai vị mới triệu tập đoàn thể các môn đồ lại mà nói: "Không phải là điều đẹp lòng (Thiên Chúa) nếu chúng tôi nhãng bỏ Lời Thiên Chúa, mà đi lo giúp việc bàn ăn. 3 Vậy, hỡi anh em, hãy xét mà chọn lấy giữa anh em bảy người có chứng chỉ, đầy Thần khí và khôn ngoan, để chúng tôi bổ nhiệm vào chức vụ ấy. 4 Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời". 5 Ðề nghị ấy đã làm cho cả đoàn thể hài lòng; và họ đã chọn: Stêphanô, một người đầy lòng tin và Thánh thần; Philip, Prokhorô, Nikanor, Timôn, Parmêna, và Nicôlaô, một người tòng giáo gốc Antiokia. 6 Họ đề cử các người ấy với các Tông đồ, và các ngài đã cầu nguyện cùng đặt tay cho các ông.

7 Và lời Thiên Chúa tiến mạnh; số môn đồ ở Yêrusalem lên đông đảo quá đỗi, có cả một đám đông tư tế đã vâng phục đức tin.

Stêphanô bị bắt

8 Stêphanô đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng cùng dấu lạ cả thể trong dân. 9 Nhưng có những người thuộc hội đường, gọi là Hội Ðường nhóm Nôphóng, nhóm Kyrênê, nhóm Alêxanđria, nhóm Kilikia và Tiểu Á, dấy lên tranh luận với Stêphanô. 10 Nhưng họ không có sức cự lại sự khôn ngoan và Thần Khí làm ông nói. 11 Họ mới xúi xiểm những người đi phao lên: "Chúng tôi đã nghe nó nói lộng ngôn phạm đến Môsê và Thiên Chúa". 12 Họ làm chấn động dân chúng cùng hàng niên trưởng và các ký lục, rồi họ sấn lại lôi ông đi và điệu đến Công nghị. 13 Họ cắt đặt chứng gian ra nói: "Tên này không ngớt nói những lời phạm đến Nơi Thánh [này] và Lề luật. 14 Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng: Yêsu Nazaret kia sẽ triệt hạ Nơi này và thay đổi lề lối Môsê đã truyền cho chúng ta". 15 Toàn thể cử tọa trong Công nghị đăm đăm nhìn ông, và họ thấy dung mạo ông như dung nhan một Thiên thần.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page