Kinh Thánh Tân Ước

Công Vụ Các Tông Ðồ

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |


- Chương 11 -

 

Phêrô tự biện hộ

1 Các tông đồ và anh em ở xứ Yuđê nghe tin là cả dân ngoại cũng đã đón nhận Lời Thiên Chúa. 2 Nhưng khi Phêrô lên Yêrusalem, các người thuộc giới cắt bì hạch sách ông, 3 họ nói: "Ông đã đi lại với người không chịu cắt bì và đã cùng ăn với họ!" 4 Bấy giờ, Phêrô mới trình bày tự sự cho họ mà rằng:

5 "Ở thành Yôphê, tôi đang cầu nguyện thì đã xuất thần thấy thị kiến: một đồ vật gì sà xuống, như thể một tấm khăn lớn, buộc bốn góc mà buông thõng xuống tự trời; nó đến tận nơi tôi. 6 Giương mắt nhìn kỹ nó, tôi đã thấy nào là thú bốn chân dưới đất và các mãnh thú, nào là rắn rít và chim chóc trên trời. 7 Và tôi đã nghe có tiếng nói với tôi: "Phêrô, hãy chỗi dậy hạ sát mà ăn!" 8 Tôi đáp: "Ô không! Lạy Chúa, vì tục và nhơ đã không hề lọt vào miệng tôi!" 9 Lần thứ hai, tiếng đáp lại tự trời: "Những gì Thiên Chúa đã tẩy sạch thì ngươi chớ gọi là tục". 10 Sự đã diễn ra đến ba lần; rồi mọi sự đã được kéo lại về trời.

11 "Và này, ngay sau đó, ba người đến trước nhà chúng tôi ở, họ đã được sai từ Kaisaria đến gặp tôi. 12 Thần khí phán bảo tôi phải đi với họ, đừng ngần ngại gì. Cùng đi với tôi có sáu anh em này, và chúng tôi đã vào nhà ông ấy. 13 Ông mới thuật cho chúng tôi thấy làm sao ông đã thấy Thiên Thần đứng trong nhà ông, và bảo: "Hãy sai người đi Yôphê rước Simôn gọi là Phêrô, 14 người ấy sẽ nói cùng ngươi những lời, nhờ đó ngươi sẽ được cứu thoát, ngươi với tất cả gia đình ngươi".

15 "Tôi vừa mới bắt đầu nói thì Thánh Thần đã xuống trên họ, cũng một thể như trên chúng ta lúc ban đầu. 16 Tôi đã nhớ lại lời Chúa, như Ngài phán: Yoan đã thanh tẩy bằng nước, còn các ngươi sẽ được thanh tẩy bằng Thánh Thần. 17 Vậy nếu Thiên Chúa đã ban cho họ đồng một ơn huệ như Người đã ban chúng ta, là những kẻ đã tin vào Chúa Yêsu Kitô, thì tôi là ai mà có thể ngăn cấm được Thiên Chúa". 18 Nghe thế, họ đã nguôi dịu và tôn vinh Thiên Chúa mà rằng: "Vậy thì Thiên Chúa đã ban cho cả dân ngoại nữa ơn hối cải để được sống".

 

6. Antiokia Và Yêrusalem

Chuyển Qua Thế Giới Dân Ngoại

 

Antiokia: Cộng đoàn dân ngoại tiên khởi

19 Vậy những người bị phân tán vì cơn bách hại nhân vụ Stêphanô, đã đi đến tận Phênikia, Kyprô, và Antiôkia, nhưng họ không giảng Lời cho ai khác ngoài người Do Thái. 20 Trong nhóm họ, có vài người Kyprô và Kyrênê; những người này khi đến Antiôkia, thì đã giảng cho cả người Hi Lạp nữa, loan báo cho họ Tin Mừng về Chúa Yêsu. 21 Và có cánh tay Chúa ở cùng họ; một sống đông đã tin theo mà trở lại cùng Chúa.

22 Tin ấy đã đồn thấu tai Hội thánh Yêrusalem và người ta đã sai Barnaba đi Antiôkia. 23 Ðến nơi và thấy ơn Thiên Chúa, ông mừng rỡ và khuyến khích mọi người một lòng dốc quyết ở kiên trung với Chúa, 24 vì ông là một người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin. Và đã có đoàn lũ đông đảo gia nhập theo Chúa.

25 Ông đã trẩy đi Tarsô để tìm Saulô. 26 Tìm được, ông đã đưa về Antiôkia. Và cả một năm trường, hai ông đã hợp tác với nhau trong Hôi Thánh nơi ấy, và đã giảng dạy cho một đám đông. Vả lại cũng chính tại Antiôkia mà môn đồ đã được mệnh danh là Kitô hữu.

Antiokia quyên giáo giúp anh em tại Yuđê

27 Trong những ngày ấy, có những tiên tri từ Yêrusalem xuống Antiôkia. 28 Một người trong họ tên là Agabô chỗi dậy và được Thần khí linh ứng, ông đã triệu báo sắp có cơn đói kém lớn trên toàn cõi đất. Ðiều đã xảy ra dưới triều Clauđiô. 29 Trong các môn đồ, những ai khá giả đã quyết định là mỗi người gửi gì trợ cấp các anh em cư ngụ ở Yuđê. 30 Ðó là điều họ đã làm: họ gửi đến cho hàng niên trưởng nhờ bàn tay Barnaba và Saulô.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page