Kinh Thánh Tân Ước

Công Vụ Các Tông Ðồ

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |


- Chương 14 -

 

Tại Ikonium

1 Ở Ikonium cũng vậy, các ông vào Hội Ðường Do Thái và giảng dạy, khiến một nhóm đông Do Thái và Hi Lạp đã tin. 2 Còn những người Do Thái bất khẳng thì đi xúi giục, làm tâm trạng người ngoại bất bình với anh em.

3 Các ông lưu lại một thời gian khá lâu, dạn dĩ nói Lời, cậy vào Chúa, Ðấng làm chứng cho lời rao giảng ơn Người; tức là Ngài cho tay các ông làm nhiều dấu lạ điềm thiêng.

4 Dân chúng trong thành chia ra bè mối, kẻ thì về phe người Do Thái, kẻ lại về phe các tông đồ. 5 Công phẫn phát động giữa người ngoại và người Do Thái cùng hàng đầu mục của họ, làm họ muốn hành hung ném đá các ông. 6 Biết vậy, các ông đã trốn đến các thành xứ Lycaonia: Lystra, Ðerbê, và vùng lân cận. 7 và ở các nơi ấy, các ông đã rao giảng Tin Mừng.

Tại Lystra

8 Ở Lystra, có người ngồi, chân tàn tật, bại từ lòng mẹ, và chưa có bao giờ đi được một bước. 9 Người ấy nghe Phaolô giảng. Ông nhìn thẳng nó, và thấy nó có lòng tin để được cứu, 10 thì ông đã nói lớn tiếng: "Hãy chỗi dậy! Ðứng thẳng chân lên!" Và nó nhảy đứng lên mà đi.

11 Mục kích điều Phaolô vừa làm, dân chúng cất tiếng la lên bằng thổ âm Lycaonia, rằng: "Thần linh mặc cốt người phàm đã xuống với chúng ta!" 12 Họ gọi Barnaba là Jupiter, và Phaolô là Hermes, vì ông làm phát ngôn nhân. 13 Và tư tế Jupiter ngoại thành đem bò và tràng hoa ra trước tam quan, muốn cùng với dân chúng tế lễ. 14 Nghe biết được, các tông đồ, Barnaba và Phaolô xé áo ra mà nhảy xả vào giữa dân chúng, kêu lên rằng: 15 "Này các ông, tại sao làm thế? Chúng tôi là người đồng điệu đồng nòi với các ông, chúng tôi rao giảng Tin Mừng cho các ông, phải bỏ những điều huyễn hoặc đó, mà trở lại với Thiên Chúa hằng sống, Ðấng đã dựng nên trời, đất và biển cả cùng mọi sự vật trong đó. 16 Trong những thế hệ đã qua, Người để mặc các dân hết thảy đi theo đường lối của họ; 17 tuy rằng Người không để thiếu chứng chỉ về Người, Người hằng thi ân, cho mưa tự trời xuống trên các ông; ban mùa trái trăng, cho các ông được no lòng ấm cật, hưởng đời an vui". 18 Nói thế, các đã phải vất vả lắm mới làm được cho dân chúng bỏ ý định cúng tế các ông.

19 Nhưng từ Antiôkia và Ikonium, người Do Thái kéo đến. Họ làm dân chúng xiêu lòng đổi dạ. Và người Ta đã ném đá Phaolô, rồi kéo bỏ ngoài thành, vì tưởng ông đã chết. 20 Môn đồ đến vây quanh, và ông đã chỗi dậy được mà vào thành. Hôm sau, ông ra đi với Barnaba đến Ðerbê.

Vãn hồi Syri

21 Sau khi rao giảng Tin Mừng trong thành ấy, và đón nhận nhiều người làm môn đồ, thì các ông đã quay trở lại các thành Lystra, Ikonium, và Antiôkia. 22 Các ông khích lệ tâm hồn các môn đồ, khuyên nhủ họ kiên vững trong lòng tin: "Vì chưng chúng ta phải trải qua nhiều gian khổ mới vào được nước Thiên Chúa". 23 Trong mỗi hội thánh, các ông đặt hàng niên trưởng; rồi sau khi đã cầu nguyện và ăn chay, các ông phó giao họ cho Chúa, Ðấng họ đã tin.

24 Ngang qua xứ Pisiđia, các tới xứ Pamphylia. 25 Và sau khi đã giảng Lời tại Perghê, các ông xuống Attalia. 26 Và từ đó, các ông vượt biển về Antiôkia, tức là nơi các ông đã được trao phó cho ơn Thiên Chúa mà trẩy đi làm công việc các ông vừa hoàn thành.

27 Ðến nơi, các ông nhóm họp hội thánh, và trần thuật lại mọi điều Thiên Chúa đã làm với các ông, là Người đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại. 28 Sau đó các ông đã lưu lại một thời gian khá lâu với các môn đồ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page