Kinh Thánh Tân Ước

Công Vụ Các Tông Ðồ

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |


- Chương 09 -

4. Phaolô Ðược Kêu Gọi Làm Tông Ðồ

 

Trên đường Ðama

1 Saulô vẫn còn hằm hằm đe dọa, thở ra sát khí đối với môn đồ của Chúa, nên đi yết kiến Thượng tế, 2 mà xin thư từ đi Ðama sức đến các hội đường, là hễ bắt gặp ai theo Ðạo, dù đàn ông hay đàn bà, thì ông được xiềng trói lại mà điệu về Yêrusalem.

3 Số là, dọc đàng khi gần tới Ðama, thì thình lình ánh sáng tự trời lóe rạng bao lấy ông; 4 ngã xuống đất, ông nghe có tiếng nói với ông: "Sa-ul, Sa-ul, tại sao ngươi bắt bớ Ta?" 5 Ông nói: "Thưa Ngài, Ngài là ai?" Tiếng rằng: "Ta là Yêsu, ngươi đang bắt bớ. 6 Song hãy chỗi dậy mà vào thành; sẽ nói cho ngươi biết ngươi phải làm gì". 7 Còn những kẻ đồng hành với ông thì đứng câm đó; họ có nghe tiếng nói, nhưng không thấy ai. 8 Saulô được đỡ dậy khỏi đất; mắt trương mở, mà ông cũng chẳng thấy gì. Người ta dắt tay mà dẫn ông vào Ðama. 9 Ba ngày, ông không trông thấy, và cũng không ăn không uống.

10 Ở Ðama, có môn đồ tên là Hananya; Chúa phán cùng ông trong thị kiến: "Hananya!" Ông đáp: "Này tôi đây, lạy Chúa!" 11 Chúa dạy ông: "Hãy chỗi dậy, mà đi ra phố gọi là Trực Ðạo, và tìm đích danh Saulô, người Tarsô, nơi nhà Yuđa. Vì kìa nó cầu nguyện, 12 và thấy - trong thị kiến - một người tên là Hananya đi vào và đặt tay cho mình để mình thấy lại". 13 Hananya đáp: "Lạy Chúa, tôi đã nghe nhiều người nói về người ấy, về biết bao điều manh ác người ấy đã làm cho các thánh của Người ở Yêrusalem. 14 Và đến đây, người ấy đã được các thượng tế ban quyền bắt trói mọi kẻ khấn Danh Người". 15 Nhưng Chúa phán cùng ông: "Ngươi cứ đi! Vì nó là lợi khí Ta đã chọn để mang Danh Ta ra trước mặt các dân ngoại, các vua Chúa và con cái Israel. 16 Vì Ta sẽ tỏ cho nó biết tất cả những gì nói sẽ phải chịu vì Danh Ta". 17 Hananya ra đi và vào nhà; và đặt tay cho Saulô, ông nói: "Anh Sa-ul, Chúa đã sai tôi, Ðức Yêsu, Ðấng đã hiên ra cho anh trên đàng anh đến, để anh lại được thấy, và được đầy Thánh Thần". 18 Và lập tức, bong khỏi mắt Saulô như những cái vảy, và ông lại thấy được; chỗi dậy, ông đã chịu thanh tẩy. 19 Ðoạn ông dùng lương thực và lại sức.

Saulô giảng tại Ðama

Ông ở với môn đồ tại Ðama ít ngày, 20 rồi lập tức, ông đã rao giảng trong các hội đường về Ðức Yêsu: Chính Ngài là Con Thiên Chúa. 21 Người nghe hết thảy đều kinh ngạc và nói: "Không phải ông này tại Yêrusalem đã ra công triệt hạ những người kêu khấn Danh ấy, và đã tới đây để bắt trói họ, mà điệu về cho các thượng tế hay sao?" 22 Nhưng Saulô càng nên phấn chấn mạnh mẽ hơn, làm cho người Do Thái ở Ðama phải chưng hửng, trong khi ông minh chứng cặn kẽ: "Chính Ngài là Ðức Kitô!"

23 Mãn khoảng thời gian nhiều ngày, người Do Thái cùng nhau bàn kế giết ông. 24 Nhưng âm mưu của họ đã bị tiết lộ cho Saulô. Người ta lại đã canh giữ các cổng thành ngày đêm, để giết ông. 25 Nên ban đêm, môn đồ đã đem ông, chuyền qua tường thành, thòng cho ông xuống trong một cái sọt.

Saulô viếng Yêrusalem

26 Ðến Yêrusalem, ông tìm cách giao tiếp với các môn đồ, nhưng mọi người đều ngại sợ ông, không tin ông thực là môn đồ. 27 Barnaba mới đem ông theo mình, dẫn ông đến gặp các Tông đồ, và tường thuật lại cho họ biết làm sao trên đường, ông đã thấy Chúa, và Ngài đã phán dạy ông, và làm sao ở Ðama, ông đã dạn dĩ nói về Danh Ðức Yêsu. 28 Từ đó ở Yêrusalem, ông đã cùng với họ ra vào, và đã dạn dĩ nói về Danh Chúa. 29 Ông đã nói và tranh luận với nhóm Hi hóa. Nhưng họ đã tính giết ông. 30 Anh em biết được, thì dẫn ông xuống Kaisaria, và tiễn biệt ông về Tarsô.

 

5. Hành Trình Của Phêrô

Người Ngoại Tiên Khởi Trở Lại

 

Tạm được bằng yên

31 Hội thánh đã được bình an trong toàn cõi Yuđê, Galilê và Samari, được tài bồi thêm mãi, được tiến đi trong sự kính sợ Chúa và tràn trề sự an ủi của Thánh Thần.

Phêrô chữa người bất toại ở Lyđđa

32 Phêrô ngang qua mọi nơi, đã xuống các thánh ngụ ở Lyđđa. 33 Nơi đây, ông đã gặp một người tên là Ênê, đã tám năm trời nằm liệt giường vì bất toại. 34 Phêrô đã nói chuyện với người ấy: "Ênê, Ðức Yêsu Kitô chữa lành anh. Hãy chỗi dậy, và dọn dẹp giường đi!" Và lập tức, người ấy đã chỗi dậy. 35 Dân cư ngụ Lyđđa và Sarôn hết thảy đã thấy người ấy, và họ đã trở về với Chúa.

Phêrô làm cho một bà ở Yôphê sống lại

36 Tại Yôphê, trong hàng môn đồ có bà tên là Tabitha, dịch ra là "Linh Dương", một người đầy công đức và việc bố thí bà đã làm. 37 Trong những ngày ấy, bà đã lâm bịnh và chết. Người ta tắm rửa, đoạn đặt bà trên lầu. 38 Bởi Lyđđa gần bên Yôphê, nên các môn đồ nghe biết được Phêrô có ở đó; họ mới sai hai người đến gặp ông, mà khẩn nài rằng: "Xin ngài chớ quản ngại qua nơi chúng tôi". 39 Phêrô chỗi dậy mà đến với họ. Ðến nơi, họ đem ông lên lầu. Các bà góa, hết thảy kéo đến bên ông, vừa khóc vừa chỉ cho ông những chiếc áo trong áo ngoài, "Linh Dương" đã may khi còn sống với họ. 40 Xua mọi người ra ngoài, Phêrô quì xuống cầu nguyện, đoạn quay lại phía đặt xác, ông nói: "Tabitha! Hãy chỗi dậy!" Bà ấy liền mở mắt ra và thấy Phêrô, bà liền ngồi lên. 41 Ðưa tay, nhấc bà đứng dậy, rồi gọi các thánh cùng các bà góa lại, ông cho thấy bà đã sống. 42 Cả thành Yôphê đã biết điều ấy, và lắm người đã tin theo Chúa. 43 Ngài đã lưu lại Yôphê khá nhiều ngày, nơi nhà một thợ thuộc da, tên là Simôn.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page