Kinh Thánh Tân Ước

Công Vụ Các Tông Ðồ

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |


- Chương 02 -

 

Ngày lễ Năm mươi:

Thánh Thần hiện xuống

1 Khi thời gian đã mãn, đến lễ Năm Mươi, mọi người cùng nhau tề tựu một nơi; 2 thì bỗng xảy đến tự trời một tiếng rào rào như thể do cuồng phong thổi đến, vang dậy cả nhà, nơi họ đang ngồi. 3 Và họ thấy những lưỡi như thể là lửa, phân tán dần mà đậu trên mỗi người trong họ. 4 Và hết thảy họ được đầy Thánh Thần, và bắt đầu nói những tiếng lạ, tùy theo Thần khí ban cho họ phát ngôn.

5 Cư ngụ ở Yêrusalem có những người Do Thái đạo đức, từ mọi dân thiên hạ về. 6 Thoạt tiếng ấy vang ra, thì cả đám đông cùng nhau tuôn đến và sửng người ra, vì ai nấy đều nghe họ nói tiếng quê mình. 7 Họ đứng chưng hửng và kinh ngạc mà rằng: "Này, những người nói kia, hết thảy lại không phải là dân Galilê ư? 8 Làm sao chúng ta mỗi người lại nghe tiếng quê ta sinh ra? 9 (Ta là người) Patrhi, Mêđi, Êlam, Lưỡng Hà Ðịa, Yuđê, Kappađokia, Pontô, Tiểu Á, 10 Phrygia, Pamphylia, Ai Cập, vùng Lybi giáp giới Kyrênê, và người Rôma thiên cư đến đây. 11 Do Thái và Tòng Giáo, người Krêta và người Á Rập - ta đều nghe họ dùng tiếng của ta mà rao những việc lớn lao của Thiên Chúa!"

12 Mọi người đều chưng hửng, ngơ ngác, người này nói với người nọ: "Thế nghĩa là gì?" 13 Nhưng nhóm khác lại chế nhạo, mà nói: "Các lão bứ rượu mất rồi!"

Diễn từ của Phêrô

14 Cùng mười một vị, Phêrô đứng lên cất tiếng tuyên ngôn với họ:

"Các ông người Do Thái, và dân thành Yêrusalem hết thảy, xin các người biết cho điều này, xin các người để tai vào các lời tôi nói. 15 Không, những người này không say rượu đâu, như các người tưởng - vì ngày mới đến giờ thứ ba, -- 16 nhưng đó là điều tiên tri Yôel đã nói:

17 Sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, Thiên Chúa phán:

Ta sẽ đổ Thần khí Ta trên mọi xác phàm.

Và con trai, con gái các ngươi sẽ tuyên sấm,

thanh niên của các ngươi sẽ thấy thị kiến,

kẻ già lão trong các ngươi sẽ chiêm điềm mộng.

18 Và cả trên các tôi trai, tớ gái của Ta,

trong những ngày ấy, Ta sẽ đổ Thần khí Ta xuống,

và chúng sẽ nói tiên tri.

19 Ta sẽ tung ra điềm thiêng tại trời trên cao,

cùng những dấu lạ trên đất phía dưới,

máu cùng lửa và khói hoi nghi ngút.

20 Mặt trời biến thành tối tăm,

và mặt trăng sẽ thành máu,

trước khi đến Ngày vĩ đại huy hoàng của Chúa.

21 Và sẽ xảy ra là mọi kẻ kêu Danh Chúa sẽ được cứu.

22 "Các ông, người Israel, xin nghe các lời này: Yêsu Nazaret, người được Thiên Chúa ủy nhiệm đến với các ông bằng những việc quyền năng, những điềm thiêng cùng dấu lạ, tức là những việc Thiên Chúa đã dùng Ngài đê thi hành giữa các ông như các ông biết, -- 23 thể theo ý định đã vạch sẵn và sự dự tri của Thiên Chúa mà bị phó nộp, thì các ông đã thủ tiêu Ngài đi, là dùng tay vô đạo đóng đinh thập giá. 24 Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại, đã gỡ Ngài khỏi các nỗi đau khổ sự chết, bởi chưng sự chết vô phương cầm hãm được Ngài dưới quyền nó. 25 Vì Ðavít nói về Ngài:

Tôi đã đặt Chúa luôn luôn trước mắt,

vì có Người bên hữu, tôi sẽ không lay.

26 Bởi thế lòng tôi hớn hở

và lưỡi tôi nhảy mừng,

cả thân xác tôi cũng ở trong trông cậy.

27 Vì người sẽ không thí bỏ hồn tôi nơi âm phủ,

và không để Ðấng Thánh của Người phải thấy mục nát.

28 Người đã cho tôi biết đường lối sự sống,

và cho tôi được đầy no phúc lạc trước tôn nhan Người.

29 "Hỡi anh em, tôi xin mạn phép mà nói trống ra về tổ phụ Ðavít: là ông đã mãn số rồi, và đã được tống táng, và mộ của ông còn đó giữa chúng ta cho đến ngày nay. 30 Vì là tiên tri và biết rằng Thiên Chúa đã thề với ông là: hoa quả lòng dạ ông, Người sẽ đặt trên ngai của Người, 31 nên thấy trước, ông đã nói về sự sống lại của Ðức Kitô, rằng:

Ngài đã không bị thí bỏ nơi âm phủ,

và thân xác Ngài không phải thấy mục nát.

32 "Ðức Yêsu đó, Thiên Chúa đã cho sống lại; chúng tôi hết thảy xin làm chứng về điều ấy. 33 Vậy được nhắc lên bên hữu Thiên Chúa, Ngài đã lĩnh nơi Cha ơn đã hứa là Thánh Thần mà đổ xuống, đó là điều các ông thấy được và nghe được. 34 Vì Ðavít đã không hề lên trời, chính ông nói:

Chúa đã phán cùng Chúa tôi:

Hãy ngự bên hữu Ta,

35 chờ Ta đặt quân thù làm bệ chân ngươi.

36 "Vậy xin toàn thể nhà Israel hãy biết chắc là: Thiên Chúa đã đặt làm Chúa, và làm Kitô, Ðức Yêsu mà các người đã đóng đinh kia!"

37 Nghe xong, họ bị đâm thấu lòng, và nói với Phêrô và các tông đồ khác: "Chúng tôi phải làm gì, anh em ơi?" 38 Phêrô bảo họ: "Hãy hối cải, và mỗi người hãy chịu thanh tẩy nhân Danh Ðức Yêsu Kitô để được tha thứ tội lỗi, và các người sẽ được lĩnh ơn Thánh Thần. 39 Vì lời hứa được ban cho các người, và con cái các người, cùng mọi kẻ xa gần, hết mọi người, Chúa, Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi". 40 Ông còn dùng nhiều lời khác nữa mà đoan chứng và khích lệ họ, rằng: "Hãy lo sao thoát khỏi thế hệ tà vạy này!"

41 Vậy những ai đã đón nhận lời ông, thì đã chịu thanh tẩy. Và trong ngày ấy, đã có thêm được lối ba ngàn linh hồn.

Sinh hoạt của cộng đoàn

42 Họ chuyên cần với giáo huấn của các tông đồ và sự hiệp thông, việc bẻ bánh và kinh nguyện.

43 Nhưng mối sợ xâm nhập mọi người: có lắm điềm thiêng và dấu lạ xảy ra do các tông đồ làm.

44 Các kẻ tin hết thảy đều coi mọi sự như của chung: 45 đất đai của cải, thì họ bán đi mà phân phát cho mọi người, ai nấy tùy theo nhu cầu của mình.

46 Ngày ngày họ đồng tâm nhất trí chuyên cần lui đến Ðền thờ, bẻ bánh ở nhà, cùng nhau chia sẻ của nuôi thân, lòng hân hoan, dạ đơn thành, 47 trong lời ngợi khen Thiên Chúa, trong sự mến phục của toàn dân. Và số những kẻ được cứu rỗi cứ mỗi ngày được Chúa ban thêm mà nên một cùng nhau.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page