Kinh Thánh Tân Ước

Công Vụ Các Tông Ðồ

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |


- Chương 24 -

5. Phaolô Bị Giam Tại Kaisaria

 

Phaolô dưới quyền Fêlix

1 Năm ngày sau, Thượng tế Hananya xuống làm một với ít vị niên trưởng và trạng sư Tetrullô, và họ đã vào yết kiến trấn thủ thưa kiện Phaolô. 2 Phaolô bị kêu lên hầu tòa, vì Tetrullô bắt đầu cáo trạng rằng:

"Ðược sống trong cảnh thanh bình thịnh vượng nhờ ngài, cùng nhờ những cải cách đã được thực thi trên dân tộc này, nhờ sự quan phòng của ngài, 3 mọi thời và mọi nơi, thưa Ngài Fêlix, chúng tôi cung thừa nghinh đón lấy với tất cả lòng tri ân. 4 Nhưng để khỏi dài dòng làm phiền ngài, tôi xin ngài nghe ít lời vắn tắt này với lòng khoan hậu ngài vốn có.

5 "Chúng tôi đã bắt gặp tên này như đồ dịch tả, gây rối loạn với hết thảy các người Do Thái trong thiên hạ, và là đầu nậu bè Nazara. 6 Hắn đã mưu định phạm thánh trên Ðền Thờ, thì chúng tôi bắt được [và đã muốn xử hắn chiếu theo Luật của chúng tôi. 7 Nhưng trưởng cơ Lysia đã sấn đến dùng bạo lực mà giựt hắn khỏi tay chúng tôi, 8 và truyền cho những người cáo tội hắn phải đến trước tòa ngài]. Tra hỏi hắn về hết các việc này, chính ngài cũng minh đạt được các khoản cáo trạng của chúng tôi".

9 Người Do Thái tán đồng, và khăng khăng cố quyết là có thực như vậy.

10 Trấn thủ ra dấu cho nói, thì Phaolồ đáp lại:

"Biết rằng đã từ lâu năm ngài từng xét xử dân tộc này, nên tôi được vững tâm mà biện hộ về vụ của tôi. 11 Chính ngài cũng có thể minh đạt được rằng kể từ ngày tôi lên chầu lễ tại Yêrusalem, thời gian tính không quá mười hai ngày. 12 Vả lại họ đã không hề gặp tôi đàm luận với ai trong Ðền Thờ, hoặc là xách động dân chúng nơi các hội đường hay trong thành phố. 13 Họ cũng không thể viện chứng được cho các điều hiện giờ họ đang cáo tôi".

14 "Nhưng tôi thú thật với ngài điều này là: noi theo Ðạo, mà họ gọi là một bè phái, tôi phụng thờ Thiên Chúa của tổ tiên, tin mọi điều viết trong Lề Luật và nơi các tiên tri, 15 đặt niềm hi vọng vào Thiên Chúa, hi vọng mà chính họ cũng ngóng đợi, là sẽ có cuộc sống lại cho người lành và kẻ dữ. 16 Vì lẽ đó mà tôi tu thân cố sao để có một lương tâm vô phương trách cứ, trước mặt Thiên Chúa và người ta, trong mọi sự.

17 "Sau bao năm trời, nhân việc đem của làm phúc cho dân tộc tôi và dâng của lễ, tôi mới ghé lại. 18 Nhân đó, họ đã gặp tôi đang lo thánh tẩy trong Ðền thờ, chứ không phải với dân chúng hay đám gây rối nào, 19 họ tức là ít người Do Thái Tiểu Á, đáng lẽ ra họ phải có mặt đây, trước tòa ngài, mà thưa kiện tôi, thảng họ hoặc có gì bất bình với tôi. 20 Hay là những người hiện có mặt đây, xin hãy nói thử họ đã thấy gì là bất chính, khi tôi đứng trước Công nghị, 21 họa chăng là nơi lời độc nhất này, tôi đã kêu lên lúc đứng giữa họ: Chính vì sự Sống lại của kẻ chết, mà hôm nay tôi bị ra tòa trước mặt các ông".

Thời bị giam tại Kaisaria

22 Fêlix vì biết tường tận về Ðạo nên ông hoãn lại vụ án, mà rằng: "Khi nào trưởng cơ Lysia xuống, ta sẽ xử vụ các người". 23 Rồi ông truyền cho viên bách quản đem giam Phaolô, nhưng cho hưởng nhiều điều dễ dãi, và đừng ngăn cấm những người thân cận đến giúp đỡ ông.

24 Ít ngày sau, Fêlix đến làm một với vợ là Ðrusilla, một người Do Thái, và cho triệu Phaolô đến, và ông đã nghe Phaolô nói về lòng tin vào Ðức Kitô Yêsu. 25 Nhưng khi ông đàm luận về đức công chính, sự tiết dục, và cuộc phán xét sẽ đến, thì Fêlix đâm sợ mà đáp lại: "Bây giờ, thôi, ông tạm lui về. Khi nào thuận dịp, tôi sẽ cho gọi ông đến". 26 Một trật, ông cùng trông Phaolô đút tiền cho ông, bởi đó mà ông lân la cho mời Phaolô đến luôn mà chuyện vãn.

27 Mãn hai năm, Fêlix có Porkiô Festô đến thay thế. Nhưng muốn làm mát lòng người Do Thái, Fêlix cứ để Phaolô bị giam tù.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page