Kinh Thánh Tân Ước

Công Vụ Các Tông Ðồ

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | |


- Chương 10 -

 

Phêrô thanh tẩy Cornêliô

1 Ở Kaisaria có người tên là Cornêliô, một bách quản trong cơ binh Ý Ðại Lợi, 2 một người đạo đức và kính giới Thiên Chúa với cả gia đình, rộng tay làm phúc bố thí cho dân và luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 3 Trong một thị kiến, vào lối giờ thứ chín giữa ban ngày, ông thấy rõ ràng: thần sứ của Thiên Chúa đến với ông và nói với ông: "Cornêliô!" 4 Ông trực thị nhìn lên, mình phát sợ mà nói: "Có điều gì, thưa Ngài?" Ngài nói với ông: "Kinh nguyện và của bố thí ngươi làm đã nên như lễ đảo vọng trước nhan Thiên Chúa! 5 Bây giờ ngươi hãy sai người đến Yophê và rước người tên là Simôn cũng gọi là Phêrô đến. 6 Người ấy ở trọ nơi nhà một thợ thuộc da, cũng tên là Simôn, có nhà sát ven biển." 7 Thiên thần phán bảo ông vừa đi, ông liền gọi hai gia nhân và một người lính đạo đức trong các kẻ hầu cận ông, 8 mà thuật lại cho họ đầu đuôi mọi sự, đoạn ông sai họ đi Yôphê.

9 Hôm sau trong lúc họ còn đi đường và gần đến thành, thì Phêrô lên sân gác cầu nguyện, lối giờ thứ sáu. 10 Ông cảm thấy đói, và muốn dùng chút gì. Trong lúc người ta dọn, thì ông xuất thần, 11 và thấy trời mở ra, và một đồ vật gì sà xuống, như thể một tấm khăn lớn, buộc bốn góc và buông thõng xuống đất, 12 trong đó có đủ thứ vật, thú bốn chân, rắn rít dưới đất, và chim chóc trên trời. 13 Xảy đến có tiếng phán cùng ông: "Phêrô! Hãy chỗi dậy, hạ sát mà ăn!" 14 Phêrô đáp: "Ô không, lạy Chúa, vì tục và nhơ, tôi đã không hề ăn đến!" 15 Tiếng lại phán lần nữa cùng ông: "Những gì Thiên Chúa đã tẩy sạch thì ngươi đừng gọi là tục!" 16 Sự đã diễn ra đến ba lần; tức thì đồ vật kia được nhắc lên trời.

17 Phêrô còn đang phân vân tự hỏi thị kiến ông vừa thấy là gì, thì này những người Cornêliô sai đã dò hỏi ra nhà Simôn, và đã đến bên cổng; 18 họ gọi cổng hỏi có Simôn, gọi là Phêrô, ngụ ở trong không. 19 Phêrô còn đang nghĩ ngợi về thị kiến, thì Thần khí phán bảo: "Kìa có hai người tìm ngươi. 20 Chỗi dậy! Xuống mà đi với họ, đừng ngần ngại gì, vì chính Ta đã sai họ đến". 21 Phêrô xuống và nói cùng các người ấy: "Này tôi đây, người các ông đang kiếm. Lý do nào đã khiến các ông có mặt?" 22 Họ nói: "Viên bách quản Cornêliô một người đức hậu và kính giới Thiên Chúa, có chứng chỉ của tất cả dân tộc Do Thái, đã được thánh Thiên Thần linh báo là phải đi rước Ngài đến nhà ông mà nghe các lời ngài dạy". 23 Vì vậy Phêrô mời họ vào, và cho họ trú ngụ.

Hôm sau, ông chỗi dậy, và ra đi với họ; có ít người anh em Yôphê cùng đi với ông. 24 Hôm sau nữa, ông vào Kaisaria, Cornêliô đang đợi họ, và đã cho mời các kẻ thân thích cùng bằng hữu nghĩa thiết đến. 25 Khi Phêrô đi vào, thì Cornêliô ra đón ông, phục mình dưới chân ông mà lạy. 26 Phêrô liền đỡ ông dậy mà rằng: "Xin ông đứng dậy, tôi đây cũng chỉ là người". 27 Rồi ông vừa chuyện vãn với Phêrô vừa đi vào; và gặp nhiều người đã tề tựu ở đó, 28 ông nói cùng họ: "Các ông dư biết: Cấm chỉ người Do Thái không được làm thân hay đi gặp người biệt chủng! Nhưng Thiên Chúa đã tỏ cho tôi biết không được gọi ai là tục hay là nhơ. 29 Bởi đó, được mời đến, tôi đã không miễn cưỡng ra đi. Vậy tôi xin hỏi: vì lẽ gì các ông đã cho rước tôi đến?" 30 Cornêliô đáp: "Trước đây bốn ngày, cũng vào giờ này, tôi đang cầu nguyện trong nhà, vào giờ thứ chín, thì này: một người đứng trước mặt tôi, y phục sáng ngời, 31 ngài nói: Cornêliô, lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm, cùng những công đức bố thí của ngươi đã được nhớ đến trước nhan Thiên Chúa. 32 Vậy ngươi hãy sai người đến Yôphê mời Simôn cũng gọi là Phêrô; người ấy ngụ ở nhà Simôn thợ thuộc da, sát ven biển. 33 Ngay sau đó, tôi đã sai người đến với ngài, và ngài đã vui lòng chiếu cố. Vậy bây giờ, chúng tôi tất cả tề tựu đây trước nhan Thiên Chúa để nghe mọi điều Chúa đã truyền cho ngài".

34 Phêrô mở miệng nói: "Hẳn thật, tôi nghiệm biết rằng: Thiên Chúa không hề tây vị, 35 nhưng bất cứ nơi dân tộc nào, ai kính giới Người và làm lành thì đều được Người vui lòng chiếu nhận.

36 "Người đã phái Lời đến cho con cái Israel, loan báo tin Mừng bình an, nhờ Ðức Yêsu Kitô: Chính Ngài là Chúa muôn loài. 37 Các ông biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Yuđê, khởi từ Galilê, sau việc thanh tẩy Yoan rao giảng, 38 (số là có) Ðức Yêsu, người Narazet: Thiên Chúa đã xức dầu cho Ngài bằng Thánh Thần và quyền năng; và Ngài đã ngang qua thi ân giáng phúc và chữa lành mọi kẻ bị quỉ ma áp bức thống trị, vì Thiên Chúa ở cùng Ngài. 39 Chúng tôi là chứng nhân về mọi điều Ngài đã làm trong vùng người Do Thái và ở Yêrusalem, Ngài mà họ đã treo trên súc gỗ mà giết đi. 40 Chính Ngài, Thiên Chúa đã làm cho sống lại ngày thứ ba, và đã cho hiện tỏ, 41 không phải cho toàn dân, nhưng là cho những nhân chứng Thiên Chúa đã chọn trước, tức là chúng tôi, những kẻ đã được cùng ăn cùng uống với Ngài, sau khi Ngài đã sống lại cõi chết. 42 Ngài đã truyền dạy chúng tôi rao giảng cho dân và đoan chứng rằng chính Ngài là Ðấng Thiên Chúa đã đặt làm thẩm phán trên người sống và kẻ chết. 43 Chính về Ngài, hết thảy các tiên tri đã chứng thực rằng ai tin vào Ngài thì được lĩnh ơn tha tội nhờ Danh Ngài".

44 Phêrô còn đang nói các điều ấy, thì Thánh Thần đã xuống trên mọi kẻ đang nghe Lời. 45 Các tín hữu thuộc giới cắt bì, những người đã đến làm một với Phêrô đều kinh ngạc, vì ơn Thánh Thần đã đổ xuống trên cả dân ngoại: 46 bởi họ nghe những người ấy nói bằng các thứ tiếng, và cao rao Thiên Chúa. Bấy giờ Phêrô lên tiếng: 47 "Nào ai có thể ngăn cấm những người này chịu thanh tẩy, những kẻ chịu lấy Thánh Thần một thể như chúng ta?" 48 Và ông ra lịnh thanh tẩy họ nhân Danh Ðức Yêsu Kitô. Bấy giờ họ đã xin ông lưu lại với họ ít ngày.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page