Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày

trong Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh

Mùa Chay và Mùa Phục Sinh

(Những bài suy niệm hằng ngày của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

- Tuần I Mùa Vọng:

Chúa Nhật I Mùa Vọng (Lc 21,25-28.34.36)

Thứ Hai tuần I Mùa Vọng (Mt 8,5-11)

Thứ Ba tuần I Mùa Vọng (Mc 16,15-20)

Thứ Tư tuần I Mùa Vọng (Mt 15,29-37)

Thứ Năm tuần I Mùa Vong (Mt 7,21.24-27)

Thứ Sáu tuần I Mùa Vọng (Mt 9,27-31)

Thứ Bảy tuần I Mùa Vọng (Mt 9,35-10.6-8)

 

- Tuần II Mùa Vọng:

Chúa Nhật II Mùa Vọng (Lc 3,1-6)

Thứ Hai tuần II Mùa Vọng (Lc 5,17-26)

Ngày 8 tháng 12: Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Lc 1,26-38)

Thứ Ba tuần II Mùa Vọng (Mt 18,12-14)

Thứ Tư tuần II Mùa Vọng (Mt 11,28-30)

Thứ Năm tuần II Mùa Vọng (Mt 11,11-15)

Thứ Sáu tuần II Mùa Vọng (Mt 11,16-19)

Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng (Mt 17,10-13)

 

- Tuần III Mùa Vọng:

Chúa Nhật III Mùa Vọng (Lc 3,10-18)

Thứ Hai tuần III Mùa Vọng (Mt 21,23-27)

Thứ Ba tuần III Mùa Vọng (Mt 21,28-32)

Thứ Tư tuần III Mùa Vọng (Lc 7,18-23)

Thứ Năm tuần III Mùa Vọng (Lc 7,24-30)

Thứ Sáu tuần III Mùa Vọng (Ga 5,33-36)

Mùa Vọng - Ngày 17 tháng 12 (Mt 1,1-17)

Mùa Vọng - Ngày 18 tháng 12 (Mt 1,18-24)

Mùa Vọng - Ngày 19 tháng 12 (Lc 1,5-25)

Mùa Vọng - Ngày 20 tháng 12 (Lc 1,26-38)

Mùa Vọng - Ngày 21 tháng 12 (Lc 1,39-45)

 

- Tuần IV Mùa Vọng:

Chúa Nhật IV Mùa Vọng (Lc 1,39-45)

Mùa Vọng - Ngày 22 tháng 12 (Lc 1,46-56)

Mùa Vọng - Ngày 23 tháng 12 (Lc 1,57-66)

Mùa Vọng - Sáng Ngày 24 tháng 12 (Lc 1,67-79)

Ngày 25 tháng 12 - Lễ Giáng Sinh (Ga 1,1-18)

Ngày 26 tháng 12 - Lễ Thánh Stêphanô (Mt 10,17-22)

Ngày 27 tháng 12 - Lễ Thánh Gioan Tông Ðồ (Ga 20,2-8)

Ngày 28 tháng 12 - Lễ Kính Các Thánh Anh Hài (Mt 2,13-18)

 

- Tuần I Mùa Giáng Sinh:

Chúa Nhật - Lễ Thánh Gia Thất (Lc 2,41-52)

Ngày 29 tháng 12 - Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (Lc 2,22-35)

Ngày 30 tháng 12 - Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (Lc 2,36-40)

Ngày 31 tháng 12 - Tuần Bát Nhật Giáng Sinh (Ga 1,1-18)

Ngày 1 tháng 1 - Lễ Mẹ Thiên Chúa (Lc 2,16-21)

Ngày 2 tháng 1 Mùa Giáng Sinh (Ga 1,19-28)

Ngày 3 tháng 1 Mùa Giáng Sinh (Ga 1,29-34)

Ngày 3 tháng 1 Thánh Lễ Mừng Danh Thánh Chúa Giêsu

Ngày 4 tháng 1 Mùa Giáng Sinh (Ga 1,35-42)

 

- Tuần II Mùa Giáng Sinh:

Lễ Hiển Linh (Mt 2,1-12)

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh (Mt 4,12-17)

Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh (Mc 6,34-44)

Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh (Mc 6,45-52)

Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh (Lc 4,14-22a)

Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh (Lc 5,12-16)

Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh (Ga 3,22-30)

 

- Tuần I Mùa Chay:

Chúa Nhật I Mùa Chay (Lc 4,1-13)

Thứ Hai tuần I Mùa Chay (Mt 25,31-46)

Thứ Ba tuần I Mùa Chay (Mt 6,7-15)

Thứ Tư tuần I Mùa Chay (Lc 11,29-32)

Thứ Năm tuần I Mùa Chay (Mt 7,7-12)

Thứ Sáu tuần I Mùa Chay (Mt 5,20-26)

Thứ Bảy tuần I Mùa Chay (Mt 5,43-48)

 

- Tuần II Mùa Chay:

Chúa Nhật II Mùa Chay (Lc 9,28b-36)

Thứ Hai tuần II Mùa Chay (Lc 6,36-38)

Thứ Ba tuần II Mùa Chay (Mt 23,1-12)

Thứ Tư tuần II Mùa Chay (20,17-28)

Thứ Năm tuần II Mùa Chay (Lc 16,19-31)

Thứ Sáu tuần II Mùa Chay (Mt 21,33-43.45-46)

Thứ Bảy tuần II Mùa Chay (Lc 15,1-3.11-32)

 

- Tuần III Mùa Chay:

Chúa Nhật III Mùa Chay ( Lc 13,1-9)

Thứ Hai tuần III Mùa Chay (Lc 4,24-30)

Thứ Ba tuần III Mùa Chay (Mt 18,21-35)

Thứ Tư tuần III Mùa Chay (Mt 5,17-19)

Thứ Năm tuần III Mùa Chay (Lc 11,14-23)

Thứ Sáu tuần III Mùa Chay (Mc 12,28b-34)

Thứ Bảy tuần III Mùa Chay (Lc 18,9-14)

 

- Tuần IV Mùa Chay:

Chúa Nhật IV Mùa Chay (Lc 15,1-3.11-32)

Thứ Hai tuần IV Mùa Chay (Ga 4,43-54)

Thứ Ba tuần IV Mùa Chay (Ga 5,1-3a.5-16)

Thứ Tư tuần IV Mùa Chay (Ga 5,17-30)

Thứ Năm tuần IV Mùa Chay (Ga 5,31-47)

Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay (Ga 7,1-2.10.25-30)

Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay (Ga 7,40-53)

 

- Tuần V Mùa Chay:

Chúa Nhật V Mùa Chay (Ga 8,1-11)

Thứ Hai tuần V Mùa Chay (Ga 8,12-20)

Thứ Ba tuần V Mùa Chay (Ga 8,21-30)

Thứ Tư tuần V Mùa Chay (Ga 8,31-42)

Thứ Năm tuần V Mùa Chay (Ga 8,51-59)

Thứ Sáu tuần V Mùa Chay (Ga 10,31-42)

Thứ Bảy tuần V Mùa Chay (Ga 11,45-56)

 

- Tuần Thánh:

Chúa Nhật Lễ Lá (Lc 22,14-23,56)

Thứ Hai Tuần Thánh (Ga 12,1-11)

Thứ Ba Tuần Thánh (Ga 13,21-33.36-38)

Thứ Tư Tuần Thánh (Mt 26,14-25)

Thứ Năm Tuần Thánh (Ga 13,1-15)

Thứ Sáu Tuần Thánh (Ga 18,1-19,42)

Thứ Bảy Tuần Thánh

 

- Tuần I Mùa Phục Sinh:

Chúa Nhật Lễ Phục Sinh (Ga 20,1-9)

Thứ Hai tuần I Mùa Phục Sinh (Mt 28,8-15)

Thứ Ba tuần I Mùa Phục Sinh (Ga 20,11-18)

Thứ Tư tuần I Mùa Phục Sinh (Lc 24,13-35)

Thứ Năm tuần I Mùa Phục Sinh (Lc 24,36-48)

Thứ Sáu tuần I Mùa Phục Sinh (Ga 21,1-14)

Thứ Bảy tuần I Mùa Phục Sinh (Mc 16,9-15)

 

- Tuần II Mùa Phục Sinh:

Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh B (Ga 20,19-31)

Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh (Ga 20,19-31)

Thứ Hai tuần II Mùa Phục Sinh (Ga 3,1-8)

Thứ Ba tuần II Mùa Phục Sinh (Ga 7,7b-15)

Thứ Tư tuần II Mùa Phục Sinh (Ga 3,16-21)

Thứ Năm tuần II Mùa Phục Sinh (Ga 3,31-36)

Thứ Sáu tuần II Mùa Phục Sinh (Mt 13,54-57)

Thứ Bảy tuần II Mùa Phục Sinh (Ga 6,16-21)

 

- Tuần III Mùa Phục Sinh:

Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh (Ga 21,1-19)

Thứ Hai tuần III Mùa Phục Sinh (Ga 6,22-29)

Thứ Ba tuần III Mùa Phục Sinh (Ga 6,30-35)

Thứ Tư tuần III Mùa Phục Sinh (Ga 6,35-40)

Thứ Năm tuần III Mùa Phục Sinh (Ga 6,52-59)

Thứ Sáu tuần III Mùa Phục Sinh (Ga 6,52-59)

Thứ Bảy tuần III Mùa Phục Sinh (Ga 6,60-69)

 

- Tuần IV Mùa Phục Sinh:

Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh (Ga 10,27-30)

Thứ Hai tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 10,1-10)

Thứ Ba tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 10,22-30)

Thứ Tư tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 12,44-50)

Thứ Năm tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 13,16-20)

Ngày 14/05: Lễ kính thánh Matthia tông đồ (Ga 15,9-17)

Thứ Sáu tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 14,1-6)

Thứ Bảy tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 14,7-14)

 

- Tuần V Mùa Phục Sinh:

Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh (Ga 13,31-35)

Thứ Hai tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 14,21-26)

Thứ Ba tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 14,27-31a)

Thứ Tư tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 15,1-8)

Thứ Năm tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 15,9-11)

Thứ Sáu tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 15,12-17)

Thứ Bảy tuần V Mùa Phục Sinh Ga 15,18-21)

 

- Tuần VI Mùa Phục Sinh:

Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh (Ga 14,23-29)

Thứ Hai tuần VI Mùa Phục Sinh (Ga 15,26-16,4a)

Thứ Ba tuần VI Mùa Phục Sinh (Ga 16,5-11)

Thứ Tư tuần VI Mùa Phục Sinh (Ga 16,12-15)

Thứ Năm tuần VI Mùa Phục Sinh (Ga 16,16-20)

Thứ Sáu tuần VI Mùa Phục Sinh (Ga 16,20-23a)

Thứ Bảy tuần VI Mùa Phục Sinh (Ga 16,23b-28)

 

- Tuần VII Mùa Phục Sinh:

Chúa Nhật VII Mùa Phục Sinh (Lc 24,46-53)

Thứ Hai tuần VII Mùa Phục Sinh (Ga 16,29-33)

Thứ Ba tuần VII Mùa Phục Sinh (Ga 17,1-11)

Thứ Tư tuần VII Mùa Phục Sinh (Ga 17,11-19)

Thứ Năm tuần VII Mùa Phục Sinh (Ga 17,20-26)

Thứ Sáu tuần VII Mùa Phục Sinh (Ga 21,15-19)

Thứ Bảy tuần VII Mùa Phục Sinh (Ga 21,20-25)

 

- Kết thúc Mùa Phục Sinh:

Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20,19-23)

 

 

"Những bài Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày

Mùa Vọng - Mùa Giáng Sinh - Mùa Chay - Mùa Phục Sinh"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai

Copyright (C) 2001 [Radio Veritas Asia, Philippines]. All rights reserved.

Last updated: March 1, 2004 by JPT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page