Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Marcô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |


- Chương 16 -

3. Sống Lại

 

Mồ trống

1 Ngày Hưu lễ qua rồi, thì Maria người Magđala và Maria mẹ Yacôbê, cùng Salômê, mua hương liệu để xức xác Ngài. 2 Sáng sớm tinh sương ngày thứ nhứt trong tuần, họ đi đến mồ, lúc mặt trời hé mọc. 3 Và họ nói với nhau: "Ai sẽ vần viên đá ra khỏi cửa mồ cho ta?" 4 Nhưng khi nhìn lên, họ thấy viên đá đã được vần ra rồi. Một viên đá thật lớn! 5 Vào trong mồ, họ thấy một thanh niên ngồi bên phải, vận áo chùng trắng, và họ kinh hoảng. 6 Nhưng người ấy nói với họ: "Chớ có kinh hoảng! Các ngươi tìm Yêsu Nazaret, đã bị đóng đinh thập giá: Ngài đã sống lại! Ngài không có đây. Này xem: chỗ người ta đặt Ngài. 7 Nhưng các ngươi hãy đi nói với các môn đồ của Ngài và Phêrô rằng: Ngài đi trước các ngươi tới Galilê: Ở đó các ngươi sẽ thấy Ngài, như Ngài đã nói với các ngươi". 8 Họ ra khỏi mồ, mà chạy trốn, vì họ run rẩy và sợ ngất người ra. Và họ đã chẳng nói với ai một lời, vì họ sợ...

Những lần Chúa hiện ra sau khi Sống lại

9 Sống lại lúc tảng sáng, ngày thứ nhất trong tuần, trước tiên Ngài hiện ra cho Maria Magđala, kẻ đã được Ngài trừ cho khỏi bảy quỉ. 10 Bà đi báo tin cho các kẻ đã ở với Ngài, bấy giờ những rên cùng khóc. 11 Nghe nói Ngài đang sống và bà đã thấy Ngài, họ cũng chẳng tin.

12 Sau đó với một hình dạng khác, Ngài đã tỏ mình ra cho hai người trong nhóm họ đi đường, đang khi họ về chốn thôn quê. 13 Họ đã báo tin cho các người khác, nhưng những người này cũng không tin họ.

14 Sau cùng Ngài tỏ mình ra cho chính nhóm mười một đang khi họ dùng bữa, và Ngài quỡ mắng sự cứng tin, lòng chai đá của họ, bởi họ không tin những kẻ được thấy Ngài đã sống lại. 15 Và Ngài nói với họ: "Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng cho mọi loài thụ tạo. 16 Ai tin cùng chịu thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không tin thì sẽ bị luận tội. 17 Những dấu lạ này sẽ tháp tùng kẻ tin: nhân danh Ta, chúng sẽ trừ quỉ, nói các thứ tiếng, 18 Chúng sẽ cầm rắn trong tay, và dẫu có uống nhằm thuốc độc, thuốc độc cũng chẳng hại được chúng; chúng sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và họ sẽ được an lành mạnh khỏe".

19 Vậy sau khi đã nói với họ rồi, Chúa Yêsu được nhắc về trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn họ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng họ hoạt động, và củng cố lời bởi phép lạ kèm theo.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page