Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Marcô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |


- Chương 15 -

 

Trước tòa Philatô

1 Và lập tức, lúc sáng sớm, các thượng tế họp hôi nghị làm một với hàng niên trưởng và ký lục, tức là toàn thể Công nghị; rồi họ trói Ðức Yêsu và chuyển nạp cho Philatô. 2 Philatô thẩm vấn Ngài: "Ông mà lại là vua dân Do thái?" 3 Còn các thượng tế ra sức lấy nhiều lẽ cáo tội Ngài. [Nhưng Ngài không đáp lại một lời.] 4 Philatô lại hỏi Ngài rằng: "Ông không đáp lại một lời! Coi kìa! họ cáo tội ông về biết bao nhiêu điều đó!" 5 Nhưng Ðức Yêsu không còn đáp lại một lời nào nữa, khiến cho Philatô phải ngạc nhiên.

6 Mỗi dịp lễ, ông thường tha cho họ một người tù họ xin. 7 Có người tênlà Barabba bị giam với quân phiến loạn; trong một vụ dấy loạn, bọn này đã có giết người. 8 Dân chúng đi lên và bắt đầu xin ông như ông thường làm cho họ. 9 Philatô đáp lại với họ rằng: "Các ngươi muốn được ta tha vua dân Do Thái không?" 10 Bởi ông nhận ra rằng vì ganh tị mà các thượng tế đã nộp Ngài. 11 Các thượng tế sách động dân chúng, xin ông tha Barabba cho họ thì hơn. 12 Philatô lại lên tiếng nói với họ: "Vậy thì ta sẽ phải làm gì cho kẻ các ngươi gọi là Vua dân Do thaái?" 13 Họ lại kêu lên: "Ðóng đinh nó đi!" 14 Philatô nói với họ: "Nào người ấy đã làm gì ác?" Họ lấy hết sức kêu lên: "Ðóng đinh nó đi!" 15 Muốn chiều lòng dân chúng, Philatô đã tha Barabba cho họ, và cho đánh đòn Ðức Yêsu, rồi phó nộp cho đóng đinh thập giá.

Triều thiên gai

16 Lính điệu Ngài vào bên trong dinh, tức là phủ đường; và họ triệu tập cả cơ binh lại. 17 Rồi họ mặc cho Ngài chiếc áo cẩm điều; và kết một triều thiên gai, họ đội cho Ngài. 18 Và họ bắt đầu bái chào Ngài: "Kính chào Vua Do thái!" 19 Rồi họ khỏ đầu Ngài với cây sậy, và khạc nhổ vào Ngài, đoạn quì xuống mà bái lạy Ngài. 20 Khi đã chế giễu Ngài rồi, thì họ cởi áo cẩm điều đi, cho Ngài mặc lại áo của Ngài.

Rồi họ điệu Ngài đi để đóng đinh thập giá.

Trên thập giá

21 Và họ bắt một người qua đàng, ông Simôn, người Kyrênê, tự ngoài đồng về, thân phụ của Alêxanđrô và Ruphô, (họ bắt ông) làm phu vác thập gía cho Ngài.

22 Họ vực Ðức Yêsu lên gò Golgotha dịch nghĩa là Gò Sọ. 23 Và họ trao cho Ngài rượu pha mộc dược, nhưng Ngài không dùng. 24 Và họ đóng đinh Ngài, và họ chia áo xống Ngài rút thăm xem ai lấy gì. 25 Ðúng giờ thứ ba thì họ đã đóng đinh Ngài. 26 Tấm biển kê bản án của Ngài đề là: Vua dân Do Thái. 27 Cùng với Ngài, họ cũng đóng đinh thập giá hai tên cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả Ngài, 28 [và đã nên trọn lời Sách thánh rằng: Ngài bị liệt hàng cùng kẻ ác nhân]

29 Những người qua lại mắng nhiếc Ngài, lắc đầu mà rằng: "Oả! Mày định triệt hạ Ðền thờ và sẽ xây cất lại trong vòng ba ngày! 30 Hãy cứu lấy mình đi, là xuống khỏi thập giá đi nào!" 31 Cũng vậy, các thượng tế chế giễu Ngài với nhau cùng với ký lục và nói: "Nó đã cứu những ai khác, chứ vô phương cứu lấy mình! 32 Ðức Kitô Vua Israel bây giờ hãy xuống khỏi thập giá, để chúng ta thấy được mà tin!" Cả những kẻ cùng chịu đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài.

Chúa Yêsu sinh thì

33 Ðến giờ thứ sáu, xảy có tối tăm trên cả cỏi đất, cho đến giờ thứ chín. 34 Giờ thứ chín, Ðức Yêsu lớn tiếng rằng: "Ê-lô-i, Ê-lô-i, lama sabakthani", dịch nghĩa ra là: "Lạy Thiên Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi, vì sao Người lại bỏ tôi?" 35 Nghe vậy, trong những kẻ có mặt, có người nói: "Kìa! ômg ấy gọi Elya!" 36 Một người họ chạy đi nhúng bọt biển đầy dấm, cài vào cây sậy mà cho Ngài uống, mà rằng: "Hãy để mặc! xem Elya có đến hạ y xuống không nào!" 37 Ðức Yêsu đả thốt ra một tiếng lớn mà tắt thở.

38 Và màn Ðền thờ bị xé làm hai từ trên xuống dưới. 39 Viên bách quản đứng đối diện Ngài, thấy Ngài đã tắt thở như vậy, thì nói: "Ðích thật người này là Con Thiên Chúa!"

40 Có những phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong nhóm có Maria người Magđala, và Maria mẹ của Yacôbê thứ va Yôsê, cùng Salômê. 41 Khi Ngài còn ở Galilê, các bà đã đi theo Ngài và trợ giúp Ngài; và còn nhiều bà khác đã cùng đi với Ngài lên Yêrusalem.

Chôn cất Chúa Yêsu

42 Trời đã về chiều, vì là ngày Dọn lễ, tức là ngày áp Hưu lễ, 43 có Yuse đến, ông quê tại Arimathia, một nghị viên có thế giá; vả ông cũng ngóng đợi Nước Thiên Chúa; bạo dạn, ông đã gặp Philatô và xin cho được xác Ðức Yêsu. 44 Philatô lấy làm bỡ ngỡ là Ngài đã chết rồi; ông cho gọi viên bách quản đến mà hỏi xem Ngài đã chết rồi không. 45 Ðược viên bách quản cho biết vậy, ông đã ban tử thi cho Yuse. 46 Ông này đã mua khăn liệm; và hạ xác Ngài xuống, ông đã bó Ngài vào khăn liệm mà đặt Ngài xuống mộ đã đẽo trong đá; đoạn ông vần viên đá lấp vào cửa mồ. 47 Còn Maria người Magđala và Maria mẹ của ông Yôsê thì đã nhìn kỹ chỗ đặt Ngài.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page