Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Marcô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |


- Chương 09 -

 

1 Và Ngài nói với họ: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: trong những kẻ có mặt ở đây, có người sẽ không nếm cái chết, trước khi thấy nước Thiên Chúa đến trong quyền năng".

Chúa Yêsu biến hình trên núi

2 Sáu ngày sau, ÐứcYêsu đem theo mình Phêrô, Yacôbê và Yoan, và đưa họ lên một núi cao, riêng biệt ra, chỉ có họ. Và Ngài đã biến hình trước mặt họ: 3 áo Ngài rạng ngời trắng tinh không thợ giặt trần gian nào phiếu được trắng như thế. 4 Có Êlya hiện ra cho họ, cùng với Môsê; và hai vị đàm đạo với Ðức Yêsu. 5 Cất tiếng lên, Phêrô nói với Ðức Yêsu: "Rabbi, may quá có chúng tôi ở đây! Ðể chúng tôi dựng ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Elya!" 6 Vì ông không biết phải ứng đáp làm sao, bởi họ kinh hải quá. 7 Xảy đến một đám mây rợp bóng trên họ, và một tiếng phát ra tự đám mây: "Ngài là con chí ái Ta, các ngươi hãy nghe Ngài!" 8 Bỗng đưa mắt nhìn quanh, họ không thấy ai, duy chỉ có một mình Ðức Yêsu ở với họ.

Về Êlya sẽ đến

9 Trong khi họ xuống núi, thì Ngài căn dặn họ không được thuật lại cho ai hay các điều họ đã thấy, trừ phi khi Con Người đã sống từ cỏi chết. 10 Họ đã giữ lời dạy, tuy họ vẫn tranh luận với nhau: "sống lại từ cõi chết" là gì. 11 Và họ hỏi Ngài rằng: "Tại sao các ký lục lại nói Êlya phải đến trước?" 12 Ngài nói với họ: "Êlya đến trước tu chỉnh mọi sự, tuy vậy, làm sao lại đã viết về Con Người là Ngài phải chịu nhiều đau khổ, và bị khinh miệt? 13 Nhưng Ta bảo các ngươi: Êlya đã đến, và họ đã xử với ông thể theo ý họ, như đã viết về ông".

Ðứa trẻ bị kinh phong

14 Ðến cùng các môn đồ, họ thấy có đông dân chúng bao quanh và những ký lục tranh luận với ông. 15 Vừa thấy Ngài, dân chúng hết thảy hốt hoảng, và họ chạy lại chào Ngài. 16 Ngài hỏi họ: "Các ngươi tranh luận gị với ngưòi ta?" 17 Một người trong đám đông đáp lại Ngài: "Thưa Thầy, tôi đã đem con tôi lại cùng Thầy, nó bị thần câm ám. 18 Khi nào quỉ câm xâm đoạt nó, thì quỉ xán nó xuống, và nó sùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ người ra. Tôi đã nói các môn đồ Thầy trừ quỉ, nhưng các ông không làm nổi". 19 Ðáp lại Ngài bảo họ: "Ôi! thế hệ cứng tin [và tà vạy!] Cho đến bao giờ nữa, Ta sẽ ở với các ngươi? Cho đến bao giờ nữa, Ta sẽ phải chịu đựng các ngươi? Hãy đem nó lại cho Ta!" 20 Người ta đem nó lại cho Ngài. Thấy Ngài, tức thì tà thần làm nó giãy đành đạch, rồi nó ngã xuống đất, lăn lộn xùi bọt mép. 21 Ðức Yêsu hỏi cha nó: "Nó đã mắc chứng ấy từ bao lâu rồi?" Ông ấy thưa: "Từ thuở bé! 22 Ðã lắm lần quỉ xô nó vào lửa, vào nước, cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể, thì xin thương xót chúng tôi mà cứu giúp chúng tôi với!" 23 Ðức Yêsu nói với ông ấy: "Sao! "Nếu có thể!"... mọi sự đều là có thể cho người tin!" 24 Tức thì cha đứa bé kêu lên mà nói: "Tôi tin! Nhưng xin hãy đáp cứu lòng yếu tin của tôi!" 25 Thấy dân chúng đổ xô tới, Ðức Yêsu quát bảo thần ô uế và nói với nó: "Thần câm diếc, Ta truyền cho ngươi: hãy ra khỏi nó và đừng bao giờ nhập vào nó nữa!" 26 Quỉ kêu lên và dằn vật nó xuống lăn lóc, rồi xuất ra; và nó đã ra như xác chết, khiến nhiều người nói: "Nó chết mất rồi!" 27 Nhưng Ðức Yêsu cầm tay nó, cho nó chỗi dậy, và nó đứng dậy.

28 Về nhà, môn đồ mới hỏi riêng Ngài: "Taị sao chúng tôi không thể trừ quỉ ấy được?" 29 Ngài bảo họ: "Giống quỉ đó chỉ trừ được bằng cầu nguyện".

Báo Thương khó 2

30 Ra khỏi đó, họ đi băng qua Galilê, và Ngài không muốn cho ai biết, 31 vì Ngài chuyên dạy dỗ các môn đồ; Ngài nói với họ: "Con Người sẽ bị nộp trong tay người đời, và họ sẽ giết Ngài, và bị giết rồi, sau ba ngày Ngài sẽ sống lại". 32 Nhưng họ đã không hiểu lời ấy, và họ sợ không dám hỏi Ngài.

Ai lớn hơn

33 Họ đến Capharnaum. Vào nhà, Ngài hỏi họ: "Dọc đường, các ngươi đã tranh luận gì với nhau?" 34 Họ làm thinh, vì dọc đường, họ đã tranh luận với nhau: ai lớn hơn. 35 Ngồi xuống Ngài gọi nhóm mười hai lại và nói vơí họ: "Ai muốn làm đầu, thì hãy ở cuối hết thảy mọi người, và làm tôi tớ mọi người". 36 Rồi Ngài đem đứa trẻ đặt ở giữa họ; Ngài bồng nó mà nói với họ: 37 "Kẻ nào tiếp đón một đứa trẻ nhỏ thế này vì danh Ta, tức là tiếp đón Ta; kẻ tiếp đón Ta, thì không phải người ấy tiếp đón Ta, mà là Ðấng đã sai Ta".

Người trừ quỉ lạ mặt

38 Yoan nói với Ngài: "Thưa Thầy, chùng tôi đã thấy người kia lấy danh Thầy trừ quỉ, nhưng hắn lại không theo chúng tôi; và chúng tôi đã cố ngăn cản, vì hắn không theo chúng tôi". 39 Ðức Yêsu nói: "Chớ ngăn cản người ấy, vì không có ai nhân danh Ta làm phép lạ, rồi lại có thể vội nói xấu Ta. 40 Vì không ai chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta."

41 "Kẻ nào cho ngươi uống một bát nước, vì danh nghĩa là ác ngươi thuộc về Ðức Kitô, thì quả thật Ta bảo các ngươi: nó sẽ không mất phần thưởng của nó".

Ít di ngôn của Chúa

42 "Kẻ nào nên cớ vấp phạm cho một người nào trong các kẻ nhỏ đã tin cậy, thì thà kẻ ấy bị khoanh cối lừa kéo tròng vào cổ và quăng xuống biển còn hơn. 43 Và nếu tay ngươi làm ngươi vấp phạm, thì hãy chặt nó đi, thà ngươi cụt tay mà vào sự sống, còn hơn là có hai tay mà sa vào hoả ngục, vào lửa không hề tắt, 44 [nơi mà giòi bọ không chết, và lửa không tắt]. 45 Nếu chân ngươi làm ngươi vấp phạm, thì hãy chặt nó đi, thà ngươi què chân mà vào sự sống, còn hơn là có hai chân mà bị quăng vào hỏa ngục, 46 [nơi mà giòi bọ không chết, và lửa không tắt]. 47 Nếu mắt ngươi làm ngươi vấp phạm, thì hãy móc nó đi, thà ngươi chột mắt mà vào Nước Thiên Chúa, còn hơn có hai mắt mà bị quăng vào hỏa ngục. 48 nơi mà giòi bọ không chết, và lửa không tắt".

49 "Vì hết thảy sẽ bị muối bằng lửa".

50 "Muối, một vật tốt lành. Nhưng nếu muối ra lạt, thì các ngươi sẽ lấy gì mà làm cho nó mặn?"

"Hãy có muối nơi các ngươi và các ngươi sẽ được an hòa với nhau".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page