Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Marcô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |


- Chương 14 -

III. Thương Khó Và Sông Lại

1. Biến Cố Xảy Ra Trước Lúc Bị Bắt

 

Âm mưu của hàng tư tế

1 Sau hai ngày nữa là lễ Vượt qua và lễ Bánh không men, và các thượng tế, cùng ký lục tìm sao mưu mô bắt cho được Ngài mà giết đi. 2 Vì họ bảo: "Giữa đám hội thì đừng! kẻo có náo động trong dân".

Xức dầu thơm tại Bêthania

3 Ngài đương ở Bêthania nơi nhà Simon tật phung, nhằm lúc Ngài ở giường tiệc, thì một phụ nữ đến, đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng hương thuần chất quí giá. Ðập vỡ bình bạch ngọc, bà đổ dầu trên đầu Ngài. 4 Có ít người phẫn uất: "Việc gì mà phí dầu thơm như thế? 5 Có thể bán dầu thơm ấy hơn ba trăm đồng quan, mà thí cho kẻ khó". Và họ gắt gỏng với bà ấy. 6 Ðức Yêsu mới nói: "Ðể mặc bà ấy! Tại sao lại rầy rà với bà? Bà đã làm trên Ta một việc nghĩa! 7 Vì chưng kẻ khó, các ngươi vẫn có luôn với các ngươi, và lúc nào muốn, các ngươi có thể làm phúc cho họ; còn Ta, không phải bao giờ các ngươi cũng có! 8 Có thể ngằn nào thhì bà đã làm: ngừa trước, bà đã lấy thuốc thơm ướp xác Ta chờ khi liệm táng. 9 Quả thật, Ta bảo các ngươi: khắp cả thiên hạ, hể đâu Tin Mừng được loan báo đến, thì điều bà làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến bà".

Yuđa mưu phản

10 Và Yuđa Iscarốt, một trong nhóm mười hai, đã đi gặp các thượng tế, để nộp Ngài cho họ. 11 Nghe vậy, họ mừng rỡ và hứa cho y tiền bạc. Và y cố tìm cách mà nộp Ngài cho tiện.

Dọn lễ Vượt qua

12 Ngày thứ nhất Tuần Bánh không men, lúc có lệ tế chiên Vượt qua, môn đồ nói với Ngài: "Thầy muốn chúng tôi đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt qua ở đâu?" 13 Và Ngài sai hai môn đồ và nói với họ: "Các ngươi hãy vào thành và có người đội vò nước sẽ đón gặp các ngươi. Các ngươi hãy theo người ấy, 14 và nó vào đâu, thì các ngươi hãy nói với gia chủ; "Thầy bảo: Chỗ trọ danh cho Ta, nơi Ta ăn lễ Vượt qua với môn đồ của Ta đâu? 15 Và người ấy sẽ chỉ cho các ngươi một phòng rộng trên lầu đã trải đệm sẵn sàng. Các ngươi hãy dọn sẳn cho chúng ta ở đó". 16 Môn đồ ra đi, vào thành và đã gặp như Ngài đã nói với họ, và họ đã dọn lễ Vượt qua.

Báo việc Yuđa phản

17 Chiều đến, Ngài tới với nhóm mười hai. 18 Ðương lúc họ ở giường tiệc mà ăn, thì Ðức Yêsu nói: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: sẽ nộp Ta, một người cùng ăn với Ta". 19 Họ bắt đàu buồn phiền và nói với Ngài, từng người một: "Tôi! Phải chăng?" 20 Nhưng Ngài nói với họ: "Một trong nhóm mười hai, kẻ cùng Ta nhúng vào đĩa! 21 Ðã hẳn, Con Người ra đi như đã viết về Ngài; nhưng khốn cho người đó, kẻ làm cho Con Người bị nộp! Thà rằng ngươì đã chẳng sanh ra thì hơn!"

Lập phép Thánh thể

22 Và đương lúc họ ăn, Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng, rồi Ngài bẻ ra và ban cho họ và nói: "Hãy cầm lấy! Này là mình Ta". 23 Ðoạn cầm lấy chén, tạ ơn, Ngài ban cho họ và họ uống chén ấy hết thảy. 24 Và Ngài nói với họ: "Này là máu Ta, máu giao ước, đổ ra vì nhiều người. 25 Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta sẽ không uống đến hoa quả giống nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Ta sẽ uống thứ mới trong Nước Thiên Chúa".

Báo việc Phêrô chối Thầy

26 Hát Thánh vịnh rồi, họ đi ra núi Cây Dầu. 27 Và Ðức Yêsu nói với họ: "Các ngươi sẽ bị vấp ngã hết thảy, bởi đã viết: Ta sẽ đánh kẻ chăn và chiên sẽ tán loạn. 28 Nhưng sau khi Ta sống lại, Ta sẽ đi trước các ngươi tới Galilê". 29 Phêrô mới thưa Ngài: "Cho đi là mọi người đều sẽ vấp ngã, nhưng tôi thì không!" 30 Ðức Yêsu bảo ông: "Quả thật, Ta bảo ngươi, chính ngươi hôm nay, nội đêm này, trước lúc gà gáy hai lần, ngươi đã chối Ta ba lần!" 31 Nhưng ông càng già miệng quả quyết: "Dầu phải cùng chết với Thầy, tôi cũng sẽ không chối Thầy!" Và hết thảy họ đều nói một kiểu như vậy.

Tại Ghetsêmani

32 Họ đến một cái trại, có tên là Ghetsêmani và Ngài bảo mông đồ: "Các ngươi ngồi lại đây đang khi Ta cầu nguyện". 33 Ðoạn Ngài đem Phêrô, Yacôbê và Yoan đi theo mình, và bắt đầu kinh hoảng và âu sầu, 34 Và Ngài bảo họ: "Hồn Ta buồn phiền quá đổi, muốn chết được; các ngươi hãy ở lại đây và canh thức!" 35 Tiến xa thêm ít bước, Ngài sấp mình xuống đất và cầu nguyện nếu có thể được thì cho giờ đó đi khỏi Ngài. 36 Ngài nói: "Abba, lạy Cha, Cha có thể làm mọi sự, xin cất chén này đi khỏi Con; nhưng không phải: Con muốn gì, mà là Cha muốn gì!" 37 Ngài trở lại mà thấy họ đang ngủ, Ngài nói với Phêrô: "Simôn, ngươi ngủ sao? ngươi không có sức để thức một giờ ư? 38 Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa cơn thử thách, tâm thần tuy sẵn sàng, nhưng xác thịt thì yếu nhược". 39 Ngài lại ra đi cầu nguyện và lập lại những lời lẽ như thế. 40 Rồi Ngài lại đến và thấy họ vẫn đang ngủ, đôi mắt họ li bì nặng giấc; và họ không biết thưa gì với Ngài. 41 Lần thứ ba Ngài đến và bảo họ: "Thôi cứ ngủ! cứ nghỉ! Thế là xong! Giờ đã đến! Này Con Người sắp bị nộp vào tay nhũng kẻ tội lỗi. 42 Dậy! Ta đi! Này kẻ nộp Ta đã gần".

Chúa Yêsu bị bắt

43 Ngay đó, Ngài còn đang nói thì Yuđa, một người trong nhóm mười hai xuất hiện, - và cùng với y có đoàn lũ mang gươm giáo và gậy gộc, do các thượng tế, ký lục và hàng niên trưởng sai đến. 44 Kẻ nộp Ngài đã ra hiệu cho họ rằng: "Tôi hôn ai thì chính là người ấy, các ông hãy bắt lấy và dẩn đi cẩn thận". 45 Vừa đến, lập tức y tiến lại mà nói với Ngài: "Rabbi ", và hôn Ngài. 46 Còn họ thì tra tay bắt lấy Ngài. 47 Nhưng một người trong những kẻ có mặt tuốt gươm và đánh nhằm tên đầy tớ của thượng tế mà chặt đứt tai nó.

48 Và Ðức Yêsu lên tiếng nói với họ: "Như thể đi đánh cướp sao, mà các ông phải mang gươm giáo gậy gộc đến bắt tôi? 49 Hàng ngày, tôi ở giữa các ông, giảng dạy nơi Ðền thờ, vậy mà các ông không bắt tôi. Âu là để Sách thánh được nên trọn". 50 Và các môn đồ bỏ mặc Ngài mà chạy trốn hết.

51 Một thanh niên đi theo Ngài, trên mình trần chỉ quấn chiếc khăn và người ta túm lấy anh, 52 nên anh bỏ lại chiếc khăn mà chạy trốn mình trần.

 

2. Thương Khó

 

Trước Công nghị Do Thái

53 Họ đã điệu Ðức Yêsu đế thượng tế; các thượng tế, hàng niên trưởng và ký lục hết thảy đều tựu lại. 54 Phêrô theo Ngài xa xa vào tận bên trong dinh thượng tế và ông ngồi chung với nhóm bộ hạ mà sưởi mình bên lửa.

55 Các thượng tế cùng toàn thể công nghị cố tìm chứng buộc tội Ðức Yêsu để lên án tử hình cho Ngài, nhưng họ kiếm không ra. 56 Vì đã có nhiều người làm chứng gian về Ngài, nhưng chứng của họ lại không đồng nhau. 57 Có vài người đứng dậy làm chứng gian về Ngài rằng: 58 "Chúng tôi đã nghe y nói: Ta sẽ triệt hạ Ðền thờ do tay người phàm này và trong vòng ba ngày Ta sẽ xây cất một cái khác, không do tay người phàm". 59 Tuy vậy chứng của họ cũng không đồng nhau, 60 Thượng tế đứng dậy ra giữa hỏi Ðức Yêsu rằng: "Ông không đáp lại gì sao? Các người này làm chứng buộc tội ông điều gì đó?" 61 Ngài vẫn làm thinh, không đáp lại lời nào. Thượng tế lại hỏi Ngài và nói với Ngài: "Ông là Ðức Kitô con Ðấng Yêhôvah ư?" 62 Ðức Yêsu đáp lại: "Chính là tôi! Và các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Quyền năng và đến với mây trời!" 63 Thượng tế mới xé toạc phẩm phục của mình ra và nói: "Nào còn cần gì đến nhân chứng nữa! 64 Các ngài vừa nghe lời phạm thượng! Các ngài thấy sao?" Họ đều quyết nghị Ngài can án chết.

65 Và có kẻ bắt đầu khạc nhổ vào Ngài, che mặt Ngài lại cùng vả Ngài mà bảo: "Nói tiên tri đi!" Còn bộ hạ thì tha hồ đánh vả Ngài.

Phêrô chối Chúa

66 Phêrô đương ở dưới, nơi sân, thì một đứa trong bọn tớ gái của thượng tế đến; 67 thấy Phêrô đương sưởi, nó nhìn trừng trừng, mà nói với ông: "Cả ông nữa, ông đã ở với người thành Nazaret, với tên Yêsu đó!" 68 Ông chối rằng: "Tôi chẳng biết, chẳng hay chị muốn nói gì!" Rồi ông đi ra ngoài, đến tiền đường. [Và một con gà đã gáy].

69 Ðứa tớ gái thấy ông, lại lên tiếng nói với những người có mặt: "Ông này thuộc bọn ấy!" 70 Ông lại chối. Một lát sau các kẻ có mặt lại nói với Phêrô: "Ðã hẳn ông thuộc về bọn ấy, vì ông cũng là người Galilê, [giọng nói của ông na ná như thế!"] 71 Ông mới ra sức rủa mình mà thề: "Tôi không biết người các ông nói đó!" 72 Tức thì gà gáy lần thứ hai. Và Phêrô nhớ lại lời Ðức Yêsu, khi Ngài bảo Ông: Trước khi gà gáy hai lần, ngươi đã chối Ta ba lần. Và ông oà khóc nức nở.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page