Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Marcô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |


- Chương 11 -

3. Vào Thành Yêrusalem

 

Long trọng vào thành Yêrusalem

1 Khi họ tới gần Yêrusalem, tại Betphaghê và Bêthania, bên núi Cây Dầu, thì Ngài sai hai môn đồ 2 và bảo họ: "Các ngươi hãy đến làng trước mặt các ngươi và tức khắc, khi vào làng, các ngươi sẽ gặp cột sẵn một lừa con chưa hề có ai cỡi. Các ngươi hãy cỡi lấy mà đem đi. 3 Và nếu có ai nói với các ngươi: Taị sao các ông làm thế? - thì hãy đáp: Chủ cần đến nó và rồi thì gởi lại đây ngay". 4 Họ ra đi và đã gặp một lừa con ccột bên cửa ngõ, phía ngoài, nơi ngã đàng; họ cỡi lấy nó. 5 Có vài người trong những kẻ đứng đó với họ: "Làm gì mà cởi con lừa đó?" 6 Và họ đáp lại như Ðức Yêsu đã bảo. Và người ta để mặc họ. 7 Họ đem lừa con về cho Ðức Yêsu, và lấy áo choàng của họ phủ mình lừa và Ngài cỡi lên nó. 8 Có nhiều người trải áo choàng của họ trên đàng; nhóm khác rải hoa lá họ đã chặt ngoài đồng. 9 Và kẻ đi trước, người theo sau kêu lên:

"Hôsanna!

Chúc muôn lành cho Ðấng nhân Danh Chúa mà đến!

10 Chúc muôn lành cho Nước sẽ đến của Ðavit, cha chúng ta! Hôsanna trên chốn cao vời!

11 Ngài vào Yêrusalem, (và) Ðền thờ; Ngài nhìn quanh một vòng tất cả. Giờ đã muộn. Ngài đi ra Bêthania với nhóm mười hai.

Cây vả bị chúc dữ

12 Hôm sau, họ bỏ Bêthania ra đi, thì Ngài đói. 13 Xa xa thấy một cây vả có lá, Ngài đến xem có gặp được gì trên cây không; nhưng đến bên cây, Ngài không gặp gì cả, chỉ có lá không, vì không phải là mùa vả. 14 Lên tiếng, Ngài bảo nó: "Cho đến đời đời, không ai ăn quả của mày nữa!" Và môn đồ đã nghe Ngài nói.

Ðuổi quân buôn bán ra khỏi Ðền Thờ

15 Họ đến Yêrusalem. Vào trong Ðền thờ, Ngài tra tay xua đuổi người buôn và kẻ bán trong Ðền thờ, lật nhào bàn của phường đổi bạc, và ghế của quân bán bồ câu, 16 và Ngài không cho phép ai mang đồ đạc ngang qua Ðền thờ. 17 Ngài giảng dạy và nói với họ: "Không phải đã viết rằng: Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguện cho mọi dân tộc sao? Còn các ngươi thì đã làm nó thành hang trộm cướp!" 18 Các thượng tế và ký lục nghe được, thì tìm cách làm sao hại Ngài; bởi chưng họ sợ Ngài, vì dân chúng hết thảy đều kinh ngạc về giáo huấn của Ngài. 19 Chiều đến, Ngài ra ngoài thành.

Cây vả khô héo

20 Sáng sớm, khi ngang qua, họ thấy cây vả đả chết khô đến rễ. 21 Sực nhớ lại, Phêrô nói với Ngài: "Rabbi, kìa cây vả Ngài nguền rủa đã chết khô rồi!" 22 Ðáp lại, Ðức Yêsu nói với họ: "Hãy có lòng tin vào Thiên Chúa. 23 Quả thật, Ta bảo các ngươi, kẻ nào bảo núi này: Xê đi mà nhào xuống biển, - mà trong lòng không nghi ngại, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thi nó sẽ thành sự. 24 Bởi thế Ta, bảo các ngươi, mọi điều các ngươi cầu nguyện kêu xin, các ngươi hãy tin là được, và các ngươi sẽ thấy thành sự".

25 "Và khi đứng cầu nguyện, các ngươi hãy tha thứ, giả như các ngươi có gì bất bình với ai, ngõ hầu Cha các ngươi, Ðấng ngự trên trời, cũng tha thứ cho các ngươi, những điều các ngươi sa lỗi! 26 [Nhược bằng các ngươi không tha thứ, thì Cha các ngươi, Ðấng ngự trên trời, cũng không tha thứ những điều các ngươi sa lỗi"]

 

4. Những Tranh Luận Tại Yêrusalem

 

Chấn vấn về quyền

27 Họ lại đến Yêrusalem; Ngài đang đi lại trong Ðền thờ, thì các thượng tế, ký lục, và hàng niên trưởng đấn gặp Ngài, 28 Và nói với Ngài: "Quyền đâu mà ông làm các điều ấy?" 29 Ðức Yêsu nói với họ: "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông hãy trả lời cho tôi, rồi tôi sẽ nói cho các ông hay: Quyền đâu tôi làm các điều ấy. 30 Thanh tẩy của Yoan là tự Trời hay tự người ta? Xin các ông trả lời cho tôi". 31 Họ suy tính và nói với nhau: ["Ta phải nói gì? Nếu ta nói tự Trời, - thì y sẽ nói: Vậy sao các ông lại không tin ông ấy? 32 hay là nói: Do người ta?" Nhưng họ ngại sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Yoan thực là một tiên tri. 33 Nên đáp lại, họ nói với Ðức Yêsu: "Chúng tôi không biết!" Và Ðức Yêsu nói với họ: "Cả tôi nữa, tôi cũng không nói cho các ông hay: Quyền đâu mà tôi làm những điều ấy".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page