Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Marcô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |


- Chương 03 -

 

Chúa Yêsu chữa người bại tay ngày Hưu lễ

1 Ngài lại vào Hội đường. Ở đó có một người bị bại một tay. 2 Và họ rình xem ngày Hưu lễ Ngài có chữa bệnh người ấy không, mục đích là để cáo tội Ngài. 3 Ngài bảo người có tay bại:" Hãy chỗi dậy ra giữa đây!" 4 Rồi Ngài nói với họ:" Ngày Hưu lễ được làm lành hay làm ác, cứu sống hay giết người?" Nhưng họ làm thinh. 5 Và nhìn quanh họ một lượt vừa thịnh nộ vừa buồn phiền vì lòng chai đá của họ, Ngài bảo người kia: "Hãy giăng tay ra!" Người ấy giăng tay ra và tay đó được bình phục. 6 Tức khắc Biệt phái đi ra, cùng phe với cánh Hêrôđê, bàn mưu hại Ngài, làm sao diệt được Ngài.

 

3. Các Môn Ðồ. Các Lời Vu Cáo

 

Dân chúng tấp nập đến cùng Chúa Yêsu

7 Và Ðức Yêsu cùng với môn đồ rút ra bờ biển. Có đoàn lũ đông đảo đi theo, từ Galilê, Yuđê, 8 Yêrusalem, Iđumê, và từ vùng bên kia sông Yorđan, miệt Tyrô và Sidôn; một đoàn lũ đông đảo, bởi nghe biết mọi điều Ngài làm, thì đến với Ngài. 9 Và Ngài bảo môn đồ giữ sẵn cho Ngài một chiếc đò cho người ta khỏi chen lấn Ngài. 10 Vì Ngài đã chữa lành nhiều người, cho nên hễ ai có tật nguyền là lăn xả vào để rờ cho được Ngài. 11 Các thần ô uế hể thấy Ngài là nhào xuống lạy mà kêu rằng: "Ngài là con của Thiên Chúa". 12 Nhưng Ngài quát bảo chúng nhiều lời là không được làm Ngài bị lộ.

Mười hai môn đồ

13 Rồi Ngài lên núi và kêu lại những kẻ Ngài muốn. Và họ đến với Ngài. 14 Ngài đã đặt một nhóm Mười hai, để họ ở với Ngài và đễ Ngài sai đi rao giảng, 15 và được quyền năng trừ quỉ. 16 Ngài đã đặt nhóm Mười hai: Simôn - mà Ngài đât tên cho là Phêrô, - 17 Yacôbê con Zêbêđê, và Yoan em của Yacôbê - Ngài đặt tên cho họ là Boanerghê, nghĩa là con của sấm sét; 18 rồi Anđrê, Philip, Barthôlômêô, Matthêô, Thôma, Yacôbê con của Alphê, Thađê, Simôn Nhiệt thành, 19 và Juđa Iscariôt, chính kẻ đã nộp Ngài.

Thân thích của Chúa Yêsu lo sợ

20 Ngài về nhà, và dân chúng lại kéo đến, khiến họ không thể có thì giờ mà ăn nữa. 21 Nghe được những kẻ thân thuộc Ngài ra đi dể bắt Ngài, vì họ bảo: "Ngài đã mất trí".

Lời vu cáo của Ký lục: thông đồng cùng ma quỉ

22 Và những ký lục từ Yêrusalem xuống thì bảo: "Ông ấy có Bêelzêbul", và: "Ông ta nhờ đầu mục của quỉ mà trừ quỉ!" 23 Gọi họ lại, Ngài lấy ví dụ mà nói với họ: "Làm sao Satan có thể trừ được Satan? 24 Nước nào chia bè chống lại nhau, thì không thể vững được. 25 Và nhà nào chia bè chống lại nhau, thì nhà ấy không thể vững được. 26 Và nếu Satan dấy lên chống lại mình và chia bè, thì nó không thể vững được, nhưng đã tận số. 27 Không ai có thể vào nhà người mạnh, mà đoạt lấy của cải của nó, nếu không trói người mạnh kia trước đã, và bấy giờ mới đoạt được nhà nó".

28 Quả thật, Ta bảo các ngươi: Mọi sự sẽ được tha cho con cái loài người, mọi tội lỗi, mọi lời lộng ngôn, tất cả những điều chúng lộng ngôn; 29 còn ai lộng ngôn đến Thánh thần, thì không được tha thứ cho đến đời đời, nó mắc một tội bất diệt ". 30 Vì họ nói: Ông ấy có thần ô uế.

Thân nhân đích thật của Chúa

31 Mẹ Ngài và anh em Ngài đến. Và đứng ngoài, họ sai người vào gọi Ngài. 32 Ngồi xung quanh Ngài có một đám đông, và người ta nói với Ngài: "Này mẹ Thầy và anh em Thầy đang tìm Thầy ở ngoài ". 33 Ðáp lại Ngài nói với họ: "Ai là mẹ Ta và anh em Ta?" 34 Rồi nhìn quanh mình các người ngồi vòng quanh Ngài, Ngài nói: "Này là mẹ Ta và anh em Ta. 35 Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page