Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Marcô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |


- Chương 07 -

 

Tranh luận với Ký lục về uế tạp

1 Có Biệt phái và ít ký lục; tụ họp quanh Ngài từ Yêrusalem đến. 2 Họ thấy có những môn đồ của Ngài, cứ để tay tục, nghĩa là không rửa, mà dùng bữa; - 3 là vì Biệt phái, và người Do thái hết thảy không hề ăn uống mà lại không rửa tay "bằng một vốc nước" cố thủ lệ truyền của tiền nhân, 4 và đồ gì đem từ chợ về, nếu không rảy nước thì họ không ăn; và họ còn giữ nhiều điều khác nữa theo lệ truyền: rửa ráy chén bát, bình ché, và các đồ đồng. - 5 Vậy Biệt phái và ký lục chất vấn Ngài: "Vì lẽ gì mà môn đồ Ngài không noi theo lệ truyền của tiền nhân, nhưng cứ để tay tục mà dùng bữa?" 6 Nhưng Ngài nói với họ: "Chí lý thay điều Ysaya đã tuyên sấm về các ngươi, bọn giả hình, như đã viết:

Dân này tôn kính Ta ngoài môi

Còn lòng chúng thì xa Ta một vời,

7 Thật hư luống, kiểu chúng thờ Ta,

Mệnh lệnh của phàm nhân dạy làm thánh giáo.

8 Các ông gạt bên lịnh truyền của Thiên Chúa, mà cố thủ lấy lệ truyền của loài người. 9 Rồi Ngài nói với họ: "Hay lạ! các ông khinh miệt lịnh truyền của Thiên Chúa để thiết lập lệ truyền của các ông! 10 Vì chưng Môsê thì đã nói: Ngươi hãy thảo kính cha mẹ và kẻ nào chúc dữ cha mẹ, hẳn phải chết tử hình! 11 Còn các ông thì lại nói: Người nào nói được với cha mẹ rằng: Korban! tức là "của cúng", mọi điều người trông nhờ vả nơi tôi, 12 Thì các ông không còn cho phép người ấy làm gì cho cha mẹ nữa. 13 Các ông hủy bỏ lời Thiên Chúa bằng lệ truyền các ông truyền lại cho nhau. Các ông còn làm lắm điều khác giống như thế nữa".

14 Rồi kêu dân chúng lại, Ngài nói với họ: "Hết thảy hãy nghe Ta mà hiểu lấy! 15 Không có gì ở ngoài người ta mà vào mình có thể làm cho người ta ra nhơ uế được; nhưng chính các điều tự người ta ra là những điều làm cho người ta ra nhơ uế. 16 [Nếu ai có tai để nghe, thì hãy nghe!"]

17 Khi Ngài bỏ dân chúng mà vào nhà, thì môn đồ hỏi Ngài về câu ví ấy. 18 Ngài nói với họ: "Cả các ngươi cũng đần độn đến thế! Các ngươi không hiểu rằng: Ðiều gì tự bên ngoài mà vào trong người ta, không thể làm cho người ta ra nhơ uế, 19 là vì nó không vào trong thâm tâm người ta, mà là vào bụng, và xuất ra nơi cầu tiêu". Như vậy Ngài tuyên bố mọi thức ăn đều sạch. 20 Rồi Ngài lại nói: "Ðiều tự người ta ra, điều đó làm cho ta ra nhơ uế. 21 Vì nó tự bên trong, tự lòng người ta, mà xuất ra những suy tính xấu xa: những dâm bôn, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, giảo quyệt, phóng đảng, phân bì, gièm pha, kiêu hãnh, vô lương tri. 23 Các điều xấu xa đó thay thảy đều tự bên trong mà xuất ra, và làm cho người ta ra nhơ uế".

Người phụ nữ xứ Phênikia

24 Chỗi dậy ra khỏi đó, Ngài đi đến vùng Tyrô. Ngài vào một nhà kia và không muốn cho ai biết, nhưng không thể ẩn mình được. 25 Ngay đó một phụ nữ nghe biết về Ngài - bà có đứa con gái bị thần ô uế nhập - bà đến sấp mình dưới chân Ngài. 26 Phụ nữ này là một người ngoại, thuộc dòng giống Phênikia vùng Syri. Bà xin Ngài trừ quỉ cho con gái bà. 27 Ngài nói với bà: "Ðể con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho đàn chó". 28 Bà ấy đáp lại với Ngài: "Vâng, lạy Ngài, nhưng đàn chó dưới bàn cũng ăn những mảnh vụn của con cái!" 29 Ngài nói với bà: "Nhân vì lời ấy, thì bà hãy đi, quỉ đã ra khỏi con bà rồi". 30 Bà về đến nhà thì thấy em bé nằm thoải trên giường, và quỉ đã xuất.

Chữa một người điếc và ngọng

31 Ngài lại ra khỏi vùng Tyrô; ngang qua sông Siđôn, Ngài đến biển Galilê, băng giữa xứ Ðêcapoli. 32 Người ta đem dến cho Ngài một người vừa điếc vừa ngọng và nài xin Ngài đặt tay cho. 33 Kéo người ấy ra xa dân chúng, riêng một mình, Ngài tra ngón tay vào tai, và nhổ nước miếng Ngài đụng vào lưỡi người ấy, 34 đoạn nhìn lên trời, Ngài rên lên và nói với người ấy: "Ephphatha", nghĩa là: "Ngươi hãy mở ra!" 35 Tai người ấy đã mở ra, nút cột lưỡi liền tan rã, và người ấy nói được rành rọt. 36 Rồi Ngài căn dặn họ không được nói cho ai biết; nhưng Ngài càng căn dặn, thì nọ càng cao rao hơn nữa. 37 Kinh ngạc đếm cực diểm. họ nói: "Mọi sự, Ngài đã làm cách hoàn hảo; Ngài làm cho những kẻ điếc dược nghe, và những người câm được nói".

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page