Kinh Thánh Tân Ước

Tin Mừng Theo Thánh Marcô

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |


- Chương 04 -

4. Các Ví Dụ Nước Thiên Chúa

 

Ví dụ người gieo giống

1 Ngài lại lên tiếng giảng dạy ở ven bờ biển. Dân chúng tụ lại bện Ngài rất đông, nên Ngài xuống đò mà ngồi ngoài biển, còn dân chúng thì ở trên đất, ven bờ biển. 2 Ngài lấy ví dụ mà dạy dỗ họ nhiều điều; và trong lúc giảng dạy, Ngài nói với họ: 3 "Nghe đây! Này: người gieo giống đi ra gieo lúa. 4 Và xảy ra là trong khi gieo, thì có phần rơi dọc đường và chim đến ăn mất. 5 Phần khác rơi vào đất đá, chỗ đất quá nông; và liền đó, nó mọc lên, vì đất không sâu đủ; 6 và khi mặt trời mọc lên, nó bị sém đi, và vì không có rễ, nên chết khô. 7 Phần khác rơi vào gai góc; và gai góc vươn lên làm nó chết ngột, nên không đậu. 8 Những hạt khác rơi vào đất tốt; mọc lên, lớn lên, đậu được mà đem lại ba mươi, sáu mươi, một trăm ". 9 Rồi Ngài nói:" Ai có tai để nghe, thì hãy nghe!"

Mục đích giảng bằng ví dụ

10 Khi Ngài có một mình, những kẻ theo Ngài làm một cùng nhóm mười hai mới hỏi Ngài về các ví dụ. 11 Và Ngài nói với họ: "Ðã ban cho các ngươi Mầu Nhiệm Nước Thiên Chúa; còn mọi sự chỉ ban cho những kẻ ở ngoài trong câu ví, 12 để

Họ nhìn lấy nhìn để mà không thấy,

họ nghe lấy nghe để mà không hiểu,

kẻo họ trở lại mà được thứ tha".

Giải thích ví dụ gieo giống

13 Rồi Ngài nói với họ: "Các ngươi không biết ví dụ này, thì làm sao hiểu được hết các ví dụ: 14 Người gieo giống là gieo Lời. 15 Những kẻ thuộc hạng "ở dọc đường", chỗ Lời gieo xuống, tức là hạng người vừa nghe, thì Satan lập tức đến cất lời gieo xuống trong họ. 16 Cũng vậy những kẻ thuộc hạng "gieo vào đất đá" tức là những kẻ khi nghe Lời tức khắc vui mừng lãnh lấy. 17 Nhưng không "có rễ" trong mình, mà là hạng người nông nổi nhất thời; sau đó, bách hại hay cấm cách xảy đến vì Lời, tức thì họ vấp ngã. 18 Lại có những người khác thuộc hạng "gieo vào gai", là những kẻ nghe Lời, 19 nhưng những sự lo âu việc đời, bả phú quí và những đam mê về muôn sự khác lan đến làm chết ngột Lời đi, mà ra vô hiệu. 20 Rồi có những thuộc hạng "gieo nơi đất tốt", tức là những kẻ nghe Lời và đón nhận lấy mà sinh hoa kết quả "thành ba mươi, sáu mươi, hay một trăm".

Ví dụ cái đèn - đấu đong

21 Và Ngài nói với họ: "Ðèn mang đến phải chăng là để đặt dưới đấu hay dưới giường? Lại không là để đặt trên giá đèn sao? 22 Vì chưng không có gì ẩn mà lại không bị bày ra, không có gì kín mà không lại đến lúc lộ liễu. 23 Ai có tai để nghe, thì hãy nghe!"

24 Và Ngài bảo họ: "Hãy coi chừng các ngươi nghe gì. Các ngươi đong bằng đấu nào, thì người ta cũng sẽ đong cho các ngươi bằng đấu ấy, và còn thêm hơn cho các ngươi. 25 Vì kẻ có thì sẽ được cho thêm; còn kẻ không có cũng bị giựt mất ".

Hạt giống âm thầm mọc

26 Ngài nói: "Về Nước Thiên Chúa, thì thế này: như khi người kia gieo giống xuống đất, 27 thì dù người ấy ngủ hay thức ban đêm hay ban ngày, hạt giống cứ nảy mầm, lên đõn, mà người ấy không biết. 28 Tự dưng, đất cho đậu: trước tiên thành mạ, rồi thành đòng đòng, rồi thành lúa chắc nơi gié. 29 Và khi mùa màng cho phép tức thì liềm hái tra tay, vì mùa gặt đã đến".

Ví dụ hạt cải

30 Và Ngài nói: "Làm sao mà so sánh Nước Thiên Chúa, hay lấ gì mà ví nó được? 31 Thì cũng như hạt cải, khi gieo xuống đất nó nhỏ tí, thua mọi thứ hạt giống trên đất; 32 nhưng đã gieo xuống rồi, thì nó mọc thành to lớn hơn mọi thứ rau cỏ, trổ những cành lớn, đến đỗi chim trời có thể nương náu dưới bóng nó".

Vì sao Chúa dùng ví dụ

33 Ngài dùng nhiều ví dụ giống như thế, mà giảng Lời cho họ, tùy theo họ có thể nghe được; 34 Ngài không nói với họ điều gì mà không dùng ví dụ; còn khi ở riêng, Ngài giải nghĩa tất cả cho môn đồ của Ngài.

 

5. Các Phép Lạ

 

Sóng gió yên lặng

35 Và ngày hôm ấy, lúc chiều đến, Ngài bảo họ: "Ta hãy qua bồ bên kia!" 36 Cho dân chúng về rồi, thì vì Ngài đã sẵn ngay trên đò, họ chở Ngài đi; và cũng có những đò khác theo Ngài. 37 Xảy đến một trận gió táp thổi mạnh, và sóng ập tràn vào đò, làm đò đã hòng đầy ngập. 38 Ngài ở đằng lái, dựa trên ván véo mà ngủ. Họ đánh thức Ngài và nój với Ngài: "Thưa Thầy, Thầy chẳng lo chúng tôi chết mất?" 39 Tỉnh dậy, Ngài quát bảo gió và biển: "Nín đi! Câm đi!". Và gió tắt, biển lặng như tờ. 40 Rồi Ngài nói với họ: "Sao nhát đảm thế? Các ngươi chưa có lòng tin sao?" 41 Và họ kinh hoàng sợ hãi mà nói với nhau: "Ông này là ai vậy, mà gió và biển phải vâng phục ông!"

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Tân Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page