Giải Nghĩa Lời Chúa Năm A, B & C

Những Bài Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật

của Ðức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Mùa Vọng:

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm C

 

Mùa Giáng Sinh:

Lễ Giáng Sinh - Thánh Lễ Nửa Ðêm 1

Lễ Giáng Sinh - Thánh Lễ Nửa Ðêm 2

Lễ Giáng Sinh - Thánh Lễ Rạng Ðông

Lễ Giáng Sinh -  Thánh Lễ Ban Ngày 1

Lễ Giáng Sinh - Thánh Lễ Ban Ngày 2

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm A

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm B

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Năm C

Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa (ngày 1/01)

Lễ Hiển Linh 1 (6/01)

Lễ Hiển Linh 2 (6/01)

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm B

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm C

 

Mùa Chay:

Thứ Tư Lễ Tro

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B

Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm C

 

Tuần Thánh:

Chúa Nhật Lễ Lá Năm A

Chúa Nhật Lễ Lá Năm B

Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

Thánh Lễ Chiều Thứ Năm Tuần Thánh A

Thánh Lễ Chiều Thứ Năm Tuần Thánh B

Phụng Vụ Thứ Sáu Tuần Thánh A

Phụng Vụ Thứ Sáu Tuần Thánh B

Thánh Lễ Ðêm Thánh Phục Sinh A

 

Mùa Phục Sinh:

Chúa Nhật Phục Sinh A

Chúa Nhật Phục Sinh

Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 2 Mùa Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 3 Mùa Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 4 Mùa Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 5 Mùa Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm A

Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm B

Chúa Nhật 6 Mùa Phục Sinh Năm C

Chúa Nhật 7 Mùa Phục Sinh Năm C

Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên Năm A

Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên Năm B

Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên Năm C

CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A

CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B

CN Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm C

 

 

Mùa Thường Niên:

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B

Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm A

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm B

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm C

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm A

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm B

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu Năm C

 

Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 8 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 8 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 9 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 9 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 10 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 10 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 11 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 11 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 11 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 21 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 21 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 21 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật Lễ Truyền Giáo Năm A

Chúa Nhật Lễ Truyền Giáo Năm C

Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật 33 Mùa Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 33 Mùa Thường Niên Năm B

Chúa Nhật 33 Mùa Thường Niên Năm C

Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Năm A

Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Năm B

Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua Năm C

 

Các Lễ Riêng:

24/06 Lễ Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả

29/06 Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô

6/08 Lễ Chúa Yêsu Biến Hình

15/08 Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (1)

15/08 Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (3)

14/09 Lễ Suy Tôn Thánh Giá Ðức Yêsu

1/10 Lễ Thánh Têrêsa Hài Ðồng Yêsu

7/10 Lễ Ðức Trinh Nữ Maria Mân Côi

Chúa Nhật Truyền Giáo

1/11 Lễ Các Thánh Nam Nữ

2/11 Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Ðã Qua Ðời

9/11 Lễ Kỷ Niệm Cung Hiến Ðền Thờ Latêranô

24/11 Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam A

24/11 Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam C

 

 

 

"Giải Nghĩa Lời Chúa - Chúa Nhật Năm C

của Ðức cố Giám Mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm"

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

(C) Copyright 1997. Tác Giả Giữ Bản Quyền

Last updated: November 29, 2006 by ÐTB-VN.

 


 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page