NEWS & VIEW

Tin Töłc vaų Thōųi Söļ

 


Tin Töłc vaų Thōųi Söļ veą Giało Hoäi Coāng Giało Vieät Nam

Nhöõng Tin Töłc vaų Thōųi Söļ mōłi nhaįt (Hot News)

 

Ngaųy 5/10/2022

Caąu nguyeän vaų bieįt mģnh giułp chułng ta taźng tröōūng trong töļ do

Haõng tin Fides toį giałc söļ im laėng veą chieįn tranh taļi Ethiopia

AĮn giało cöļc ńoan taįn coāng xe buyłt cuūa całc baļn treū Kitoā

Caritas Ba Lan taźng cöōųng trōļ giułp phuļ nöõ Yemen

Diećn ńaųn lieān toān quoįc teį taļi Bahrain

Lo aāu vģ soį sinh vieān thaąn hoļc taļi AŁo giaūm sułt

Keįt thułc khoła hoļp soaļn Vaźn kieän cho giai ńoaļn ńaļi luļc chuaån bņ Thöōļng Hoäi ńoąng Giałm muļc

Toųa Thałnh keāu goļi choįng söū duļng coāng ngheä thoāng tin cho całc muļc ńķch toäi phaļm

Ngoaļi tröōūng Toųa Thałnh gaėp Ngoaļi tröōūng Taāy Ban Nha

Całc coäng ńoaųn Coāng giało taļi Baltique lo sōļ Nga xaām laźng

 

Ngaųy 4/10/2022

Tieįn haųnh chöōng trģnh laäp Ńaļi söł quałn Thuļy Só caļnh Toųa Thałnh

 

Ngaųy 3/10/2022

Söł ńieäp Ńöłc Thałnh cha göūi Hoäi nghņ Theį giōłi laąn thöł 25 cuūa Toāng ńoą Sao bieån

Ńöłc Thałnh cha tieįp kieįn Toång tu nghņ Doųng OMI

Coāng boį phķ toån chuyeįn vieįng thaźm cuūa Ńöłc Thałnh cha taļi Canada

Całc nhaų thōų Coāng giało taļi Mainz giał laļnh muųa ńoāng

 

Ngaųy 2/10/2022

Ńöłc Thałnh cha keāu goļi Toång thoįng Nga vaų Toång thoįng Ucraina chaįm döłt chieįn tranh

Całc giałm muļc Coāng giało Nga leān tieįng veą leänh ńoäng vieān quaān söļ

Hoäi ńoąng Giałm muļc Canada ńaåy maļnh tieįn trģnh hoųa giaūi vōłi całc thoå daān

Giało hoäi taļi Mozambique keāu goļi chķnh phuū choįng khuūng boį

Ńöłc Thałnh cha tieįp kieįn Toång tu nghņ Doųng Chuła Cöłu Theį

 


Tin Töłc naźm 2022 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2021 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2020 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2019 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2018 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2017 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2016 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2015 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2014 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2013 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2012 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2011 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2010 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2009 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2008 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2007 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2006 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2005 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2004 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | | 

Tin Töłc naźm 2003 :  | | thałng 1&2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2002 :  | | thałng 1~4 | | thałng 5 | | thałng 6 | | thałng 7 | | thałng 8 | |

| | thałng 9 | | thałng 10~12 | |

Tin Töłc naźm 2001 :  | | thałng 1~3 | | thałng 4~7 | | thałng 8~12 | |

Tin Töłc naźm 2000 : | | Tin Töłc Thōųi Söļ thałng 7~12 naźm 2000 | |

| | Thōųi Söļ thałng 1~6 naźm 2000 | | Tin Töłc naźm 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thōųi söļ thałng 1~6/1999 | | thōųi söļ thałng 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thōųi söļ thałng 1~6/1998 | | thōųi söļ thałng 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thōųi Söļ trong naźm 1997 | | 

Söł Ńieäp vaų Diećn Vaźn cuūa ŃTC

Sunday Homilies

 


Back To Home