NEWS & VIEW

Tin Töłc vaų Thōųi Söļ

 


Tin Töłc vaų Thōųi Söļ veą Giało Hoäi Coāng Giało Vieät Nam

Nhöõng Tin Töłc vaų Thōųi Söļ mōłi nhaįt (Hot News)

 

Ngaųy 3/06/2023

600 ngaųn baļn treū ńaõ ghi danh tham döļ Ńaļi hoäi Giōłi treū taļi Lisboa

Gaąn moät phaąn ba daān Canada uūng hoä trōļ töū ngöōųi ngheųo vaų voā gia cö

Noäi chieįn tieįp tuļc taļi Sudan

Soį całc gia ńģnh Kitoā taļi Baéc Irak taźng gaįp ńoāi

 

Ngaųy 2/06/2023

Ńöłc Thałnh cha ńieän ńaųm vōłi Toång thoįng Brazil

Coāng giało Ńöłc tieįp tuļc chōų Toųa Thałnh traū lōųi

Toång thoįng Phałp uūng hoä noć löļc cuūa Ńöłc Hoąng y Bełchara Rai

UŪy ban thöōųng tröļc veą nhaān quyeąn cuūa Nicaragua toį cało cheį ńoä Nicaragua

Khoła hoļp muųa xuaān cuūa Hoäi ńoąng Giałm muļc Hoa Kyų

Ńöłc Thałnh cha tieįp całc doanh nhaān Myõ Latinh

Khoła hoļp toaųn theå cuūa całc Hoäi Giało hoaųng Truyeąn giało

Gaėp gōõ giöõa Ńöłc Toång giałm muļc Pezzi vaų Chuū tņch Hoäi ńoąng Ngoaļi vuļ Chķnh thoįng Nga

 

Ngaųy 1/06/2023

Całc Ńeąn thałnh Ńöłc Meļ caąu nguyeän cho Thöōļng Hoäi ńoąng Giałm muļc

Israel coł 100 ngaųn tķn höõu Coāng giało di daān

Cha Hans Zollner pheā bģnh Toųa Thałnh

Loųng yeāu meįn cuūa cha Matteo Ricci ńoįi vōłi daān toäc Trung Hoa laų nguoąn caūm höłng laāu beąn

Boä Giało só coäng tałc vōłi UŪy ban Toųa Thałnh baūo veä treū em

 


Tin Töłc naźm 2023 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2022 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2021 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2020 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2019 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2018 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2017 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2016 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2015 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2014 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2013 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2012 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2011 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2010 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2009 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2008 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2007 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2006 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2005 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2004 :  | | thałng 1 | | thałng 2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | | 

Tin Töłc naźm 2003 :  | | thałng 1&2 | | thałng 3 | | thałng 4 | | thałng 5 | | thałng 6 | |

| | thałng 7 | | thałng 8 | | thałng 9 | | thałng 10 | | thałng 11 | | thałng 12 | |

Tin Töłc naźm 2002 :  | | thałng 1~4 | | thałng 5 | | thałng 6 | | thałng 7 | | thałng 8 | |

| | thałng 9 | | thałng 10~12 | |

Tin Töłc naźm 2001 :  | | thałng 1~3 | | thałng 4~7 | | thałng 8~12 | |

Tin Töłc naźm 2000 : | | Tin Töłc Thōųi Söļ thałng 7~12 naźm 2000 | |

| | Thōųi Söļ thałng 1~6 naźm 2000 | | Tin Töłc naźm 2000 | |

Tin Töùc trong naêm 1999 | | thōųi söļ thałng 1~6/1999 | | thōųi söļ thałng 7~12/1999 | |
Tin Töùc trong naêm 1998 | | thōųi söļ thałng 1~6/1998 | | thōųi söļ thałng 7~12/1998 | |
Tin Töùc trong naêm 1997  | | Thōųi Söļ trong naźm 1997 | | 

Söł Ńieäp vaų Diećn Vaźn cuūa ŃTC

Sunday Homilies

 


Back To Home