Vietnamese Catholic Church NEWS
Tin Töùc vaø Thôøi Söï
Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam
trong naêm 2000

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Home