Vietnamese Catholic Church NEWS
Tin Töùc vaø Thôøi Söï
Giaùo Hoäi Coâng Giaùo Vieät Nam
trong naêm 1997~1998

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Back to Home