Toång Keát Sinh Hoaït
Giaùo Hoäi Vieät Nam trong naêm 96

Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Toång keát sinh hoaït Giaùo Hoäi Vieät Nam trong Naêm 96 vöøa qua.

Tin Vieät Nam ( RG 14/1/97): "Maëc cho nhöõng caêng thaúng truôøng kyø vôùi Nhaø Nuôùc, Giaùo Hoäi coâng giaùo taïi Vieät Nam trong naêm 1996 vöøa qua, ñaõ thöïc hieän ñöôïc nhieàu sinh hoïat muïc vuï, noùi leân söùc soáng maïnh meõ cuûa Giaùo Hoäi coâng giaùo taïi Vieät Nam". Ñoù laø nhaän ñònh toång quaùt veà Giaùo Hoäi coâng giaùo taïi Vieät Nam trong suoát naêm 1996 vöøa qua, ñöôïc coâng boá trong baûn tin ñöôïc Ñaøi Phaùt Thanh Vatican phoå bieán hoâm thöù ba vöøa qua, 14 thaùng gieâng.

Trong soá nhöõng sinh hoïat quan troïng trong naêm qua, baûn tin ñaëc bieät nhaéc ñeán nhöõng sinh hoaït sau ñaây:

Vieäc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam ñaõ pheâ chuaån baûn dòch tieáng Vieät cuûa Boä Saùch Nguyeän Phuïng Vu Giôø Kinh, vieäc keát thuùc hoâm thaùng Naêm vöøa qua khoaù huaán luyeän hai naêm veà Thaàn Hoïc vaø Kinh Thaùnh daønh cho 91 tu só thuoäc 45 doøng tu khaùc nhau, vieäc khaùnh thaønh Cô Sôû Môùi cuûa Ñaïi Chuûng Vieän Sao Bieån taïi Nha Trang, vieäc caùc vò ñaëc traùch huaán luyeän chuûng sinh trong toaøn nöôùc ñaõ hoïp nhau hoài thaùng baûy vöøa qua, vaø chaáp nhaän nhöõng canh taân chuông trình huaán luyeän trong caùc ñaïi chuûng vieän.

Trong naêm 1996 vöøa qua, giaùo hoäi Vieät Nam ñaõ phong chöùc theâm ñöôïc 27 taân linh muïc, taïi nhieàu giaùo phaän khaùc nhau. Vaøo thaùng taùm, Caùc Giaùm Muïc Vieät Nam ñaõ hoïp khoaù thuôøng nieân vaø coâng boá moät thö chung khuyeán khích caùc tín höõu tham döï tích cöïc hôn vaøo nhöõng sinh hoaït cuûa Giaùo Hoäi. Cuõng trong naêm 1996 vöøa qua, Giaùo Hoäi coâng giaùo ñaõ coù nhöõng cuoäc leã möøng kyû nieäm ñaùng chuù yù, nhö leã kyû nieäm 60 naêm thaønh laäp giaùo phaän Thaùi Bình, vaø 25 naêm thaønh laäp giaùo phaän Höng Hoùa. Doøng Maân Coâi Vieät Nam möøng 50 naêm thaønh laäp. Caùc Nöû Tu Vieät Nam cuûa doøng thaùnh Phaoloâ thaønh Chartres möøng leã 300 naêm thaønh laäp doøng.Treân bình dieän nhöõng töông quan cuûa Giaùo Hoäi coâng giaùo taïi Vieät Nam vôùi nhöõng coäng ñoàng quoác teá, thì ngöôøi ta coù theå nhaéc ñeán chuyeán vieáng thaêm cuûa phaùi ñoaøn caùc Giaùm Muïc Phaùp vaøo ñaàu naêm 96, vieäc tham döï cuûa Ñöùc Cha Nguyeãn Sôn Laâm toång thö kyù cuûa HÑGM VN,vaøo khoaù hoïp ñaàu tieân taïi Roma cuûa Uûy Ban Trung Öông Toå Chöùc Naêm Thaùnh 2000. Vaø cuoái cuøng laø chuyeán vieáng thaêm Toaø Thaùnh, gaëp ÑTC vaø vieáng moä hai thaùnh Toâng Ñoà, theo nhö luaät giaùo hoäi ñaõ ñònh, cuûa 14 vò Giaùm Muïc Vieät Nam, hoài thaùng 11 vaø 12 vöøa qua. ÑTC ñaõ öôùc mong ñöôïc gaëp taát caû caùc giaùm muïc Vieät nam trong dòp naày, nhöng khoâng ñöôïc. Ngaøi ñaõ bình luaän veà söï vieäc naày trong baøi dieån vaên cho caùc giaùm muïc Vieät nam , nhö sau:

Cuoäc vieáng thaêm Toaø Thaùnh cuûa moät Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc ñaày ñuû, khoâng nhöõng theå hieän, moät caùch höõu hình, nhöõng moái giaây lieân heä thieâng lieâng,keát hieäp caùc giaùo hoäi ñòa phöông vôùi giaùo hoäi phoå quaùt, nhöng coøn laø daáu chæ cho bieát raèng söï töï do toân giaùo ñöôïc toân troïng taïi ñaát nuôùc ñoù.


Back to Radio Veritas Asia Home Page