HOÄI ÑOÀNG GIAÙM MUÏC VIEÄT NAM
40, Phoá Nhaø Chung
HAØ NOÄI

Kính thöa Ngaøi,

Toaøn theå caùc Giaùm Muïc hieän dieän trong kyø hoïp thöôøng nieân cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam taïi Thuû ñoâ Haø-Noäi, töø ngaøy 06 - 11/10/1997 xin traân troïng kính göûi Ngaøi laù thö chaân thaønh sau ñaây:

Tröôùc heát chuùng toâi chuùc möøng Ngaøi ñaõ ñöôïc Quoác Hoäi khoùa X cöû giöõ chöùc Thuû Töôùng Chính Phuû Nöôùc Coäng Hoøa Xaõ Hoäi Chuû Nghóa Vieät Nam; vaø caàu mong Ngaøi gaëp nhieàu thuaän lôïi ñeå hoaøn thaønh söù maïng ñöôïc trao phoù.

Sau ñoù ñöôïc bieát Ngaøi qua caùc baøi tuyeân boá vaø traû lôøi phoûng vaán, chuùng toâi tin töôûng göûi ñeán Ngaøi nhöõng öu tö cuûa ngöôøi Coâng giaùo Vieät Nam tröôùc moät soá nhöõng khoù khaên coøn naêng gaëp trong sinh hoaït toân giaùo. Thaät ra, Ngaøi nguyeân Thuû Töôùng cuõng ñaõ quan taâm muoán giaûi quyeát nhöõng khoù khaên naøy qua nhieàu vaên baûn; nhöng taïi moät soá nôi, nhaát laø ôû nhöõng vuøng xa xoâi, nhieàu khoù khaên vaãn coøn toàn taïi hoaëc môùi chæ ñöôïc thaùo gôõ moät phaàn naøo.

I - 1. Chuùng toâi muoán noùi tröôùc heát ñeán vieäc ñi laïi laøm chöùc naêng toân giaùo cuûa caùc giaùm muïc vaø linh muïc. Taïi moät soá ñòa phöông, giaùm muïc vaø nhaát laø linh muïc khi ñi laïi laøm nhieäm vuï trong giaùo phaän hoaëc giaùo xöù cuûa mình coøn phaûi xin pheùp vaø phaûi coù giaáy tôø vôùi nhieàu con daáu khaùc nhau.

2. Vieäc boå nhieäm vaø thuyeân chuyeån caùc linh muïc trong moät soá giaùo phaän vì nhu caàu cuûa giaùo daân, thöôøng khoâng ñöôïc giaûi quyeát mau leï vaø deã daøng, nhaát laø khi phaûi chuyeån linh muïc töø tænh naøy qua tænh khaùc trong cuøng moät giaùo phaän. Coù nhöõng nôi giaùo daân ñaõ phaûi chôø ñôïi nhieàu naêm maø vaãn chöa coù theå ñoùn nhaän linh muïc Toøa Giaùm Muïc muoán göûi ñeán, khieán vieäc giöõ ñaïo khoâng ñöôïc bình thöôøng.

3. Nhieàu thanh nieân thieáu nöõ muoán vaøo tu vieän ñeå tu thaân vaø phuïc vuï, coøn gaëp nhieàu khoù khaên haønh chính khieán ñaønh phaûi chòu tieáng laø "tu chui",vaø nhö vaäy khoâng ñöôïc töï do soáng lyù töôûng ñôøi mình.

4. Taïi moät soá nôi, vieäc cho pheùp söûa vaø laøm nhaø thôø ñaùp öùng nhu caàu khaùch quan cuûa giaùo daân, chaúng nhöõng khoâng ñöôïc söï thoâng caûm giuùp ñôõ, maø coøn phaûi chaáp nhaän nhöõng hình phaït vì lyù do heïp hoøi veà kích thöôùc hôn keùm nöûa meùt hoaëc moät meùt.

5. Vaø trong thö mang soá 32 CV/ TGCP ngaøy 02 thaùng 02 naêm 1996, "Thuû Töôùng Chính Phuû ñoàng yù cho pheùp Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc xuaát baûn moät taäp san ba thaùng moät kyø mang noäi dung toân giaùo", nhöng cho ñeán nay taäp san vaãn chöa ra ñöôïc, khieán coù nhieàu dö luaän thaéc maéc. Kính xin Thuû Töôùng giuùp ñôõ theâm ñeå thaùo gôõ caùc khoù khaên toàn taïi. Vaø chuùng toâi cuõng öôùc mong nhaän ñöôïc nhieàu söï deã daøng hôn trong vieäc xuaát baûn caùc saùch coù noäi dung toân giaùo.

6. Cuõng trong vaên thö treân, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Vieät Nam chuùng toâi chöa thaáy nhaéc ñeán moät soá nguyeän voïng maø chuùng toâi ñaõ trình baày. Chuùng toâi xin ñöôïc pheùp neâu laïi vaø mong ñöôïc Ngaøi Thuû Töôùng quan taâm:

II - 1. Hai Ñaïi Chuûng Vieän Haø Noäi vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh phaûi phuïc vuï nhieàu giaùo phaän ñoâng giaùo daân hôn caùc Ñaïi Chuûng Vieän khaùc, neân cô sôû vaø vieäc giaùo duïc gaëp raát nhieàu khoù khaên. Chuùng toâi xin ñöôïc môû theâm 2 Chuûng vieän khaùc nöõa ôû Thaùi Bình vaø Xuaân Loäc ñeå giaûi quyeát vaán ñeà. Neáu vieäc thieát laäp 2 chuûng vieän môùi chöa thi haønh ñöôïc, chuùng toâi xin cho 2 Ñaïi Chuûng Vieän Haø Noäi vaø Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñöôïc laäp moät soá phaân khoa ôû ngoaøi 2 cô sô hieän coù ñeå vieäc ñaøo taïo ñöôïc keát quaû mong muoán.

2. Cuõng vì muoán cho vieäc ñaøo taïo taïi caùc Ñaïi Chuûng Vieän ñöôïc thuaän lôïi vaø ñaït keát quaû toát, moät laàn nöõa, chuùng toâi xin cho caùc Ñaïi chuûng vieän ñöôïc chieâu sinh haèng naêm, gioáng nhö caùc tröôøng Ñaïi hoïc (thay vì hai naêm moät laàn nhö hieän nay).

3. Chính Phuû ñaõ ñoàng yù cho caùc Ñaïi Chuûng Vieän ñöôïc toå chöùc naêm döï bò, nhöng cô sôû vaø vieäc ñaøo taïo taïi caùc nôi aáy khoâng cho pheùp thöïc hieän: Xin cho caùc Toøa Giaùm Muïc ñöôïc toå chöùc nhöõng lôùp döï bò naøy giuùp caùc Ñaïi Chuûng Vieän.

4. Rieâng taïi caùc giaùo phaän Mieàn Baéc, coù nhieàu thanh nieân ñaõ tu luyeän laâu naêm vaø coù theå trôû thaønh linh muïc ñeå ñaùp öùng nhu caàu cuûa quaù nhieàu giaùo xöù töø nhieàu chuïc naêm khoâng coù linh muïc: Xin cho caùc Toøa Giaùm Muïc ñöôïc toå chöùc caùc lôùp ñaøo taïo boå sung hai naêm cho caùc thanh nieân naøy ñeå giaûi quyeát moät toàn taïi cuûa quaù khöù.

5. Tö nhaân vaø nhieàu ñoaøn theå khaùc coù theå môû tröôøng tö ñeå coäng taùc vôùi Nhaø Nöôùc vaø goùp phaàn vaøo coâng cuoäc giaùo duïc ñang laø moái quan taâm lôùn cuûa Chính Phuû. Giaùo hoäi chuùng toâi muoán ñöôïc tham gia vaø môû caùc tröôøng (nhaát laø caùc lôùp nhoû, vaø ñaëc bieät taïi noâng thoân vaø caùc vuøng coù nhieàu gia ñình ngheøo).

6. Cuøng vôùi laõnh vöïc giaùo duïc, nhieàu Doøng tu trong Giaùo hoäi chuùng toâi mong öôùc ñöôïc taïo theâm thuaän lôïi ñeå coâng taùc vôùi Nhaø Nöôùc phuïc vuï trong caùc laõnh vöïc y teá vaø xaõ hoäi, ñeå chaêm soùc beänh nhaân, ngöôøi ngheøo, caùc treû em moà coâi... Hieän nay vieäc tham gia goùp phaàn cuûa chuùng toâi coøn bò nhieàu haïn cheá.

7. Cuoái cuøng veà nhöõng cô sôû, ñaát ñai cuûa Giaùo hoäi tröôùc ñaây bò tröng duïng, chuùng toâi chæ öôùc mong laøm sao Giaùo hoäi ôû caùc nôi coù ñuû ñieàu kieän hôïp lyù ñeå sinh hoaït vaø do ñoù ñöôïc xin laïi nhöõng cô sôû caàn thieát, nhaát laø khi nhöõng cô sôû naøy ñang thaät söï khoâng coøn phuïc vuï nhö thoûa thuaän ban ñaàu vôùi Giaùo hoäi. Ñaëc bieät chuùng toâi xin Chính Phuû cöùu xeùt vieäc trao laïi cho Giaùo hoäi cô sôû Giaùo hoaøng hoïc vieän taïi Ñaø Laït vì nhöõng lyù do treân vaø cuõng vì cô sôû aáy thuoäc Toøa Thaùnh Vatican; vaø hieän nay Giaùo hoäi ñang caàn cô sôû ñoù ñeå phuïc vuï caû Giaùo hoäi taïi Vieät Nam.

Chuùng toâi chaân thaønh caùm ôn Ngaøi vaø kính chuùc Ngaøi doài daøo söùc khoûe ñeå phuïc vuï thaønh coâng.


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page