ÑTC cöû haønh thaùnh leã
kính hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ
vaø trao daây Pallium cho 19 vò Toång Giaùm Muïc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC cöû haønh thaùnh leã kính hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ.

Roma: Luùc 9:30 saùng thöù Hai, 29/06/98,ÑTC ñaõ cöû haønh thaùnh leã troïng theå kính hai Thaùnh Toâng Ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ, coät truï cuûa Giaùo Hoäi Roma, bò gieát cheát vì danh Chuùa Kitoâ trong khoaûng thôøi gian töø naêm 64 ñeán 67, cuûa kyû nguyeân Kitoâ.

Leã troïng kính hai Thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ nhaéc nhôû caùc tín höõu nhôù laïi cuoâïc töû ñaïo anh huøng cuûa Pheâroâ vaø Phaoloâ, Quan Thaày cuûa Roma vaø cuûa Giaùo Hoäi. Thaùnh Pheâroâ bò ñoùng ñinh ngöôïc, ñaàu quay xuoâùng ñaát taïi Hí tröôøng Neron; nôi ñaây, ngaøy nay coù moät Ñeàn Thôø ñöôïc daâng kính Ngaøi, töùc Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Traùi laïi, Thaùnh Phaoloâ, bò cheùm ñaàu treân con ñöôøng Ostiense; vaø gaàn nôi ñaây coù moät ñeàn thôø loäng laãy mang teân Ngaøi: Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ Ngoaøi Thaønh. Hai Ñeàn thôø naøy cuøng vôùi Ñeàn Thôø Thaùnh Gioan Laterano vaø Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû (Santa Maria Maggiore) , laø Boán Ñeàn Thôø seõ ñöôïc kính vieáng trong Naêm Thaùnh ñeã laõnh Toaøn Xaù.

Trong baøi giaûng Thaùnh Leã, ÑTC ñaõ nhaéc laïi nhöõng bieán coá lòch söû naøy cuûa Roma. Nhöng vieäc cöû haønh Phuïng Vuï khoâng phaûi chæ höôùng veà quaù khöù, veà nguoàn goác cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, nhöng coøn laø luùc nhìn veà töông lai, nhìn veà caùc Giaùo Hoäi ñòa phöông raûi raéc treân hoaøn caàu trong söï hieäp thoângvôùi Giaùo Hoäi Roma.

Trong thaùnh leã, ÑTC ñaõ trao daây Pallium, baèng len traéng vôùi 6 thaùnh giaù ñen ñính treân maët daây, cho 19 vò Toång Giaùm Muïc ñöùng ñaàu Giaùo Tænh. Pallium laø bieåu hieäu cuûa quyeàn Toång Giaùm Muïc vaø söï hieäp thoâng Giaùo Hoäi cuûa caùc Vò Toång Giaùm Muïc. Daây baêng len traéng naøy ñöôïc laøm baèng loâng chieân, vaø ñöôïc ÑTC laøm pheùp vaøo ngaøy Leã Thaùnh Aneâ, Ñoàng Trinh, Töû Ñaïo, ngaøy 21 thaùng Gieâng haèng naêm, ñeå roài trao cho caùc vò Toång Giaùm Muïc môùi ñöôïc boå nhieäm trong naêm.

Caùc Toång Giaùm Muïc laõnh Pallium ngaøy leã Thaùnh Pheâroâ vaø Phaoloâ naêm 1998 nay laø 19 vò; trong soá naày coù:

Taát caû 19 vò Toång Giaùm Muïc laõnh Pallium, ñaõ daâng thaùnh leã ñoâàng teá vôùi ÑTC. Tham döï thaùnh leã, ngoaøi Ngoaïi Giao Ñoaøn, coøn coù phaùi ñoaøn cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng do Toøa Giaùo Chuû Constantinopoli göûi ñeán, ñeã möøng leã Quan Thaày cuûa Giaùo Hoäi Roma. Haèng naêm, phaùi ñoaøn Giaùo Hoäi Roma ñeàu coù ñeán döï leã Quan Thaày cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng, ngaøy 30.11, töùc leã kính Leã Thaùnh Toâng Ñoà Anreâ. Sau Thaùnh leã, ÑTC vôùi Tröôûng Phaùi Ñoaøn cuûa Giaùo Hoäi Chính Thoáng ñeán quì caàu nguyeän tröôùc moä Thaùnh Pheâroâ. Taát caû Coäng Ñoàng trong giaây phuùt ñoù ñeàu hôïp yù vôùi ÑTC ñeå caàu nguyeän cho vieäc hieäp nhaát hoaøn toaøn giöõa caùc tín höõu Kitoâ choùng ñöôïc thöïc hieän. Thaùnh leã keát thuùc vaøo luùc 12:15tröa.

Saùng thöù Ba, 30/06/98, ÑTC tieáp chung 19 Vò Toång Giaùm Muïc ñaõ laõnh Pallium trong thaùnh leã saùng thöù Hai, 29/06/98. Sau ñoù, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Saigon, Gioan Baotixita Phaïm Minh Maãn, leân ñöôøng veà Vieät Nam.


Back to Radio Veritas Asia Home Page