Synod of Bishops for Asia
Khoùa Hoïp Ñaëc Bieät
Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc cho AÙ Chaâu
19/04/1998 - 14/05/1998


ÑTC chuùc laønh cho hai tín höõu ñaïi bieåu AÙ Chaâu
trong thaùnh leã Khai Maïc THÑGM AÙ Chaâu

Click here for ENGLISH VERSION

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Click here to download free Vietnamese Fonts (VNI) for WWW

Last updated May. 21, 1998 by Msgr. Peter Nguyen Van Tai.


Back to Radio Veritas Asia Home Page